Praktické informace, jak lé?it nemoci všeho druhu. Poradíme, jak se zbavit lehkých bolestí i t?žkých onemocn?ní, jaká je prevence i následná lé?ba. Na kolik vás lé?ení vyjde a co k n?mu bude zapot?ebí.

Jak zabránit šediv?ní vlas?: Pro? vlasy šediví?

6. srpen 2014 - Rubrika: Poradna

Jak zabránit šediv?ní vlas?: Pro? vlasy šediví?Každé z nás to d?íve ?i pozd?ji potká – na hlav? se za?nou objevovat šedivé vlasy, nejprve jen výjime?né, s pokro?ilým v?kem pak stále intenzivn?ji. Dá se šediv?ní vlas? zabránit a pro? vlastn? vlasy šediví? ÄŚĂ­st dále...


4 tipy, jak ú?inn? odstranit pálení žáhy

31. ÄŤervenec 2014 - Rubrika: Prevence

4 tipy, jak ú?inn? odstranit pálení žáhyPálení žáhy trápí spoustu z nás. Kdo tento problém nikdy nem?l, m?že se ozna?it za š?astného ?lov?ka. Co to vlastn? pálení žáhy je, jak se projevuje a jakým zp?sobem se tohoto problému m?žete efektivn? zbavit? To je p?edm?tem dnešního ?lánku. ÄŚĂ­st dále...


Jak odstranit kožní znaménka?

24. ÄŤervenec 2014 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak odstranit kožní znaménka?Každý z nás má na t?le mate?ská znaménka. Jedná se o pigmentové skvrny, která jsou zcela b?žná. Jen ur?itá ?ást z nich se ?asem vyvine ve zhoubný kožní nádor – melanom. Odstran?ní znaménka, a? už z estetické ?i zdravotního d?vodu, je možné provést n?kolika zp?soby, vždy však pouze odborn?. ÄŚĂ­st dále...


Jak se pozná dehydratace: P?íznaky a lé?ba

23. ÄŤervenec 2014 - Rubrika: Poradna

Jak se pozná dehydratace: P?íznaky a lé?baDehydratace se u mnoha lidí projevuje zejména v teplých letních m?sících. Ve své mírné form? nejde o nijak závažný zdravotní problém. Nesmí se však podce?ovat, p?i siln?jších projevech už m?že vážn? ohrozit vaše zdraví, ba dokonce skon?it úmrtím. ÄŚĂ­st dále...


7 tip?, jak se zbavit vší?

21. ÄŤervenec 2014 - Rubrika: D?tské nemoci

7 tip?, jak se zbavit vší?Veš d?tská je drobným hmyzem, který se živí krví. Usidluje se výhradn? ve vlasech na hlav?. A?koliv by se z názvu mohlo zdát, že jde pouze o záležitost, která se týká malých d?tí, opak je pravdou, m?že napadnout také dosp?lého ?lov?ka. Zbavit se vší není nic jednoduchého, avšak je to zcela nezbytné. ÄŚĂ­st dále...


Ko?ská mast: K ?emu se dá použít a jaké má ú?inky

17. ÄŤervenec 2014 - Rubrika: Poradna

Ko?ská mast: K ?emu se dá použít a jaké má ú?inkyP?i mnoha zdravotních potížích se používají r?zné masti a krémy. Jedním z velmi oblíbených p?ípravk? je takzvaná ko?ská mast. Její pojmenování je zavád?jící, s ko?mi nemá v?bec nic spole?ného. Jde o mast, která seskládá z výtažk? lé?ivých bylinek. ÄŚĂ­st dále...


Strana 11 z 33
«« « 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » »»

Reklama