Jak lé?it suché o?i?

29. prosinec 2014     komentáře (3)  1101 objevnĂ˝ch slov

Suché o?i jsou problémem, který trápí velké procento lidí. Mnozí z nás s tím p?itom v?bec nic ned?lají, což m?že mít za následek postupné zhoršování zraku. Proto byste m?li v?d?t, jak se zachovat v okamžiku, kdy se u vás projeví symptomy tohoto onemocn?ní.

Jak lé?it suché o?i?Jak lé?it suché o?i?

Suché o?i jsou problémem, který trápí velké procento lidí. Mnozí z nás s tím p?itom v?bec nic ned?lají, což m?že mít za následek postupné zhoršování zraku. Proto byste m?li v?d?t, jak se zachovat v okamžiku, kdy se u vás projeví symptomy tohoto onemocn?ní.

Co jsou suché o?i

Suché o?i se projevují tím, že cítíte, jak jsou vaše o?i unaveny. Pr?vodními p?íznaky jsou ?asto také pocit sucha v o?ích, p?ípadn? máte pocit, jako byste v nich m?li n?jaký cizí p?edm?t, nap?íklad zrnka písku. Dochází k jejich podrážd?ní. Je to zp?sobeno tím, že o?i neprodukují tolik slz, p?ípadn? dochází ke zm?n? slzného filmu. Mnohdy bývá pr?vodním jevem také výskyt kruh? pod o?ima z toho, jak jsou unavené. Toto onemocn?ní m?že být zp?sobeno mnoha faktory.

P?í?iny suchých o?í

Ke ztrát? p?irozené vlhkosti o?í dochází v první ?ad? z d?vod? špatných klimatických podmínek v prost?edí, v n?mž se nacházíte. Typicky m?že být zp?sobena t?eba tím, že v místnosti, v níž pobýváte, není dostate?ná vlhkost, vzduch je zde p?íliš suchý. ?asto tímto problémem trpí lidé pracující v kancelá?ích, kde je špatn? nastavená klimatizace a systém vytáp?ní.

Mezi další p?í?iny suchých o?í pak pat?í také pobyt v ovzduší, které je zne?išt?no od prachu, cigaretového kou?e apod.

Suché o?i trápí ?asto i ty z vás, kte?í pravideln? a dlouho pracují s po?íta?em. Špatná vzdálenost od monitoru zp?sobuje to, že dochází ke snížení frekvence mrkání. O?i pak nejsou p?irozen? vlhké, což zap?í?iní jejich podrážd?ní. Stejn? tak vyvolá tento efekt i ?asté sledování televize nablízku.

V neposlední ?ad? pak bývají suché o?i zp?sobeny nošením kontaktních ?o?ek, které už nevyhovují, jejich povrch je vysušený.

Postupy lé?by suchých o?í

Vyhledejte pomoc u léka?e

V první ?ad? je vhodné zmínit, že pokud jsou problémy se zrakem dlouhodob?jšího charakteru, p?ípadn? vás trápí intenzivn?, m?li byste co nejd?íve zajít k o?nímu léka?i. Ten zajistí komplexní lé?bu na základ? odborné prohlídky a zjišt?ní p?í?in onemocn?ní. Ve v?tšin? p?ípad? posta?í p?edepsání lék? ve form? o?ních kapek, v n?kterých situacích je však zapot?ebí i chirurgický zákrok.

Upravte vlhkost vzduchu v místnosti

Potíže se suchým okem lze do jisté míry ?ešit i svépomocí, a to tím, že odstraníte p?í?inu, která tento stav vyvolala. To znamená, že zajistíte, aby byl v místnostech, v nichž se nacházíte, vlh?í vzduchu. Zkontrolujte klimatizaci.

Vyhn?te se pobytu ve zne?išt?ném ovzduší

V p?ípad?, že máte podrážd?né o?i, vyhýbejte se zakou?enému a špinavému prost?edí.

Dodržujte vzdálenost od monitoru p?i práci s po?íta?em

P?i práci s po?íta?em se snažte monitor nastavit tak, aby vaše o?i nehled?ly vzh?ru, ale spíše mírn? dol?. Dodržujte také správnou vzdálenost od obrazovky. Ta by m?la ?init minimáln? 60 centimetr?.

Snažte se více mrkat

Potíží se suchým okem se rychleji zbavíte také tím, že budete ?ast?ji mrkat. O?i tak vyprodukují více slz.

Dodržujte správný pitný režim

Sou?ástí lé?by suchých o?í by m?lo být také dodržování správného pitného režimu. Zde platí, že by dosp?lý ?lov?k m?l vypít alespo? 2 litry tekutin denn?. V letních m?sících, kdy panují vyšší teploty, náležit? zvyšte p?ísun tekutin.

Vysa?te kontaktní ?o?ky

V p?ípad?, že nosíte kontaktní ?o?ky a trápí vás suché o?i, je na míst? konzultace s léka?em o tom, zda práv? jejich nošení není p?í?inou potíží. Pak m?že být ?ešením jejich do?asné vysazení a nahrazení klasickými dioptrickými brýlemi

Jak dlouho to potrvá?

Problém se suchým okem m?že být krátkodobý. Pokud není p?íznakem n?jakého v?tšího problému se zrakem, obvykle odezní b?hem dne. Sta?í zm?nit prost?edí, p?ípadn? vykonat n?který z jiných postup?, o kterých jsem se zmínil výše.

Jaké budou náklady?

Vypo?tení náklad? na lé?bu suchých o?í nelze p?esn? stanovit. Mohou být nulové. V p?ípad?, že použijete tradi?ní ?ešení, tedy použijete o?ní kapky, pak vás jejich nákup vyjde až na n?kolik set korun.

Ú?inným ?ešením m?že být nap?íklad Sada na zrak, která v sob? zahrnuje rybí olej, p?ípravek s luteinem a zvlh?ující o?ní kapky. Tuto sadu po?ídíte za 654 K?.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář (3)

Reklama

Čtěte také...

Jak se pozná dehydratace: P?íznaky a lé?ba

Jak se pozná dehydratace: P?íznaky a lé?ba

Dehydratace se u mnoha lidí projevuje zejména v teplých letních m?sících. Ve své mírné form? nejde o nijak závažný zdravotní problém. Nesmí se však podce?ovat, p?i siln?jších projevech už m?že vážn? ohrozit vaše zdraví, ba dokonce skon?it úmrtím.

Jak zabránit lámání vlas?? 3 hlavní p?í?iny, které lámání zp?sobují

Jak zabránit lámání vlas?? 3 hlavní p?í?iny, které lámání zp?sobují

K nej?ast?jším problém?m s vlasy pat?í jejich lámání. Postihuje zejména ženy, nevyhýbá se však ani muž?m, kte?í mají delší vlasy. V dnešním ?lánku se dozvíte, jaké jsou hlavní p?í?iny lámavosti a také tipy, jak tomuto problému nap?íšt? zabránit.


Babské rady na pr?jem: 16 tip?, jak se spolehliv? zbavíte pr?jmu

Babské rady na pr?jem: 16 tip?, jak se spolehliv? zbavíte pr?jmu

Také se vám ob?as stane, že musíte chodit b?hem jediného dne na toaletu ?ast?ji, než je zdrávo? Pr?jem zná snad každý z nás. jde o nep?íjemnou záležitost, která nám na pár dn? m?že opravdu ztížit každodenní ?innosti, na které jsme zvyklí.

Co pomáhá na žlu?níkový záchvat? P?í?iny a prevence

Problémy se žlu?níkem má b?hem svého života zna?né procento populace. Tento orgán, který se nachází v t?sné blízkosti jater, p?ispívá k trávení potravy. Práv? špatné stravovací návyky p?itom mohou zap?í?init stav, který se nazývá žlu?níkový záchvat. Jaké jsou p?í?iny potíží se žlu?níkem a co pomáhá …Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

laholova vladimíra

pondělí, 25. duben 2016
22:47

muj spolupracovník má písek v o?ích a zatím nikdo z o?ních léka?? mu nepomohl a neví jak se problém vylé?í. Proto se ptám je možné písek v o?ích vylé?it? Poradte co má d?lat a na koho se má obrátit. D?kuji. Laholová


Napsal: laholova vladimíra [OdpovÄ›dÄ›t]

Vendula

neděle, 15. květen 2016
14:06

Jednou z mnoha p?í?in, které zp?sobují suché o?i, m?že být i autoimunitní onemocn?ní (m?j p?ípad). Je to nevylé?itelné a lze zmírnit pouze symptomy vhodnými lubrika?ními kapkami (nejlépe bez konzervant?). Ty si musí každý nalézt sám, já jsem vyzkoušela snad všechny, které existují a osv?d?ily se mi následující: Hyal drop a Ocutein sensitive. (vhodné jsou i tbl. OCUTEIN jako jednorázová k?ra 1 x ro?n?). Na noc jsou vhodné kapky gelové. Osobn? nosím i kontaktní ?o?ky, ale musím je ?asto prokapávat.


Napsal: Vendula [Odpovědět]

J

ÄŤtvrtek, 4. srpen 2016
12:37

Jak jsem lecila suche oci ja...
1. Navstivila jsem ocniho lekare.
Oci vysetril konstatoval, ze jsou v poradku a doporucil koupit nejake! kapky na suche oci.
2. Navstivila jsem lekarnu, koupila kapky. Protialergicke
3. Navstivila jsem lekarnu, koupila kapky. Desinfekcni
4. Navstivila jsem lekarnu, koupila kapky. Bylinkove, prirodni.
5. Vsechny kapky stipaly, neucinkovaly, oci bolely.
6. Pani lekarnice konstatovala to, co me jiz rekla poprve, leky ktere by zabraly muze prodat jen na recept.
Zaver:
Pak jsem omarodila, hned rano a vickrat denne varila ca,Jj pytliky odkladala do hrnecku. Lina dojit i do koupelny jsem si s nima umyla oci. Pomohlo.
Od te doby rano, prip i pres den meju oci, vc. koutku pytliky od Raniho ev. Cejlonskeho caje.
Ostatni caje nezabray, bylinkove dokonce zhorsily.
Dnes pouzivam jen obcas, oci ok.


Napsal: J [Odpovědět]