Jak na detoxikaci organismu melounem?

19. prosinec 2014     komentáře (0)  607 objevnĂ˝ch slov

Zbavit t?lo toxických látek, které jej zat?žují, nemusí být tak náro?né a nep?íjemné. Jedním z ú?inných zp?sob?, jak odstranit z t?la škodliviny, je melounová detoxikace.

Jak na detoxikaci organismu melounem?Jak na detoxikaci organismu melounem?

Zbavit t?lo toxických látek, které jej zat?žují, nemusí být tak náro?né a nep?íjemné. Jedním z ú?inných zp?sob?, jak odstranit z t?la škodliviny, je melounová detoxikace.

Pro? zvolit melounovou detoxikaci?

Meloun je zeleninou, n?kdy myln? za?azovanou mezi ovoce, která obsahuje spoustu užite?ných látek, jejichž p?ísun je pro lidský organismus nezbytný.

Pro detoxikaci t?la je vhodný zejména z toho d?vodu, že obsahuje velké množství vlákniny. Ta pomáhá odstranit z organismu škodlivé látky a je pot?ebná také v okamžiku, kdy se chcete zbavit nadbyte?ných kil.

Krom? vlákniny je také významným zdrojem vitamín?, zejména vitamín? C a B. Dále obsahuje i nemalé množství železa, draslíku, zinku, vápníku nebo ho??íku.

Postupy detoxikace melounem

Vnit?ní užití

Existuje n?kolik zp?sob?, jak využít melou k pro?išt?ní organismu zven?í i zevnit?. Krom? klasické ob?asné konzumace se doporu?uje ?as od ?asu zvolit melounovou dietu. B?hem ní po celý den pouze jíte meloun a t?lu pak dodáváte ješt? ?istou vodu. Tento postup sta?í dodržovat pouhý jeden ?i dva dny. B?hem této doby se t?lo zbaví škodlivých látek. Dojde k pro?išt?ní ledvin a mo?ových cest. Metody p?ispívá také ke snížení únavy v t?le, je ú?inná i v okamžiku, kdy vás trápí otoky.

Vn?jší užití

Krom? vnit?ního užití se meloun používá i k o?išt?ní pleti. V tomto p?ípad? se dá hovo?it o takzvané melounové masce.

Její aplikace je velmi jednoduchá. Z vodního melounu si nakrájejte tenou?ké plátky. Nechte je lehce okapat, abyste je zbavili p?ebyte?ného množství vody. Plátky melounu pak naneste na obli?ej a nechte p?sobit po dobu n?kolika desítek minut. Následn? si obli?ej opláchn?te ?istou vodou a osušte.

Tato metoda p?ispívá nejen k vy?išt?ní pleti, ale také k její hydrataci. Navíc má podle n?kterých pr?zkum? pozitivní vliv také na zmírn?ní tvorby vrásek v okolí o?í.

Co je pot?eba

  • Vodní meloun – nakrájený na tenké plátky
  • Pitná voda

Jak dlouho to potrvá?

V p?ípad? vnit?ní detoxikace, tedy p?i melounové diet?, zabere procedura jeden až dva dny. U melounové masky pak po?ítejte s trváním jedné procedury v ?ádech desítek minut. Lze ji opakovat denn?.

Jaké budou náklady?

Záleží na tom, jaké je ro?ní období. Vodní meloun o hmotnosti 1kg lze zakoupit už od cca 50 K?.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 2x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

10 tip?, jak odstranit toxiny z t?la a detoxikace organismu

10 tip?, jak odstranit toxiny z t?la a detoxikace organismu

Detoxikace organismu má pro vaše zdraví velký význam. Pokud se t?lo zbaví škodlivých látek, dojde k jeho pro?išt?ní a op?tovnému nastartování, zvládne pak v?tší zát?ž.

Bylinky na játra: ?aje na detoxikaci jater

Bylinky na játra: ?aje na detoxikaci jater

Játra jsou jedním z nejd?ležit?jších lidských orgán?, které sehrávají podstatnou roli p?i metabolismu. V p?ípad?, že dojde k jejich selhání, m?že to mít za následek i smrt ?lov?ka.


?eb?í?ek obecný: Lé?ivé ú?inky + recepty

?eb?í?ek obecný: Lé?ivé ú?inky + recepty

?eb?í?ek obecný je bylinkou, s níž se v našich kon?inách m?žete setkat zcela b?žn?. Jde o rostlinu, která je pro své pozitivní ú?inky pro lidský organismus využívána v p?írodním léka?ství již odnepam?ti. Na co konkrétn? ale ?eb?í?ek pomáhá, jak se dá využít a co si z n?j m?žete doma p?ipravit? Na to…

Jaké použít bylinky na hore?ku?

Jaké použít bylinky na hore?ku?

Hore?ka neboli zvýšená teplota je jevem, který doprovází spoustu onemocn?ní. Jde p?itom o obrannou reakci organismu, který se tak brání proti infekci. Na snížení vysoké hore?ky se dají použít krom? lék? také bylinky, z nichž lze p?ipravit ?aje.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!