Praktické informace, jak lé?it nemoci všeho druhu. Poradíme, jak se zbavit lehkých bolestí i t?žkých onemocn?ní, jaká je prevence i následná lé?ba. Na kolik vás lé?ení vyjde a co k n?mu bude zapot?ebí.

Jak lé?it otoky nohou? Babské rady a bylinky na otoky

30. březen 2015 - Rubrika: Nemoci

Jak lé?it otoky nohou? Babské rady a bylinky na otokyOtoky nohou ?eší zpravidla starší lidé, ale také ti z vás, kte?í trpí nadváhou a obezitou. P?í?in jejich vzniku je však mnohem více. V dnešním ?lánku si povíme, jak se toto onemocn?ní lé?í a jaké lze na zmírn?ní p?íznak? použít bylinky. ÄŚĂ­st dále...


Jak lé?it jarní alergii? + Prevence

27. březen 2015 - Rubrika: Nemoci

Jak lé?it jarní alergii? + PrevenceS p?íchodem jara mnozí z vás ?eší zdravotní problémy v podob? alergií. Trpí jimi velká ?ást populace, hovo?í se o zhruba 10 – 15 procentech. Zp?sobují je p?edevším pyly rostlin, které v tomto období za?ínají kvést. Ke zmírn?ní p?íznak? se dá krom? lék? využít také p?írodních bylinek. Nezanedbatelnou roli by však m?la hrát také prevence. ÄŚĂ­st dále...


Jak lé?it nespavost pomocí bylinek?

2. bĹ™ezen 2015 - Rubrika: Domácí lékárna

Jak lé?it nespavost pomocí bylinek?Zdravotní potíže psychického i fyzického rázu mívají v mnoha p?ípadech p?í?inu v tom, že ?lov?k špatn? spí. Jednou z nemocí, která má v dlouhodobém horizontu negativní vliv na organismus, je insomnie neboli nespavost. ÄŚĂ­st dále...


Jak lé?it závrat? pomocí bylinek?

26. Ăşnor 2015 - Rubrika: Domácí lékárna

Jak lé?it závrat? pomocí bylinek?Závrat? jsou stavy, kdy se vám motá hlava, ztrácíte pevnou p?du pod nohama. Jejich p?í?ina m?že tkvít ve špatné životospráv?, stejn? tak jsou ale mnohdy pr?vodním jevem vážn?jšího onemocn?ní. V p?ípad?, že trpíte závrat?mi, pomohou krom? lé?iv také bylinky, respektive recepty z nich. ÄŚĂ­st dále...


Jaká je cena o?kování proti klíš?ové encefalitid?? Pro? je dobré nechat se o?kovat

23. Ăşnor 2015 - Rubrika: Nemoci

Jaká je cena o?kování proti klíš?ové encefalitid?? Pro? je dobré nechat se o?kovatBlíží se jaro. S jeho p?íchodem se op?t zvýší výskyt klíš?at v ?eských lesích. A jak známo, tato drobná zví?átka dokážou ?lov?ku hodn? ublížit. Velmi rizikovou a závažnou nemocí je klíš?ová encefalitida. ÄŚĂ­st dále...


Jak na vyražený dech: První pomoc + Video

9. Ăşnor 2015 - Rubrika: Nemoci

Jak na vyražený dech: První pomoc + VideoPotíže s dýcháním nemusejí nutn? souviset jen s vdechnutím cizího t?lesa ?i s n?jakým vážným onemocn?ním. N?kdy se vám m?že stát, že se b?hem sportování prudce uhodíte a vyrazíte si dech. Zpravidla nejde o nijak závažnou záležitost. V každém p?ípad? je ale dobré v?d?t, jak pomoci ?lov?ku ve vašem okolí, kterému se tato vcelku nep?íjemná událost stane. ÄŚĂ­st dále...


Strana 7 z 33
«« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»

Reklama