Domácí lékárna

Jaké bylinky, potravinové dopl?ky a další produkty pomáhají k lé?b? nemocí. P?írodní produkty jsou zdraví prosp?šné a p?itom mohou být vysoce ú?inné.

3 tipy, jak využít jitrocel v domácnosti jako lé?ivou bylinku

26. září 2016 - Rubrika: Domácí lékárna

3 tipy, jak využít jitrocel v domácnosti jako lé?ivou bylinkuJitrocel kopinatý pat?í v našich kon?inách mezi hojn? rozší?ené bylinky. Není proto v?bec složité si jej nasbírat a ud?lat z n?j lé?ivé nápoje a p?ípravky, které se obejdou bez zbyte?ných chemikálií. O tom už dob?e v?d?ly naše babi?ky a prababi?ky. V dnešním ?lánku se dozvíte n?kolik recept?, které vám pomohou p?i kašli i dalších onemocn?ních. Číst dĂĄle...Jak se dá bazalka použít jako lé?ivé bylinka? Recepty z bazalky

12. září 2016 - Rubrika: Domácí lékárna

Jak se dá bazalka použít jako lé?ivé bylinka? Recepty z bazalkyBazalku pravou jist? v?tšina z vás zná jako bylinku, která se díky své chuti a p?íjemnému aroma p?idává do nejr?zn?jších pokrm?. Víte ale, že jde také o lé?ivou bylinku, z níž se dá p?ipravit ?aj, p?ípadn? se dá využít také k osv?žující koupeli? Číst dĂĄle...


Jak ud?lat sirup ze zázvoru a k?enu: Na co pomáhá?

20. Ăşnor 2016 - Rubrika: Domácí lékárna

Jak ud?lat sirup ze zázvoru a k?enu: Na co pomáhá?V rámci zdravotního životního stylu se dá do jídelní?ku za?adit také sirup ze zázvoru a k?enu. Zejména ženy jej ocení, p?i pravidelné konzumaci totiž m?že výrazn? p?isp?t ke snížení p?ítomnosti tuk? v t?le. Číst dĂĄle...


Med jako lék pomáhá na spoustu nemocí

23. říjen 2015 - Rubrika: Domácí lékárna

Med jako lék pomáhá na spoustu nemocíMed jako p?írodní používaly pro lé?by mnoha nemocí už naše babi?ky. I v dnešní dob? plné farmaceutických p?ípravk? je vhodné jej za?adit do jídelní?ku, pokud trpíte bolestmi a r?znými onemocn?ními. Číst dĂĄle...


Jak lé?it nespavost pomocí bylinek?

2. březen 2015 - Rubrika: Domácí lékárna

Jak lé?it nespavost pomocí bylinek?Zdravotní potíže psychického i fyzického rázu mívají v mnoha p?ípadech p?í?inu v tom, že ?lov?k špatn? spí. Jednou z nemocí, která má v dlouhodobém horizontu negativní vliv na organismus, je insomnie neboli nespavost. Číst dĂĄle...


Jak lé?it závrat? pomocí bylinek?

26. Ăşnor 2015 - Rubrika: Domácí lékárna

Jak lé?it závrat? pomocí bylinek?Závrat? jsou stavy, kdy se vám motá hlava, ztrácíte pevnou p?du pod nohama. Jejich p?í?ina m?že tkvít ve špatné životospráv?, stejn? tak jsou ale mnohdy pr?vodním jevem vážn?jšího onemocn?ní. V p?ípad?, že trpíte závrat?mi, pomohou krom? lé?iv také bylinky, respektive recepty z nich. Číst dĂĄle...


Strana 1 z 3
1 2 3 » »»