Jak lé?it otoky nohou? Babské rady a bylinky na otoky

30. bĹ™ezen 2015     komentáře (0)  696 objevnĂ˝ch slov

Otoky nohou ?eší zpravidla starší lidé, ale také ti z vás, kte?í trpí nadváhou a obezitou. P?í?in jejich vzniku je však mnohem více. V dnešním ?lánku si povíme, jak se toto onemocn?ní lé?í a jaké lze na zmírn?ní p?íznak? použít bylinky.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

Otoky nohou ?eší zpravidla starší lidé, ale také ti z vás, kte?í trpí nadváhou a obezitou. P?í?in jejich vzniku je však mnohem více. V dnešním ?lánku si povíme, jak se toto onemocn?ní lé?í a jaké lze na zmírn?ní p?íznak? použít bylinky.

Co je otok nohou?

Otoky neboli edémy jsou výsledkem špatného fungování krevního ob?hu. Nej?ast?ji se objevují práv? v oblasti nohou a kotník?. V tkáních se hromadí tekutina. V kapilárách dochází ke zvýšení krevního tlaku, což zabra?uje návratu tekutiny zp?t do cév.

P?íznaky otoku

Edém se vyzna?uje n?kolika charakteristickými p?íznaky. Krom? zvýšení objemu nohou, tedy jejich typickému otékání a pocitu t?žkosti, poci?ujete také zvýšený tlak v postižených oblastech. M?že p?echázet až v bolest. Dalším pr?vodním jevem je také zvýšená náchylnost na vznik k?e?í.

P?í?iny otok?

Otoky na nohou mají hodn? rozmanitou škálu p?í?in. V?tšinou se také jedná o jejich kombinaci.

Hlavní p?í?iny:

 • Vysoký krevní tlak
 • Zán?t cév
 • Nedostatek vitamín? – B1
 • Špatná ?innost srdce
 • Špatná ?innost jater ?i ledvin
 • Nadbytek sodíku v organismu
 • Snížená funkce štítné žlázy
 • K?e?ové žíly

Ke vzniku otok? dochází nejen u starších lidí, ale ?asto také u t?hotných žen. Práv? t?hotenství se dá za?adit k jedn?m z hlavních p?í?in vzniku edém? nohou a kotník?.

Prevence

Stejn? jako u v?tšiny ostatních onemocn?ní hraje i u otok? velmi d?ležitou roli prevence. Mezi základní preventivní opat?ení, kterými minimalizujete riziko vzniku edém? nohou, pat?í:

 • Dostatek pohybu
 • Zdravá strava – omezení p?ísunu tuk? a sladkého, pitný režim
 • Lymfodrenáže

Babské rady

Nohy naho?e

Základní babská rada, která ú?inkuje v p?ípad?, že vás trápí otok nohy, zní: položte se na záda a nohy dejte nad úrove? hlavy.

Studená sprcha

Na otoky nohou a kotník? pomáhá i další jednoduchý „recept“ – sta?í si dát studenou sprchu, p?ípadn? nohy naložit do lavoru s chladnou vodou. Tento postup pomáhá i jako preventivní opat?ení.

Bylinky

Na zmírn?ní potíží s otoky pomáhá celá ?ada bylinek. O které se konkrétn? jedná, se dozvíte v následujících odstavcích.

Bylinky na otoky

V zásad? platí vždy stejný postup. Nejprve si naložte nohy do horké vody. Do n?j p?idejte extrakt z bylinek, p?ípadn? si po koupeli ud?lejte bylinkovou masáž.

Na otoky ú?inkují tyto bylinky:

 • He?mánek
 • Kostival léka?ský
 • Aloe vera
 • Šalv?j
 • M?sí?ek
 • T?ezalka

Krom? bylinek vyzkoušejte také ho??i?ný olej ?i jable?ný ocet. Látky v nich obsažené pomáhají lépe odvád?t nahromad?né tekutiny, ?ímž dochází ke splasknutí otok?.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.74 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 23x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Babské rady, jak odstranit plíse? neht?

Babské rady, jak odstranit plíse? neht?

Plísn? se objevují nejen na lidské pokožce, ale také na nehtech. I v tomto p?ípad? se onemocn?ní nazývá mykóza. Je zpravidla vyvoláno kvasinkami. Nemoc se objevuje p?edevším u neht? na prstech dolních kon?etin, nej?ast?ji na krajních prstech, tedy palcích ?i malí?cích. Mnohem ?id?eji se pak objevují…

7 tip? na zácpu: Babské rady a jídla proti zácp?

7 tip? na zácpu: Babské rady a jídla proti zácp?

O tom, jak odborn? a pomocí medikament? lé?it zácpu, jste se dozv?d?li již v jednom z p?edchozích ?lánk?. Víte ale, že na zácpu existuje i celá ?ada babských rad?


Babské rady jak na p?írodní domácí b?lení zub?

Babské rady jak na p?írodní domácí b?lení zub?

V d?sledku konzumace n?kterých potravin a také špatné ústní hygieny mají mnozí z nás problém s tím, že jim žloutnou zuby. Kdo nemá ?istý a bílý chrup, ten se musí p?i každém úsm?vu potýkat s ostychem a obavou, zda-li si tohoto neduhu nevšimne jeho okolí. P?itom sta?í ud?lat pár drobností a zuby moho…

Jak lé?it zán?t spojivek? + Babské rady

Jak lé?it zán?t spojivek? + Babské rady

Zán?t spojivek pat?í k nej?ast?jším onemocn?ním, která se týkají o?í. Lé?ba probíhá p?evážn? na odborné bázi. Existuje však i n?kolik babských rad, o nichž se v dnešním ?lánku rovn?ž zmíním.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!