D?tské nemoci

D?ti jsou oproti dosp?lým mnohem více náchyln?jší na r?zná onemocn?ní a choroby. Existují také nemoci, které postihují práv? jen malé d?ti. U nás se dozvíte, jak s n?kterými z nich bojovat.

Jak poznat a lé?it poruchy u?ení? Projevy dyslexie a dysgrafie

9. listopad 2015 - Rubrika: D?tské nemoci

Jak poznat a lé?it poruchy u?ení? Projevy dyslexie a dysgrafiePoruchy u?ení má v dnešní dob? pom?rn? zna?né procento d?tí. Projevují se už od útlého v?ku, kdy dít? za?íná navšt?vovat první ro?níky základní školy. Pro vás jako rodi?e, ale i pro vyu?ující je d?ležité v?as rozpoznat, že dít? tyto problémy má. Lé?ba spo?ívá nejen v odborné pomoci, existují i doporu?ené postupy, které byste v p?ípad? dyslexie, dysgrafie a dalších poruch u?ení m?li s dít?tem absolvovat i doma. Číst dĂĄle...Jak lé?it no?ní pomo?ování u d?tí?

9. září 2014 - Rubrika: D?tské nemoci

Jak lé?it no?ní pomo?ování u d?tí?No?ní pomo?ování u d?tí je zcela b?žným problémem, který zejména u nejmenších d?cek ?eší snad každý rodi?. Nemusí se p?itom jednat rovnou o nemoc, obvykle totiž tento jev vzniká v d?sledku toho, že d?ti ješt? nemají dostate?n? vyzrálé funkce mo?ových cest. O skute?ný problém, který je t?eba ?ešit spoluprací s odborníky, jde až v p?ípad?, kdy už jsou d?ti odrostlejší a nemohou se tohoto zlozvyku zbavit. Číst dĂĄle...


Jak lé?it zán?t st?edního ucha?

20. srpen 2014 - Rubrika: D?tské nemoci

Jak lé?it zán?t st?edního ucha?Zán?t st?edního ucha je onemocn?ním, které trápí hlavn? malé d?ti. Nej?ast?ji se objevuje ve v?ku kolem 8 – 10 let, n?kdy však nemoc postihuje i starší osoby. Rozhodn? jej nelze podce?ovat, v nejhorších p?ípadech, kdy nedojde k pat?i?né lé?b?, m?že mít zán?t za následek i ztrátu sluchu. Číst dĂĄle...


Jak se zbavit roup?? Prevence a lé?ba infekce roupy

11. srpen 2014 - Rubrika: D?tské nemoci

Jak se zbavit roup?? Prevence a lé?ba infekce roupyUž vám n?kdo ?ekl, že máte roupy? Obvykle se tento pojem používá ve chvíli, kdy lenošíte a nevíte, co d?lat. Ze zdravotního hlediska jde však o infek?ní onemocn?ní. Roup d?tský je parazitem, který se vyskytuje ve st?evech, tenkém i tlustém. Jak už z názvu vyplývá, jde p?edevším o infekci, která se vyskytuje u d?tí, nez?ídka kdy se však m?že projevit také u dosp?lých osob. Číst dĂĄle...


7 tip?, jak se zbavit vší?

21. červenec 2014 - Rubrika: D?tské nemoci

7 tip?, jak se zbavit vší?Veš d?tská je drobným hmyzem, který se živí krví. Usidluje se výhradn? ve vlasech na hlav?. A?koliv by se z názvu mohlo zdát, že jde pouze o záležitost, která se týká malých d?tí, opak je pravdou, m?že napadnout také dosp?lého ?lov?ka. Zbavit se vší není nic jednoduchého, avšak je to zcela nezbytné. Číst dĂĄle...


P?í?iny nechutenství u d?tí: Bylinky na nechutenství

7. květen 2014 - Rubrika: D?tské nemoci

P?í?iny nechutenství u d?tí: Bylinky na nechutenstvíBatolata a d?ti p?edškolního, která ?asto bre?í a nestráví p?íliš mnoho jídla, mohou trp?t nechutenstvím. V?tšinou jde jen o krátkodobou záležitost, která rychle odezní. N?kdy se však m?že nechutenství u d?tí dostat do dlouhodob?jší fáze. Pak už je pot?eba problém konzultovat s léka?em. P?í?ina totiž m?že být závažn?jší, než se na první pohled zdá. Číst dĂĄle...


Strana 1 z 2
1 2 » »»