Nemoci

Nemoci, které vás b?hem života mohou postihnout, mají r?zné p?íznaky a lé?bu. U nás se dozvíte, jak je poznat a také možné zp?soby lé?by.

Jak a kdy provád?t o?kování proti tetanu?

29. březen 2016 - Rubrika: Nemoci

Jak a kdy provád?t o?kování proti tetanu?V poslední dob? se vedou hojné diskuze na téma, zda má být o?kování povinné, nebo to nechat zcela na v?li rodi??. A? už pat?íte do skupiny p?íznivc? povinného o?kování, nebo jste spíše zastánci druhé varianty, m?li byste v?d?t, že jedním z d?ležitých o?kování, které je veskrze užite?né, je to proti tetanu. Jako jediné nás provází prakticky celým životem. Číst dĂĄle...Jak se pozná nedostatek vápníku v t?le? P?í?iny a projevy hypokalcémie

10. březen 2016 - Rubrika: Nemoci

Jak se pozná nedostatek vápníku v t?le? P?í?iny a projevy hypokalcémiePro zdraví lidského organismu je nezbytné, aby m?l dostate?nou koncentraci vápníku v krvi. Jeho snížený výskyt se odborn? nazývá jako hypokalcémie. V dnešním ?lánku se dozvíte, pro? je pro nᚠorganismu vápník d?ležitý, jaké jsou p?í?iny jeho nedostatku a jakým zp?sobem se nízká hladina projevuje. Číst dĂĄle...


Jak na první pomoc p?i záchvatu epilepsie?

29. leden 2016 - Rubrika: Nemoci

Jak na první pomoc p?i záchvatu epilepsie?V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jaké jsou p?íznaky epilepsie a jakým zp?sobem se dá v dnešní dob? lé?it. Dnes si nastíníme, jak postupovat v okamžiku, kdy ve vašem okolí n?koho postihne epileptický záchvat. Číst dĂĄle...


Jak lé?it cestovatelský pr?jem?

29. říjen 2015 - Rubrika: Nemoci

Jak lé?it cestovatelský pr?jem?Pr?jmová onemocn?ní m?žeme d?lit do n?kolika skupin podle faktor?, na jejichž základ? vznikají. Pokud rádi cestujete do exotických krajin, kde panují jiné klimatické i hygienické podmínky než u nás, už jste se možná setkali s takzvaným cestovatelským pr?jmem. O co jde, jak jej lé?it a jak se mu vyhnout? Dozvíte se v dnešním ?lánku. Číst dĂĄle...


Jak poznat p?íznaky žloutenky? + Prevence

7. červenec 2015 - Rubrika: Nemoci

Jak poznat p?íznaky žloutenky? + PrevenceŽloutenka pat?í k málo ?astým, o to však mnohdy závažn?jším onemocn?ním. Její p?íznaky na sob? m?žete spat?it sami. V p?ípad?, že máte podez?ení na nemoc, okamžit? kontaktujte léka?e, domácí lé?ba rozhodn? neposta?í. Číst dĂĄle...


Jak na první pomoc u zlomenin horních kon?etin?

12. květen 2015 - Rubrika: Nemoci

Jak na první pomoc u zlomenin horních kon?etin?V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jak se provádí první pomoc u zlomenin dolních kon?etin. Dnes se zam??ím na horní kon?etiny, jejichž zlomeniny pat?í k ješt? ?ast?jším nežli v p?ípad? nohou. Číst dĂĄle...


Strana 1 z 8
1 2 3 4 5 » »»