Praktické informace, jak lé?it nemoci všeho druhu. Poradíme, jak se zbavit lehkých bolestí i t?žkých onemocn?ní, jaká je prevence i následná lé?ba. Na kolik vás lé?ení vyjde a co k n?mu bude zapot?ebí.

Jak bezpe?n? vytáhnout p?isáté klíšt? a jaké jsou p?íznaky nákazy?

2. září 2013 - Rubrika: Poradna

Jak bezpe?n? vytáhnout p?isáté klíšt? a jaké jsou p?íznaky nákazy?Zakousnuté klíšt? m?že natropit spoustu neplech. Situaci, kdy se vám klíšt? p?isaje na k?ži, se nem?žete stoprocentn? vyhnout, ani když budete používat nejkvalitn?jší repelenty. ÄŚĂ­st dále...


Bradavice na ruce a na noze: 10 tip?, jak odstranit bradavice

30. srpen 2013 - Rubrika: Kožní nemoci

Bradavice na ruce a na noze: 10 tip?, jak odstranit bradaviceBradavice jsou výr?stky na k?ži, které trápí pom?rn? zna?nou ?ást populace. Jedná se vlastn? o shluk odum?elých kožních bun?k. P?í?inou vzniku bradavic je zejména snížená obranyschopnost organismu a také nedostatek vitamín?, hlavn? vitamínu A a C, které pomáhají vyživovat pokožku. ÄŚĂ­st dále...


Jak lé?it dnu? Klasická lé?ba a lé?ení pomocí dopl?k?

22. srpen 2013 - Rubrika: Nemoci

Jak lé?it dnu? Klasická lé?ba a lé?ení pomocí dopl?k?Dna je onemocn?ním, které sice není tak ?asté jako jiné nemoci, nicmén? její výskyt je pom?rn? nep?íjemnou záležitostí, která ?lov?ka dosti trápí a omezuje jej v pohybu. Jde o nemoc, kterou lze ozna?it jako zvláštní typ artritidy. ÄŚĂ­st dále...


Jak lé?it hemoroidy? 5 tip? na domácí lé?bu

21. srpen 2013 - Rubrika: Nemoci

Jak lé?it hemoroidy? 5 tip? na domácí lé?buVelké množství lidí ve v?ku nad 30 let trpí hemeroidy. Jedná se o zv?tšené k?e?ové žíly v oblasti kone?níku. Bu? se vyskytují u jeho vchodu nebo p?ímo v n?m. Pokud nejsou hemoroidy nijak velké, ?lov?ku život neznep?íjemní. Hodn? zv?tšené k?e?ové žíly v této oblasti však již mohou mít nep?íjemné d?sledky, zejména krvácení. ÄŚĂ­st dále...


Jak lé?it atopický ekzém?

20. srpen 2013 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak lé?it atopický ekzém?Atopický ekzém pat?í mezi kožní onemocn?ní, která postihují hlavn? d?ti. Zhruba u dvaceti procent lidí, u nichž se vyskytne, se však objevuje až v dosp?losti. Z tohoto pohledu se rozlišují t?i formy atopického ekzému- kojenecká, d?tská a dosp?lá. Zatímco u kojenc? se ekzém objevuje hlavn? na tvá?i?kách, u d?tí a dosp?lých se ?ast?ji p?esouvá do oblastí v okolí lokt? a kolen. ÄŚĂ­st dále...


Strana 33 z 33
«« « 29 30 31 32 33

Reklama