Jak na dušení u d?tí a dosp?lých?

2. Ăşnor 2015     komentáře (0)  851 objevnĂ˝ch slov

Potíže s dýchání, které p?echází v dušení, se týkají zejména malých d?tí, nez?ídka kdy však mohou trápit i starší d?ti ve školním v?ku. Existuje celá ?ada p?í?in. Jakmile na d?cku poznáte, že se dusí, je t?eba jednat rychle. V opa?ném p?ípad? m?že nastat i to nejhorší – smrt. V tomto ?lánku se zam??ím na hlavní p?í?iny, projevy dušení a také zásady, kterými byste se m?li ?ídit, abyste dít?ti ulevili. Tyto zásady lze samoz?ejm? aplikovat také na dosp?lé osoby.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

Potíže s dýchání, které p?echází v dušení, se týkají zejména malých d?tí, nez?ídka kdy však mohou trápit i starší d?ti ve školním v?ku. Existuje celá ?ada p?í?in. Jakmile na d?cku poznáte, že se dusí, je t?eba jednat rychle. V opa?ném p?ípad? m?že nastat i to nejhorší – smrt. V tomto ?lánku se zam??ím na hlavní p?í?iny, projevy dušení a také zásady, kterými byste se m?li ?ídit, abyste dít?ti ulevili. Tyto zásady lze samoz?ejm? aplikovat také na dosp?lé osoby.

Co je dušení?

Dušení je stavem, kdy má ?lov?k z n?jakého d?vodu potíže s dýcháním. Dýchací cesty nejsou dostate?n? volné a pr?chodné, takže se do plic nedostává pot?ebné množství vzduchu.

P?í?iny dušení

U d?tí, které tímto stavem trpí zdaleka nej?ast?ji a je v jejich p?ípad? také nejrizikov?jší, bývá pocit dušení vyvolán zejména vdechnutím cizího p?edm?tu. Ten ucpe dýchací cesty, kterými se pak vzduch nem?že dostat do plic. Cizí p?edm?ty p?itom nemusí být vdechnuty v pevném stavu, m?že se jednat i o kapaliny.

P?í?in je však mnohem více, n?které z nich jsou p?itom charakteristické nejen u d?tí, ale také u dosp?lých.

Hlavní p?í?iny

  • Vdechnutí cizího p?edm?tu ?i kapaliny
  • Zapadlý jazyk
  • Otok hrdla
  • Astmatický záchvat
  • Ot?es mozku
  • Stla?ený hrudník

Pom?rn? ?astou p?í?inou je stla?ený hrudník. Tento stav m?že být vyvolán nap?íklad v okamžiku, kdy se ?lov?k dostane do velké tla?enice lidí a nemá dostatek prostoru.

Krom? zmín?ných p?í?in m?že být dušnost vyvolána také nap?íklad otravou, nedostate?ným množstvím kyslíku ve vzduchu, nebo také v d?sledku zásahu elektrického proudu, kdy je dýchání znemožn?no v d?sledku ovlivn?ní mozku a nerv?, které jej ?ídí. V neposlední ?ad? pak dušení doprovází také srde?ní arytmii a infarkt myokardu, což se však týká p?edevším dosp?lých jedinc?.

V p?ípad?, že postiženému neposkytnete pomoc, m?že dojít k ohrožení na život?, kdy dojde k úplnému zadušení.

Postup, jak pomoci postiženému

Je d?ležité zmínit, že v p?ípad? dušení musíte nejprve zjistit p?í?inu, která jej u postiženého vyvolala.

U d?tí se nej?ast?ji setkáte se situací, kdy se dusí z toho d?vodu, že spolklo p?íliš velké soustu, p?ípadn? vdechlo n?jaký p?edm?t. V tom p?ípad? je pot?eba nejprve zkontrolovat stav ústní dutiny. Pokud je p?edm?t vid?t a nehrozí, že by došlo k jeho dalšímu posunu do hrdla, pokuste se cizí t?leso opatrn? vytáhnout prsty.

V okamžiku, kdy výše uvedený postup nepomáhá, nebo jej nelze provést, zkuste následující. U nejmenších d?tí zkuste jemné údery dlaní mezi lopatky. Dít? si však nejprve položte na b?icho na své p?edloktí. U starších d?tí postupujte tak, že jej n?kolikrát ude?íte do hrudní kosti. Tento postup by m?l pomoci rozhýbat cizí t?leso a uvolnit tak ucpané dýchací cesty.

Pokud p?i dušení nepomáhají základní kroky, které jsem popsal výše, je bezpodmíne?n? nutné p?ivolat léka?e. Obecn? pak platí n?kolik zásad, kterými byste se m?li ?ídit v p?ípad?, že má n?kdo ve vašem okolí, a? už se jedná o dít? ?i dosp?lé, problémy s dýcháním. Dokud nedorazí léka?, postiženého posa?te a snažte se, aby se co nejmén? hýbal. Je rovn?ž d?ležité mu zajistit p?ísun vzduchu. Zkontrolujte také, zda se nedusí nap?íklad tím, že má p?íliš upnuté oble?ení. Je také nezbytn? nutné komunikovat, aby postižený neza?al panika?it.

Prevence

U malých d?tí je zásadní prevence. V jejich blízkosti by se nem?ly bez vašeho dozoru nacházet p?edm?ty, které mohou spolknout. Jedná o r?zné drobné hra?ky a jejich ?áste?ky, ale také nap?íklad š??rky ?i potraviny.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.5 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 2x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak na vyražený dech: První pomoc + Video

Jak na vyražený dech: První pomoc + Video

Potíže s dýcháním nemusejí nutn? souviset jen s vdechnutím cizího t?lesa ?i s n?jakým vážným onemocn?ním. N?kdy se vám m?že stát, že se b?hem sportování prudce uhodíte a vyrazíte si dech. Zpravidla nejde o nijak závažnou záležitost. V každém p?ípad? je ale dobré v?d?t, jak pomoci ?lov?ku ve vašem ok…

10 tip?, jak odstranit toxiny z t?la a detoxikace organismu

10 tip?, jak odstranit toxiny z t?la a detoxikace organismu

Detoxikace organismu má pro vaše zdraví velký význam. Pokud se t?lo zbaví škodlivých látek, dojde k jeho pro?išt?ní a op?tovnému nastartování, zvládne pak v?tší zát?ž.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!