Praktické informace, jak lé?it nemoci všeho druhu. Poradíme, jak se zbavit lehkých bolestí i t?žkých onemocn?ní, jaká je prevence i následná lé?ba. Na kolik vás lé?ení vyjde a co k n?mu bude zapot?ebí.

Konopná mast na hemeroidy

22. srpen 2014 - Rubrika: Nemoci

Konopná mast na hemeroidySnad každého z vás již n?kdy trápily hemeroidy. Na toto onemocn?ní, které sice ze zdravotního hlediska obvykle není nijak závažné, ale dokáže být velice nep?íjemné, p?sobí až p?ekvapiv? dob?e konopná mast. Jaké je její složení a jak p?sobí? Odpov?di se dozvíte v dnešním ?lánku. ÄŚĂ­st dále...


Jak lé?it zán?t st?edního ucha?

20. srpen 2014 - Rubrika: D?tské nemoci

Jak lé?it zán?t st?edního ucha?Zán?t st?edního ucha je onemocn?ním, které trápí hlavn? malé d?ti. Nej?ast?ji se objevuje ve v?ku kolem 8 – 10 let, n?kdy však nemoc postihuje i starší osoby. Rozhodn? jej nelze podce?ovat, v nejhorších p?ípadech, kdy nedojde k pat?i?né lé?b?, m?že mít zán?t za následek i ztrátu sluchu. ÄŚĂ­st dále...


Jak na první pomoc p?i uštknutí hadem?

15. srpen 2014 - Rubrika: Nemoci

Jak na první pomoc p?i uštknutí hadem?P?i procházkách p?írodou m?žete i v našich kon?inách narazit na jedovaté hady. Nej?ast?ji se jedná o zmiji obecnou. Její uštknutí je sice spíše vzácností, p?esto m?že mít v nejhorších p?ípadech za následek i smrt. ÄŚĂ­st dále...


Jak na první pomoc p?i zasažení elektrickým proudem?

13. srpen 2014 - Rubrika: Poradna

Jak na první pomoc p?i zasažení elektrickým proudem?Zásahy elektrickým proudem bývají pom?rn? ?astou p?í?inou úmrtí osob. Pokud je však postiženému poskytnuta v?asná a odborná pomoc, má nad?ji na p?ežití. ÄŚĂ­st dále...


Jak se zbavit roup?? Prevence a lé?ba infekce roupy

11. srpen 2014 - Rubrika: D?tské nemoci

Jak se zbavit roup?? Prevence a lé?ba infekce roupyUž vám n?kdo ?ekl, že máte roupy? Obvykle se tento pojem používá ve chvíli, kdy lenošíte a nevíte, co d?lat. Ze zdravotního hlediska jde však o infek?ní onemocn?ní. Roup d?tský je parazitem, který se vyskytuje ve st?evech, tenkém i tlustém. Jak už z názvu vyplývá, jde p?edevším o infekci, která se vyskytuje u d?tí, nez?ídka kdy se však m?že projevit také u dosp?lých osob. ÄŚĂ­st dále...


Jak na otravu oxidem uhelnatým: P?íznaky a první pomoc

7. srpen 2014 - Rubrika: Poradna

Jak na otravu oxidem uhelnatým: P?íznaky a první pomocV p?ípad?, že se nadýcháte velkého množství oxidu uhelnatého, hrozí vám v nejhorším p?ípad? až smrt. Pokud se n?kdo ve vašem okolí nadýchá oxidu uhelnatého, m?li byste v?d?t alespo? základní zásady, jak provést první pomoc p?ed tím, než dorazí záchranná služba. ÄŚĂ­st dále...


Strana 10 z 33
«« « 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » »»

Reklama