Praktické informace, jak lé?it nemoci všeho druhu. Poradíme, jak se zbavit lehkých bolestí i t?žkých onemocn?ní, jaká je prevence i následná lé?ba. Na kolik vás lé?ení vyjde a co k n?mu bude zapot?ebí.

Jak p?edejít malárii? Základní prevence a p?íznaky malárie

29. ÄŤerven 2015 - Rubrika: Prevence

Jak p?edejít malárii? Základní prevence a p?íznaky malárieMalárie je onemocn?ním, které vás m?že postihnout v okamžiku, kdy cestujete do exotických zemí. Jde o vážnou tropickou nemoc, která není zcela lé?itelná. Práv? z toho d?vodu je nutné, abyste v?d?li, jaká preventivní opat?ení jsou na míst? a jak se nemoc projeví. V p?ípad?, že máte n?který z p?íznak?, je pot?eba urychlen? vyhledat odbornou léka?skou pomoc. ÄŚĂ­st dále...


Jak lé?it zápach nohou?

19. ÄŤerven 2015 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak lé?it zápach nohou?Zapáchající nohy trápí zejména v letním období spoustu z vás. Pokud se potýkáte s tímto problémem, je vhodné se zápachem nohou n?co d?lat. V opa?ném p?ípad? se budete v p?ítomnosti dalších lidí cítit zna?n? nep?íjemn?. V dnešním ?lánku se dozvíte, jak se zapáchajícími chodidly bojovat. ÄŚĂ­st dále...


Jak lé?it t?epení neht??

15. ÄŤerven 2015 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak lé?it t?epení neht??K viditelným vadám na kráse, které trápí zejména ženy, pat?í t?epení neht?. Dá se rozpoznat už letmým pohledem. Pokud vás t?epení neht? také trápí, ?t?te dále. Dozvíte se, jak se mu dá zabránit a jak vlastn? o nehty pe?ovat, abyste problému p?edešli. ÄŚĂ­st dále...


7 tip? na zácpu: Babské rady a jídla proti zácp?

10. ÄŤerven 2015 - Rubrika: Poradna

7 tip? na zácpu: Babské rady a jídla proti zácp?O tom, jak odborn? a pomocí medikament? lé?it zácpu, jste se dozv?d?li již v jednom z p?edchozích ?lánk?. Víte ale, že na zácpu existuje i celá ?ada babských rad? ÄŚĂ­st dále...


Jak lé?it mraven?ení a brn?ní rukou? P?í?iny necitlivosti rukou

8. ÄŤerven 2015 - Rubrika: Poradna

Jak lé?it mraven?ení a brn?ní rukou? P?í?iny necitlivosti rukouTrápí vás ?asté brn?ní a mraven?ení rukou? V ur?itých p?ípadech to nemusí znamenat náznak n?jak závažného onemocn?ní. Vždy je ale dobré se dopátrat p?í?iny a následn? provést preventivní opat?ení, p?ípadn? nastolit lé?bu, a? už odbornou ?i „domácí“. ÄŚĂ­st dále...


Jak lé?it štípance od komár??

22. květen 2015 - Rubrika: Poradna

Jak lé?it štípance od komár??V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jak se ú?inn? bránit proti komár?m a dalšímu hmyzu. Ani p?i použití kvalitních repelent? ?i babských rad však nikdy nemáte jistotu, že vás komá?i nepoštípou. V okamžiku, kdy se na t?le objeví otok, existuje n?kolik možností, jak jej rychle zmírnit a zabránit i nep?íjemnému sv?d?ní. ÄŚĂ­st dále...


Strana 5 z 33
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»

Reklama