Praktické informace, jak lé?it nemoci všeho druhu. Poradíme, jak se zbavit lehkých bolestí i t?žkých onemocn?ní, jaká je prevence i následná lé?ba. Na kolik vás lé?ení vyjde a co k n?mu bude zapot?ebí.

Jak na dušení u d?tí a dosp?lých?

2. Ăşnor 2015 - Rubrika: Nemoci

Jak na dušení u d?tí a dosp?lých?Potíže s dýchání, které p?echází v dušení, se týkají zejména malých d?tí, nez?ídka kdy však mohou trápit i starší d?ti ve školním v?ku. Existuje celá ?ada p?í?in. Jakmile na d?cku poznáte, že se dusí, je t?eba jednat rychle. V opa?ném p?ípad? m?že nastat i to nejhorší – smrt. V tomto ?lánku se zam??ím na hlavní p?í?iny, projevy dušení a také zásady, kterými byste se m?li ?ídit, abyste dít?ti ulevili. Tyto zásady lze samoz?ejm? aplikovat také na dosp?lé osoby. ÄŚĂ­st dále...


Jak lé?it zán?t dásní?

29. leden 2015 - Rubrika: Nemoci

Jak lé?it zán?t dásní?Mezi nejnep?íjemn?jší onemocn?ní, která vás ovliv?ují b?hem celé doby trvání, pat?í zán?t dásní. Jedná se o nemoc, s níž se potýká b?hem svého života velké procento populace. Z hlediska v?ku lze ?íci, že se vyskytuje u d?tí, dosp?lých i senior?. Souvisí se špatnými stravovacími návyky, ale hlavn? ji zp?sobuje nesprávná ústní hygiena. ÄŚĂ­st dále...


Jak lé?it svrab: P?íznaky a prevence

12. leden 2015 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak lé?it svrab: P?íznaky a prevenceSvrab je dnes už spíše výjime?ným úkazem, který se v ?eské republice objevuje každý rok jen u n?kolika set lidí. Jde o kožní onemocn?ní, které souvisí se špatnými hygienickými návyky. Ve chvíli, kdy se u vás objeví jeho p?íznaky, je nezbytn? nutné navštívit léka?e. K lé?b? však do zna?né míry m?žete p?isp?t i sami. ÄŚĂ­st dále...


Jak lé?it suché o?i?

29. prosinec 2014 - Rubrika: Nemoci

Jak lé?it suché o?i?Suché o?i jsou problémem, který trápí velké procento lidí. Mnozí z nás s tím p?itom v?bec nic ned?lají, což m?že mít za následek postupné zhoršování zraku. Proto byste m?li v?d?t, jak se zachovat v okamžiku, kdy se u vás projeví symptomy tohoto onemocn?ní. ÄŚĂ­st dále...


Jak se lé?í preeklampsie v t?hotenství: P?íznaky a postup lé?by

22. prosinec 2014 - Rubrika: Ženské nemoci

Jak se lé?í preeklampsie v t?hotenství: P?íznaky a postup lé?byAni ženám v t?hotenství se nevyhýbají závažná onemocn?ní. Více než 5% budoucích maminek se potýká s nemocí zvanou preeklampsie. Jaké jsou její p?íznaky a jakým zp?sobem se lé?í? Odpov?di naleznete v tomto ?lánku. ÄŚĂ­st dále...


Jak na detoxikaci organismu melounem?

19. prosinec 2014 - Rubrika: Poradna

Jak na detoxikaci organismu melounem?Zbavit t?lo toxických látek, které jej zat?žují, nemusí být tak náro?né a nep?íjemné. Jedním z ú?inných zp?sob?, jak odstranit z t?la škodliviny, je melounová detoxikace. ÄŚĂ­st dále...


Strana 8 z 33
«« « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»

Reklama