Praktické informace, jak lé?it nemoci všeho druhu. Poradíme, jak se zbavit lehkých bolestí i t?žkých onemocn?ní, jaká je prevence i následná lé?ba. Na kolik vás lé?ení vyjde a co k n?mu bude zapot?ebí.

Jak na první pomoc u zlomenin horních kon?etin?

12. květen 2015 - Rubrika: Nemoci

Jak na první pomoc u zlomenin horních kon?etin?V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jak se provádí první pomoc u zlomenin dolních kon?etin. Dnes se zam??ím na horní kon?etiny, jejichž zlomeniny pat?í k ješt? ?ast?jším nežli v p?ípad? nohou. ÄŚĂ­st dále...


Jak zvládat stres?

28. duben 2015 - Rubrika: Nemoci

Jak zvládat stres?P?i velkém pracovním nasazení, problémových situacích v domácnosti i ve spole?nosti se nikdo z nás ?as od ?asu nevyhne stavu, kdy jej ovládá stres. Jak se dá stresu p?edejít a když už se u vás projeví, jak jej zvládnout? Na to vám odpoví následující ?ádky. ÄŚĂ­st dále...


Jak zabránit lámání vlas?? 3 hlavní p?í?iny, které lámání zp?sobují

17. duben 2015 - Rubrika: Poradna

Jak zabránit lámání vlas?? 3 hlavní p?í?iny, které lámání zp?sobujíK nej?ast?jším problém?m s vlasy pat?í jejich lámání. Postihuje zejména ženy, nevyhýbá se však ani muž?m, kte?í mají delší vlasy. V dnešním ?lánku se dozvíte, jaké jsou hlavní p?í?iny lámavosti a také tipy, jak tomuto problému nap?íšt? zabránit. ÄŚĂ­st dále...


Jak na první pomoc u zlomenin dolních kon?etin?

13. duben 2015 - Rubrika: Nemoci

Jak na první pomoc u zlomenin dolních kon?etin?Jen málokdo se m?že pochlubit tím, že nikdy nem?l zlomenou kost. Všichni z nás, tedy i ti š?astlivci, by však m?li v?d?t, jak se zachovat v p?ípad?, že n?kdo v okolí k takovému úrazu p?ijde. V tomto ?lánku se zam??ím na zlomeniny dolních kon?etin a první pomoc, kterou je t?eba vykonat. ÄŚĂ­st dále...


Jak lé?it zán?t spojivek? + Babské rady

8. duben 2015 - Rubrika: Nemoci

Jak lé?it zán?t spojivek? + Babské radyZán?t spojivek pat?í k nej?ast?jším onemocn?ním, která se týkají o?í. Lé?ba probíhá p?evážn? na odborné bázi. Existuje však i n?kolik babských rad, o nichž se v dnešním ?lánku rovn?ž zmíním. ÄŚĂ­st dále...


Jak lé?it potravinou alergii? Nej?ast?jší potravinové alergeny

3. duben 2015 - Rubrika: Nemoci

Jak lé?it potravinou alergii? Nej?ast?jší potravinové alergenyV jednom z minulých ?lánk? jsme si popsali, jak se projevuje celiakie a jakým zp?sobe se dá lé?it, p?ípadn? co musí ?lov?k ud?lat, aby jej nemoc neohrožovala. Celiakie však zdaleka není jediným p?ípadem takzvané potravinové alergie. Lidé jsou alergi?tí i na ?adu dalších potravin. ÄŚĂ­st dále...


Strana 6 z 33
«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»

Reklama