Jak se lé?í preeklampsie v t?hotenství: P?íznaky a postup lé?by

22. prosinec 2014     komentáře (0)  681 objevnĂ˝ch slov

Ani ženám v t?hotenství se nevyhýbají závažná onemocn?ní. Více než 5% budoucích maminek se potýká s nemocí zvanou preeklampsie. Jaké jsou její p?íznaky a jakým zp?sobem se lé?í? Odpov?di naleznete v tomto ?lánku.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

Ani ženám v t?hotenství se nevyhýbají závažná onemocn?ní. Více než 5% budoucích maminek se potýká s nemocí zvanou preeklampsie. Jaké jsou její p?íznaky a jakým zp?sobem se lé?í? Odpov?di naleznete v tomto ?lánku.

Co je preeklampsie?

Preeklampsie je onemocn?ním, které je výlu?n? spjato s obdobím t?hotenství, a to zejména jeho druhou polovinou.

Nejvíce rizikovou skupinou je provorodi?ky. ?ast?jší výskyt je pak u žen, které o?ekávají narození potomka a ješt? nedosáhli v?ku 20 let, stejný problém pak tíží i ženy ve v?ku nad 40 let, což je obecn? v?k, kdy už je t?hotenství pom?rn? rizikovou záležitostí.

Nez?ídka kdy se však preeklampsie objevuje rovn?ž u žen, které ?ekají dvoj?ata. Svoji roli zde hraje také to, zda se nemoc objevila v rodin? už n?kdy d?íve.

Preeklampsii m?že vyvolat také zvýšený krevní tlak.

P?íznaky

Nemoc se dá zjistit podle mnoha p?íznak?. Mezi hlavní pat?í zejména vysoký krevní tlak. Dochází rovn?ž ke nadm?rnému obsahu bílkovin v mo?i. Preeklampsie má negativní vliv na ?innost ledvin.

Další p?íznaky:

  • Otoky na rukou a v obli?eji
  • Zhoršení zraku
  • Nevolnosti
  • Nadm?rný p?ír?stek hmotnosti

Jak se pozná preeklampsie?

Vzhledem k tomu, že p?íznaky mohou být samy o sob? vyvolány jiným onemocn?ním, lze v podstat? preeklampsii zjistit pouze na základ? vyšet?ení léka?em gynekologem. Nej?ast?ji se tak d?je p?i preventivních prohlídkách.

Pokud vás n?který z výše uvedených problém? tíží, neváhejte se s tím sv??it doktorovi, m?že tak rychleji diagnostikovat onemocn?ní a v?as na n?j reagovat.

P?i nedostate?né lé?b?, respektive nelé?ení, m?že dojít k významným komplikacím b?hem t?hotenství, které v kone?ném d?sledku zp?sobí trvalé poškození vnit?ních orgán?, a to v?etn? mozku. Jde o závažné onemocn?ní, které ohrožuje život nejen vašeho dít?te, ale i p?ímo váš.

Postup lé?by

Lé?ba preeklampsie záleží na tom, v jakém stádiu t?hotenství se na tuto nemoc p?ijde, respektive v jakém fázi vývoje je dít?, které v sob? nosíte.

Pokud je plod ješt? nezralý, lze nemoc lé?it, nebo alespo? snížit její p?íznaky, pomocí b?žných lék? na snižování krevního tlaku. Krom? toho léka?i p?edepisují také zvýšený p?ísun magnézia sulfátu. N?kdy se nasazují ješt? kortikosteroidy.

V p?ípad?, že se onemocn?ní již naplno projevuje a nacházíte se v pozdní fázi t?hotenství, je jediným zp?sobem lé?by porod. D?ležité je, abyste byla neustále pod dozorem léka??, tudíž je zcela nezbytná hospitalizace v porodnici. P?i výrazných problémech spo?ívá ?ešení ve vyvolání p?ed?asného porodu, a to císa?ským ?ezem.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak na masáž zad: Postup krok za krokem

Jak na masáž zad: Postup krok za krokem

Po celodenní námaze se vám jist? ob?as stane, že p?ijdete dom? a cítíte, jak máte ztuhlá a bolavá záda. Je n?kolik možností, jak si s tímto problémem poradit. Ú?inným zp?sobem je provedení klasické masáže zad. Sta?í, když oslovíte svého partnera ?i n?koho z rodiny. Je ale pot?eba v?d?t, jak se masáž…

Jak p?ipravit domácí solný roztok do nosu?

Jak p?ipravit domácí solný roztok do nosu?

P?i rým? a nachlazení není vždy nutné hned b?žet do lékárny a kupovat si drahé léky. Existují i ú?inné metody, které používaly již naše babi?ky. Pro uvoln?ní ucpaného nosu, který je jedním z pr?vodních jev? p?i nachlazení a rým?, se dá použít oby?ejný solný roztok. Ten si velmi snadno a rychle ud?lá…


Jak lé?it mraven?ení a brn?ní rukou? P?í?iny necitlivosti rukou

Jak lé?it mraven?ení a brn?ní rukou? P?í?iny necitlivosti rukou

Trápí vás ?asté brn?ní a mraven?ení rukou? V ur?itých p?ípadech to nemusí znamenat náznak n?jak závažného onemocn?ní. Vždy je ale dobré se dopátrat p?í?iny a následn? provést preventivní opat?ení, p?ípadn? nastolit lé?bu, a? už odbornou ?i „domácí“.

Jak dlouho trvá pásový opar a jak jej lé?it?

Jak dlouho trvá pásový opar a jak jej lé?it?

Pásový opar m?že postihnout prakticky každého, kdo m?l plané neštovice. Zp?sobuje jej tentýž vir, který stojí práv? za planými neštovicemi. Ten totiž v t?le p?ežívá a pokud je organismus zeslabený a není schopen se p?irozen? bránit, vir se op?t zaktivuje a zap?í?iní práv? onemocn?ní, které se nazývá…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!