Jak lé?it svrab: P?íznaky a prevence

12. leden 2015     komentáře (0)  704 objevnĂ˝ch slov

Svrab je dnes už spíše výjime?ným úkazem, který se v ?eské republice objevuje každý rok jen u n?kolika set lidí. Jde o kožní onemocn?ní, které souvisí se špatnými hygienickými návyky. Ve chvíli, kdy se u vás objeví jeho p?íznaky, je nezbytn? nutné navštívit léka?e. K lé?b? však do zna?né míry m?žete p?isp?t i sami.

Zdroj: wikipedia.orgZdroj: wikipedia.org

Svrab je dnes už spíše výjime?ným úkazem, který se v ?eské republice objevuje každý rok jen u n?kolika set lidí. Jde o kožní onemocn?ní, které souvisí se špatnými hygienickými návyky. Ve chvíli, kdy se u vás objeví jeho p?íznaky, je nezbytn? nutné navštívit léka?e. K lé?b? však do zna?né míry m?žete p?isp?t i sami.

Co je svrab?

Kožní onemocn?ní, které známe pod názvem svrab, je zp?sobeno parazitem zákožkou svrabovou. Tento drobný rozto? se usazuje v k?ži, kde vylu?uje trus a také se zde ší?í, nebo? p?ímo v pokožce klade vají?ka.

Svrab je pom?rn? vysoce infek?ním kožním onemocn?ním, kterým se nakazíte p?i p?ímém kontaktu s osobou, která již má parazita v sob?. Krom? toho se ale m?žete nakazit také nep?ímo, a to kup?íkladu nošení špinavého prádla.

P?íznaky svrabu

Nejtypi?t?jším p?íznakem, který vás b?hem onemocn?ní bude velmi trápit, je silné sv?d?ní pokožky. To je zp?sobeno samotnou ?inností parazita, který si v k?ži d?lá malé chodbi?ky.

Navenek se na k?ži za?ínají následn? vytvá?et drobné ?ervené pupínky. Nej?ast?ji se projevují v oblastech, kde je pokožka tenká a jemná. Typicky se tak jedná nap?íklad o prostory mezi prsty, dále pak také v podpaží, u genitálií, na hýždích nebo v oblasti pupíku.

Silný pocit sv?d?ní svádí k tomu, že si postižené místo neustále škrábete. Následkem toho se pak na k?ži mohou vytvo?it od?rky. Je nutné podotknout, že škrábáním infekci ješt? zhoršíte.

Postup lé?by svrabu

Jak jsem již zmínil, v okamžiku, kdy se u vás projeví p?íznaky svrabu, je nutné bezpodmíne?n? navštívit doktora. Platí totiž na?ízení, podle které je t?eba infekci ohlásit. Léka?i, kte?í u pacienta zjistí toto kožní onemocn?ní, musejí kontaktovat epidemiologa, jde totiž o vysoce infek?ní nemoc, která se m?že pom?rn? rychle rozši?ovat na další osoby.

K lé?b? se v sou?asné dob? využívá hned n?kolik p?ípravk?, nap?íklad jde o InfectoScab. Pomocí nich dochází k úhynu parazit? a zamezení jejich dalšímu množení.

A jak vy sami p?isp?jete k lé?b? svrabu? P?edevším je nutné za?ít d?sledn? dbát na hygienu, po?ínaje mytím rukou, až p?es ?astou vým?nu spodního a ložního prádla, které musí být vyprané za vyšších teplot tak, aby došlo k úhynu parazita.

Prevence

Vzhledem k tomu, že výskyt svrabu souvisí se špatnými hygienickými návyky, je nejd?ležit?jším preventivním opat?ením dodržování správné hygieny a ?istota t?la. Dále se zam??te na to, abyste vy i celá rodina nosili ?isté prádlo a ?asto jej m?nili.

Jak dlouho to potrvá?

P?edevším je t?eba po?ítat s tím, že se svrab projeví až po n?jaké dob?. Inkuba?ní doba ?iní obvykle kolem 3 – 5 týdn?. P?i opakované infekci se však tato lh?ta výrazn? zkracuje, a ?ádov? na dny.

Pokud jsou k lé?b? nasazeny ú?inné preparáty, je lé?ba pom?rn? rychlá, v ?ádech dn?. Aplikace preparát? se však obvykle praktikuje v n?kolika dávkách.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3.38 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 8x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak poznat p?íznaky žloutenky? + Prevence

Jak poznat p?íznaky žloutenky? + Prevence

Žloutenka pat?í k málo ?astým, o to však mnohdy závažn?jším onemocn?ním. Její p?íznaky na sob? m?žete spat?it sami. V p?ípad?, že máte podez?ení na nemoc, okamžit? kontaktujte léka?e, domácí lé?ba rozhodn? neposta?í.

Jak lé?it jarní alergii? + Prevence

Jak lé?it jarní alergii? + Prevence

S p?íchodem jara mnozí z vás ?eší zdravotní problémy v podob? alergií. Trpí jimi velká ?ást populace, hovo?í se o zhruba 10 – 15 procentech. Zp?sobují je p?edevším pyly rostlin, které v tomto období za?ínají kvést. Ke zmírn?ní p?íznak? se dá krom? lék? využít také p?írodních bylinek. Nezanedbatelnou…


Jak se zbavit alergie na sluní?ko? + Prevence

Jak se zbavit alergie na sluní?ko? + Prevence

B?hem jarních m?síc? nabírá sluní?ko na intenzit?. To vás láká vyjít si na procházku a slunit se. Pobyt na slunci je však v tomto období pom?rn? nebezpe?ný, organismus není zvyklý na slune?ní zá?ení, pokožka je mnohem citliv?jší.

Jak lé?it zácpu? Prevence a p?íznaky

Jak lé?it zácpu? Prevence a p?íznaky

Zná to snad každý z vás. P?ijdete na toaletu, a p?estože máte st?eva doslova nacpaná k prasknutí, nem?žete ze sebe nic vydat. Zácpa je pom?rn? ?astým problémem, s nímž se však dá pom?rn? rychle a ú?inn? skoncovat, a to pomocí n?kolika metod.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!