Praktické informace, jak lé?it nemoci všeho druhu. Poradíme, jak se zbavit lehkých bolestí i t?žkých onemocn?ní, jaká je prevence i následná lé?ba. Na kolik vás lé?ení vyjde a co k n?mu bude zapot?ebí.

Jak pe?ovat o vousy, aby byly krásné a zdravé

22. prosinec 2015 - Rubrika: Poradna

Jak pe?ovat o vousy, aby byly krásné a zdravéUr?it? jste si všimli, že se u muž? v posledních letech vrací do módy plnovousy, kníry a nejr?zn?jší moderní sest?ihy namísto dokonale oholených hladkých tvá?í. Každý muž, který si nechá nar?st strništ?, by však m?l v?d?t, jak se o vousy má správn? pe?ovat. V opa?ném p?ípad? bude už po n?kolika dnech vypadat jako vagabund a jeho tvá? bude okolí spíše odpuzovat. Pé?e o vousy p?itom není nijak náro?ná. ÄŚĂ­st dále...


Babské rady na záchvat žlu?níku

19. prosinec 2015 - Rubrika: Poradna

Babské rady na záchvat žlu?níkuŽlu?níkový záchvat je, jak už víte z d?ív?jšího ?lánku, vyvolán hlavn? nezdravou stravou. Pokud jíte tu?ná a mastná jídla, pak si na problém se žlu?níkem hodn? zad?láváte. Když už vás postihne ona nep?íjemná, intenzivní a dlouhotrvající bolest u žeber a zad, je ur?it? dobré vyhledat léka?e. Na drobné žlu?níkové záchvaty i jako preventivní opat?ení v??i nim však mohou sloužit následující babské rady. ÄŚĂ­st dále...


Jak nahodit vykloubené rameno? + Lé?ba

11. prosinec 2015 - Rubrika: Poradna

Jak nahodit vykloubené rameno? + Lé?baVykloubené rameno je pom?rn? ?astým jevem zejména u sportovc?, m?že však potkat prakticky kohokoliv z vás. Sta?í nap?íklad, abyste uklouzli na náledí a praštili sebou ramenem o zem. N?kdy jde pom?rn? lehce navrátit zp?t. Pokud však nemáte zkušenosti, p?ípadn? vás tíží velká bolest, je vždy nutné navštívit léka?e. ÄŚĂ­st dále...


Jak ud?lat recept na vitamínový salát z kysaného zelí? Na co pomáhá?

16. listopad 2015 - Rubrika: Poradna

Jak ud?lat recept na vitamínový salát z kysaného zelí? Na co pomáhá?B?hem zimních m?síc? je lidský organismus vystaven velké zát?ži. Proto nesmíte podcenit p?ísun vitamín?, které podporují celkovou imunitu. V opa?ném p?ípad? se d?íve ?i pozd?ji dostaví únava a onemocn?ní. Vydatným zdrojem vitamín? je salát z kysaného zelí. Práv? ten si dnes p?edstavíme, a to hned ve 2 variantách. ÄŚĂ­st dále...


Jak poznat a lé?it poruchy u?ení? Projevy dyslexie a dysgrafie

9. listopad 2015 - Rubrika: D?tské nemoci

Jak poznat a lé?it poruchy u?ení? Projevy dyslexie a dysgrafiePoruchy u?ení má v dnešní dob? pom?rn? zna?né procento d?tí. Projevují se už od útlého v?ku, kdy dít? za?íná navšt?vovat první ro?níky základní školy. Pro vás jako rodi?e, ale i pro vyu?ující je d?ležité v?as rozpoznat, že dít? tyto problémy má. Lé?ba spo?ívá nejen v odborné pomoci, existují i doporu?ené postupy, které byste v p?ípad? dyslexie, dysgrafie a dalších poruch u?ení m?li s dít?tem absolvovat i doma. ÄŚĂ­st dále...


Jak pomáhá lé?ba sv?tlem?

2. listopad 2015 - Rubrika: Poradna

Jak pomáhá lé?ba sv?tlem?Stejn? jako se neobejdeme bez vzduchu, vody a jídla, tak náš organismus nem?že fungovat bez sv?tla, což ostatn? platí pro prakticky všechny živé organismy na Zemi. V dnešní usp?chané dob? si však mnozí z nás denního sv?tla p?íliš neužívají, protože jsou neustále zav?ení v kancelá?ích, na pobyt na slune?ním svitu si jen t?žko nacházejí ?as. Sv?tlo je p?itom pro lidský organismu velmi d?ležité. Proto se v poslední dob? zvyšuje zájem o takzvanou lé?bu sv?tlem. ÄŚĂ­st dále...


Strana 3 z 33
«« « 1 2 3 4 5 6 7 » »»

Reklama