Prevence

Prevence

Jak p?edejít malárii? Základní prevence a p?íznaky malárie

29. červen 2015 - Rubrika: Prevence

Jak p?edejít malárii? Základní prevence a p?íznaky malárieMalárie je onemocn?ním, které vás m?že postihnout v okamžiku, kdy cestujete do exotických zemí. Jde o vážnou tropickou nemoc, která není zcela lé?itelná. Práv? z toho d?vodu je nutné, abyste v?d?li, jaká preventivní opat?ení jsou na míst? a jak se nemoc projeví. V p?ípad?, že máte n?který z p?íznak?, je pot?eba urychlen? vyhledat odbornou léka?skou pomoc. Číst dĂĄle...4 tipy, jak ú?inn? odstranit pálení žáhy

31. červenec 2014 - Rubrika: Prevence

4 tipy, jak ú?inn? odstranit pálení žáhyPálení žáhy trápí spoustu z nás. Kdo tento problém nikdy nem?l, m?že se ozna?it za š?astného ?lov?ka. Co to vlastn? pálení žáhy je, jak se projevuje a jakým zp?sobem se tohoto problému m?žete efektivn? zbavit? To je p?edm?tem dnešního ?lánku. Číst dĂĄle...


Vitamíny proti padání vlas?

27. leden 2014 - Rubrika: Prevence

Vitamíny proti padání vlas?Padání vlas? je problémem, který se týká stále v?tšího procenta naší populace. Postihuje p?edevším muže, nicmén? problémy s padajícími vlasy má také významné množství žen. Existuje n?kolik faktor?, které tento jev zp?sobují. Nej?ast?jší p?í?inou bývá nedostatek vitamín?. Jaké vitamíny byste tedy m?li do t?la dostávat tak, abyste zamezili rozsáhlejšímu padání vlas?? Číst dĂĄle...


Trápí vás únava a jste bez energie? Životní sílu navrátí dopln?k stravy Revitae

13. leden 2014 - Rubrika: Prevence

Trápí vás únava a jste bez energie? Životní sílu navrátí dopln?k stravy RevitaeV zimních m?sících trpí mnoho lidí zvýšenou únavou. P?es den jsou ospalí, v noci naopak nemohou zamhou?it o?i. Je to ?áste?n? zp?sobeno samotným zimním ?asem, vliv však má také nedostate?ná strava. Práv? v zim? je pot?eba si dát pozor na zvýšený p?ísun vitamín? a dalších látek, které pomáhají organismu udržet jeho vitalitu. Energii a sílu vám ale pomohou navrátit také nejr?zn?jší dopl?ky stravy. P?íkladem je bioinforma?ní dopln?k stravy Revitae. Číst dĂĄle...


Jak cvi?it zrak a p?edejít vzniku o?ních vad?

12. listopad 2013 - Rubrika: Prevence

Jak cvi?it zrak a p?edejít vzniku o?ních vad?Problémy se zrakem má zna?ná ?ást populace. A po?et lidí, kte?í jsou nuceni nosit brýle ?i kontaktní ?o?ky, se neustále zvyšuje. Je to dáno mimo jiné v d?sledku životního stylu. Mnozí z vás si zrak zkazí tím, že denn? n?kolik hodin souvisle sedí u monitor? po?íta??, sledují televizor atp. Zrak je p?itom orgánem, který je nesmírn? d?ležitý. Proto je dobré jej pravideln? procvi?ovat tak, aby si o?i zvykly na vyšší zát?ž. Číst dĂĄle...


18 tip?, jak p?edejít ucpání cév: P?íznaky a prevence

4. říjen 2013 - Rubrika: Prevence

18 tip?, jak p?edejít ucpání cév: P?íznaky a prevenceUcpané cévy jsou závažným onemocn?ní, které je jedním z nej?ast?jších d?vod? úmrtí osob. ?eská republika v tomto ohledu pat?í ke sv?tové špi?ce ve špatném slova smyslu. Na choroby a nemoci, které mají p?í?inu práv? v ucpaných cévách, zde umírá velké procento populace. Číst dĂĄle...


Strana 1 z 2
1 2 » »»