Praktické informace, jak lé?it nemoci všeho druhu. Poradíme, jak se zbavit lehkých bolestí i t?žkých onemocn?ní, jaká je prevence i následná lé?ba. Na kolik vás lé?ení vyjde a co k n?mu bude zapot?ebí.

Jak na masáž zad: Postup krok za krokem

15. ÄŤervenec 2014 - Rubrika: Poradna

Jak na masáž zad: Postup krok za krokemPo celodenní námaze se vám jist? ob?as stane, že p?ijdete dom? a cítíte, jak máte ztuhlá a bolavá záda. Je n?kolik možností, jak si s tímto problémem poradit. Ú?inným zp?sobem je provedení klasické masáže zad. Sta?í, když oslovíte svého partnera ?i n?koho z rodiny. Je ale pot?eba v?d?t, jak se masáž zad provádí. Špatný postup totiž povede spíše ke zhoršení potíží. ÄŚĂ­st dále...


Jak omezit pití alkoholu?

14. ÄŤervenec 2014 - Rubrika: Poradna

Jak omezit pití alkoholu??eši pat?í k v?bec nejv?tším konzument?m alkoholu na sv?t?, v pití piva jsme v?bec „nejlepší“. S tím ale souvisí i problém zvaný alkoholismus. V p?ípad?, že pijete ?asto, m?žete se postupn? dostat do fáze, kdy už alkohol nezvládáte. Projeví se to v osobním život?, v práci a hlavn? na vašem zdraví. Poci?ujete-li první p?íznaky alkoholismu, je na ?ase s pitím úpln? p?estat, nebo alkohol alespo? omezit. ÄŚĂ­st dále...


Jak na m??ení teploty: Druhy teplom?r?, které lze využít

8. ÄŤervenec 2014 - Rubrika: Poradna

Jak na m??ení teploty: Druhy teplom?r?, které lze využítTeplom?r k m??ení t?lesné teploty by rozhodn? nem?l chyb?t v žádné domácí lékárni?ce. Jedním z prvních p?íznak? mnoha onemocn?ní je totiž práv? zvýšená teplota. Díky teplom?ru si snadno ov??íte, zda nemáte hore?ku. V sou?asné dob? se dá po?ídit n?kolik druh? teplom?r?. Odlišují se nejen podle p?esnosti m??ení, ale také podle zp?sobu užití a rychlosti m??ení. ÄŚĂ­st dále...


Jak poznat p?íznaky mrtvice? Prevence a lé?ba

7. ÄŤervenec 2014 - Rubrika: Nemoci

Jak poznat p?íznaky mrtvice? Prevence a lé?baMozková mrtvice neboli cévní mozková p?íhoda je onemocn?ním, na které v ?eské republice umírá mnoho lidí. P?i v?asném zjišt?ní p?íznak? lze však tomu nejhoršímu zabránit. Abyste riziko mrtvice minimalizovali, je rovn?ž dobré v?d?t, jaká jsou preventivní opat?ení. To vše se dozvíte v dnešním ?lánku. ÄŚĂ­st dále...


Jak se vyvarovat klíš?ové encefalitid?? O?kování proti klíš?ovce

4. ÄŤervenec 2014 - Rubrika: Nemoci

Jak se vyvarovat klíš?ové encefalitid?? O?kování proti klíš?ovceKlíš?ová encefalitida je velmi závažným infek?ním onemocn?ní mozku a mozkových blan. Je zp?sobena kousnutím klíšt?te, respektive virem, který se tímto zp?sobem dostane do vašeho organismu. P?ed klíš?ovou encefalitidou je t?eba se mít na pozoru. ÄŚĂ­st dále...


4 zp?soby, jak se provádí depilace nohou

3. ÄŤervenec 2014 - Rubrika: Poradna

4 zp?soby, jak se provádí depilace nohouChcete mít dokonale hladké nohy. Pak byste dámy m?ly v?d?t, jak na to. Depilace nohou se dá provád?t n?kolika zp?soby. Pominu-li oby?ejné vytrhávání chloupk? pinzetou, jsou v zásad? 4 možnosti, jak provést depilaci nohou. ÄŚĂ­st dále...


Strana 12 z 33
«« « 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » »»

Reklama