Jak lé?it zán?t dásní?

29. leden 2015     komentáře (1)  692 objevnĂ˝ch slov

Mezi nejnep?íjemn?jší onemocn?ní, která vás ovliv?ují b?hem celé doby trvání, pat?í zán?t dásní. Jedná se o nemoc, s níž se potýká b?hem svého života velké procento populace. Z hlediska v?ku lze ?íci, že se vyskytuje u d?tí, dosp?lých i senior?. Souvisí se špatnými stravovacími návyky, ale hlavn? ji zp?sobuje nesprávná ústní hygiena.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

Mezi nejnep?íjemn?jší onemocn?ní, která vás ovliv?ují b?hem celé doby trvání, pat?í zán?t dásní. Jedná se o nemoc, s níž se potýká b?hem svého života velké procento populace. Z hlediska v?ku lze ?íci, že se vyskytuje u d?tí, dosp?lých i senior?. Souvisí se špatnými stravovacími návyky, ale hlavn? ji zp?sobuje nesprávná ústní hygiena.

Co je zán?t dásní?

Zán?t dásní se odborn? nazývá gingivitida. Jde o nemoc infek?ního charakteru, která se tvo?í na dásních v ústech. Infekce je ?asto velmi bolestivá a doprovází ji mnoho pr?vodních jev?. Je zp?sobena nej?ast?ji tím, že dojde k vytvo?ení zubního plaku, v n?mž se množí bakterie. Ty do dásní p?enášejí jedovaté látky.

P?íznaky

Typickým p?íznakem zán?tu je zarudnutí dásní. K tomu dochází v d?sledku obrany organismu, který do postižených míst, jež byla napadena infekcí, soust?e?uje zvýšené množství krvinek. Zarudnutí však není jediným a nejvážn?jším p?íznakem.

Hlavní p?íznaky

  • Krvácení dásní
  • Zvýšená citlivost zub?
  • Bolest zub?
  • Hnisání dásní
  • Zápach úst

Pakliže nedojde k lé?b?, m?že se zán?t rozvinout až do paradentózy. Krom? neustálého a intenzivního zápachu z úst dochází postupn? k obnažení zub? v postižených oblastech, dásn? „ustupují“. To m?že zap?í?init postupné viklání zub? a ve finální fázi jejich vypadnutí. Práv? z t?chto d?vod? zán?t dásní v žádném p?ípad? nepodce?ujte.

Co je pot?eba

  • Pravidelné ?išt?ní zub?
  • Používání kvalitního zubního kartá?ku a zubní pasty
  • Používání zubních nití
  • Návšt?va léka?e

Postup lé?by a prevence

P?i bolestech dásní, kdy dochází k vytvá?ení zán?tu, je vhodné p?edevším navštívit zubního léka?e. Ten provede komplexní vyšet?ení. Odborná lé?ba spo?ívá p?edevším v odstran?ní zubního plaku, který je p?í?inou zán?tu. Krom? toho vám léka? p?edepíše speciální léky, které pomohou k odstran?ní bakterií, jež infekci zp?sobily.

Domácí lé?b? jde ruku v ruce s prevencí. Základem je pravidelné ?išt?ní zub? kvalitní zubní pastou, a to dle p?edepsaných postup?. Práv? špatné návyky p?i ?išt?ní zub? mohou být také jednou z p?í?in zán?tu dásní.

Krom? toho doporu?uji využívat i dentální nit?, které pomáhají odstra?ovat ne?istoty z prostoru mezi zuby. V neposlední ?ad? pak používejte ústní vodu, která p?ispívá k zamezení tvorb? zubního plaku.

Jak dlouho to potrvá?

Zán?t dásní nemusí být jen otázkou pár dn?. P?i nelé?ení dochází b?hem n?kolika let k závažn?jším problém?m, které ústí ve vypadávání zub?.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.33 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 6x


Přidat komentář (1)

Reklama

Čtěte také...

Jak na citlivé zuby: domácí lé?ba

Jak na citlivé zuby: domácí lé?ba

Zvýšená citlivost je jedním z ?astých problém?, které se týkají zub?. Zatímco zubní kazy jsou už pom?rn? závažnou záležitostí, kterou sami bez pomoci léka?e nevy?ešíte, problém s citlivými zuby se dá do jisté míry ?ešit i svépomocí.

Jak odstranit zubní kámen a zubní plak: ?išt?ní a lé?ba

Jak odstranit zubní kámen a zubní plak: ?išt?ní a lé?ba

Zubní kámen poznáte podle toho, že jsou zuby v blízkosti dásní zažloutlé, v horším p?ípad? dokonce zabarvené až do hn?da.


Effective Star Basic: Ú?inný p?ípravek proti zápachu z úst

Effective Star Basic: Ú?inný p?ípravek proti zápachu z úst

Zápach z úst jist? ob?as trápí každého z vás. M?že být zp?soben mnoha faktory, od požití n?kterých druh? jídel až po zdravotní problémy. Obt?žuje nejen vás samotné, ale zejména lidi ve vašem okolí. V p?ípad?, že se chcete tomuto problému vyhnout, doporu?uji vyzkoušet ú?inný preparát, který pach z ús…

Jak se pozná nedostatek železa v t?le? 8 hlavních p?íznak?

Jak se pozná nedostatek železa v t?le? 8 hlavních p?íznak?

Železo je prvkem, jehož p?ítomnost je v lidském organismus velmi d?ležitá. V malém množství jej obsahují prakticky všechny orgány. Nejvíce jej p?itom má hemoglobin, který je sou?ástí ?ervených krvinek. Ty jsou d?ležité k p?enosu kyslíku z plic do dalších tkání.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Nikol

středa, 12. duben 2017
08:46

O zuby se starám pe?liv?, nechci o n? p?ijít, a když už m? chytnou zuby tak mi vždycky rychle pomohl p?írodní p?ípraverk Dentacol. Nosím ho neustále u sebe a máme ho doma i v lékárni?ce. Skv?lá první pomoc :-)


Napsal: Nikol [Odpovědět]