Kožní nemoci

Kožních nemocí existuje celá ?ada. B?hem svého života se jim nevyhne prakticky nikdo z nás. Mén? závažné kožní nemoci se p?itom dají lé?it pom?rn? snadno i doma.

Jak odstranit zápach z podpaží?

25. leden 2016 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak odstranit zápach z podpaží?Snad každému z nás vadí, když se ocitne v blízkosti osoby, která zapáchá. Zápach p?itom nej?ast?ji p?ichází z podpaží, kde se tvo?í nejvíce potu. Co ale d?lat, pokud problém se zapáchajícím podpažím trápí práv? vás a nechcete už nadále obt?žovat své okolí a cítit se trapn? pokaždé, když se k n?komu p?iblížíte? V dnešním ?lánku vám p?ináším n?kolik tip? a rad. Číst dĂĄle...Atopický ekzém u d?tí

24. srpen 2015 - Rubrika: Kožní nemoci

Atopický ekzém u d?tíAtopický ekzém, chronické, siln? sv?divé zán?tlivé onemocn?ní k?že, které je dané p?emršt?nou reakcí lidského organismu na ur?itou látku. Atopický ekzém je sou?ástí tzv. atopického syndromu, kdy je ?asto spojen s výskytem dalších alergických projev?, jako je astma, alergie na potraviny, senná rýma, apod. Atopie je tedy projevem alergie a je dána geneticky. Pokud atopickým ekzémem trpí oba rodi?e, je až 80% pravd?podobnost, že dít? bude mít tytéž problémy. Je-li nemocí postižen pouze jeden z rodi??, pravd?podobnost se snižuje zhruba na 50%. Číst dĂĄle...


Jak lé?it zápach nohou?

19. červen 2015 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak lé?it zápach nohou?Zapáchající nohy trápí zejména v letním období spoustu z vás. Pokud se potýkáte s tímto problémem, je vhodné se zápachem nohou n?co d?lat. V opa?ném p?ípad? se budete v p?ítomnosti dalších lidí cítit zna?n? nep?íjemn?. V dnešním ?lánku se dozvíte, jak se zapáchajícími chodidly bojovat. Číst dĂĄle...


Jak lé?it t?epení neht??

15. červen 2015 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak lé?it t?epení neht??K viditelným vadám na kráse, které trápí zejména ženy, pat?í t?epení neht?. Dá se rozpoznat už letmým pohledem. Pokud vás t?epení neht? také trápí, ?t?te dále. Dozvíte se, jak se mu dá zabránit a jak vlastn? o nehty pe?ovat, abyste problému p?edešli. Číst dĂĄle...


Jak lé?it svrab: P?íznaky a prevence

12. leden 2015 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak lé?it svrab: P?íznaky a prevenceSvrab je dnes už spíše výjime?ným úkazem, který se v ?eské republice objevuje každý rok jen u n?kolika set lidí. Jde o kožní onemocn?ní, které souvisí se špatnými hygienickými návyky. Ve chvíli, kdy se u vás objeví jeho p?íznaky, je nezbytn? nutné navštívit léka?e. K lé?b? však do zna?né míry m?žete p?isp?t i sami. Číst dĂĄle...


Jak lé?it zarostlé nehty? Prevence proti zar?stání neht? na nohou a rukou

18. září 2014 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak lé?it zarostlé nehty? Prevence proti zar?stání neht? na nohou a rukouZarostlé nehty jsou problémem, který trápí hlavn? lidi v mladším v?ku. Objevuje se zejména u prst? na nohou, mén? ?asto se pak zarostlé nehty objevují také na rukou. Jak vy?ešit potíže se zarostlým nehtem a jaká jsou možná preventivní opat?ení? Číst dĂĄle...


Strana 1 z 6
1 2 3 4 5 » »»