Jak lé?it natažený sval? P?í?iny a p?íznaky svalového zran?ní

9. říjen 2013     komentáře (4)  650 objevnĂ˝ch slov

Natažený sval je bolestivou záležitostí. Tento problém velmi ?asto ?eší sportovci, nicmén? m?že se objevit u každého z nás.

Jak lé?it natažený sval? P?í?iny a p?íznaky svalového zran?níJak lé?it natažený sval? P?í?iny a p?íznaky svalového zran?ní

Natažený sval je bolestivou záležitostí. Tento problém velmi ?asto ?eší sportovci, nicmén? m?že se objevit u každého z nás.

P?í?iny

Nej?ast?jší p?í?inou nataženého svalu je p?ílišná zát?ž. Pokud je t?lo vystaveno zvýšené t?lesné námaze, dochází k p?etížení svalstva, které se následn? projeví v jeho bolesti.

D?vodem, pro? se svalstvo takto p?etíží, je obvykle jeho nedostate?né zah?átí. P?ed tím, než za?nete naplno sportovat, je nutné t?lo a svaly zah?át, aby se dostaly do „správné provozní teploty“.

Mezi další p?í?iny natáhnutí svalstva pat?í také p?edchozí únava organismu, p?ecen?ní sil u jedince, ale i chronické potíže. Sval se m?že natáhnout ?i dokonce natrhnout také v d?sledku dehydratace organismu ?i jeho p?ekyselení.

P?íznaky

Hlavními symptomy, podle nichž poznáte, že máte natažené svalstvo, jsou velké ?ezavé bolesti sval?, které znemož?ují obvyklý pohyb. Krom toho také ?asto dochází ke k?e?ím svalstva. Poškozené místo rovn?ž otéká, m?že vzniknout i viditelný hematom v podob? mod?iny ?i podlitiny.

Zp?soby domácí lé?by

Pokud je sval natažený, je zapot?ebí hlavn? klid. Sval n?kolik dní nesmíte zat?žovat. Krom toho je vhodné p?ikládat ledové obklady. Postupem ?asu pak svaly za?n?te rozhýbávat.

Ledové obklady aplikujte hlavn? b?hem po?áte?ních potíží, zhruba v prvních 24 hodinách, a to v každé hodin? zhruba na 10 – 15 minut.

V dalších dnech pak aplikujte naopak spíše teplejší obklady. Využívejte také protizán?tlivých mastí. Postižený sval je také vhodné stáhnout pomocí bandáže ?i elastického obinadla, pom?že to k lepšímu prokrvení a zabrán?ní vzniku v?tšího otoku a podlitin.

Pokud je sval hodn? bolestivý, je vždy nutné kontaktovat léka?e, který diagnostikuje problém a doporu?í vhodný zp?sob lé?by. M?že totiž jít o v?tší poškození, kdy je v krajních p?ípadech zapot?ebí i chirurgického zákroku.

Co je pot?eba

  • Nevystavovat sval zatížení
  • Ledový obklad b?hem prvních 24 hodin
  • Následné teplé obklady
  • Bandáž
  • Použití protizán?tlivých mastí
  • Návšt?va léka?e specialisty

Jak dlouho to potrvá?

Natažené svalstvo vás potrápí na dobu zhruba jednoho až dvou týdn?. Pokud bolesti p?etrvávají, bude se z?ejm? jednat o mnohem v?tší problém, minimáln? je sval natržený. V tomto p?ípad? již nesta?í domácí lé?ba a je pot?eba v?c konzultovat s odborníky.

Jaké budou náklady?

Ke zmírn?ní bolesti sval? lze použít r?zné masážní procedury. K nim je vhodné používat kvalitní masážní krémy.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3.26 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 58x


Přidat komentář (4)

Reklama

Čtěte také...

Jak se správn? a zdrav? saunovat?

Jak se správn? a zdrav? saunovat?

Pobyt v saun?, a? už domácí ?i ve?ejné, pat?í k tomu nejlepšímu, co m?žete ud?lat pro své zdraví. Pravidelné saunování p?ispívá ke zvýšení imunity, otužilosti a má i další blahodárné ú?inky. Je však zapot?ebí jej provád?t správn?, jinak se míjí ú?inkem a vašemu t?lu spíše uškodí. V dnešním ?lánku se…

Jak na k?e?e v nohách? Pro? vznikají a jak problémy vylé?it

Jak na k?e?e v nohách? Pro? vznikají a jak problémy vylé?it

K?e?e postihnou b?hem života snad každého z nás. Jde o stav, kdy se stáhne svalstvo. B?hem k?e?e m?žete pocítit bolest, zhorší se možnost pohybu a ovládání sval?. Stav zpravidla b?hem pár vte?in odezní.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Peter

ÄŤtvrtek, 12. leden 2017
09:10

Dobrý den uz 3 týždne mam silné bolesti na pravej zadnej strane krku a ?ahá sa to cez trapez az do ramena.rontgen nic neukázal,trochu slabšie držanie hlavy do predu.pri masazi ma strašne boli pred na hlava deltoveho svalu.v noci sa budim na bolesti a nemozem najst polohu.vraj je to z prechladenia ale lieky mi vobec nezaberaju.co si o tom myslite.?


Napsal: Peter [Odpovědět]

karel

neděle, 16. duben 2017
13:22

to Peter: ahoj zkus chiropraktika na deset masaží a pak apunkturu a jestli to nebude u?innà pak malou lži?ku p?esli?ky a 10-20 zrn anyzu vyluhuj 30min.aplikuj nosem injek?ní st?íka?kou aspon 3x denne a? vyhleníš vše co se ti za?ina usazovat v t?le hodn? št?s?í a zdraví p?eji karel


Napsal: karel [Odpovědět] [Skrýt]

karel

neděle, 16. duben 2017
13:23

to Peter: ahoj zkus chiropraktika na deset masaží a pak apunkturu a jestli to nebude u?innà pak malou lži?ku p?esli?ky a 10-20 zrn anyzu vyluhuj 30min.aplikuj nosem injek?ní st?íka?kou aspon 3x denne a? vyhleníš vše co se ti za?ina usazovat v t?le a pak ti to tla?í na nervy hodn? št?s?í a zdraví p?eji karel


Napsal: karel [Odpovědět] [Skrýt]

Lenka

čtvrtek, 29. březen 2018
17:17

Uklouzla jsem na schodech a bolí m? rameno a celá ruka taková tupá bolest.mazu si to masti z lékárny když to mám v klidu neboli to. Na ruce se mi ud?lala malá boulicka.dik za radu.


Napsal: Lenka [Odpovědět]