Jak na vyražený dech: První pomoc + Video

9. Ăşnor 2015     komentáře (0)  745 objevnĂ˝ch slov

Potíže s dýcháním nemusejí nutn? souviset jen s vdechnutím cizího t?lesa ?i s n?jakým vážným onemocn?ním. N?kdy se vám m?že stát, že se b?hem sportování prudce uhodíte a vyrazíte si dech. Zpravidla nejde o nijak závažnou záležitost. V každém p?ípad? je ale dobré v?d?t, jak pomoci ?lov?ku ve vašem okolí, kterému se tato vcelku nep?íjemná událost stane.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

Potíže s dýcháním nemusejí nutn? souviset jen s vdechnutím cizího t?lesa ?i s n?jakým vážným onemocn?ním. N?kdy se vám m?že stát, že se b?hem sportování prudce uhodíte a vyrazíte si dech. Zpravidla nejde o nijak závažnou záležitost. V každém p?ípad? je ale dobré v?d?t, jak pomoci ?lov?ku ve vašem okolí, kterému se tato vcelku nep?íjemná událost stane.

Co je vyražený dech?

P?i vyraženém dechu se nem?žete po?ádn? nadýchnout vzduchu, máte pocity blízké dušení. Jde vlastn? o reakci organismu, kdy na základ? prudkého nárazu dojde ke stáhnutí bránice a ke k?e?ím dýchacího svalstva.

P?í?iny vyraženého dechu

Jak jsem již zmínil v úvodu, nej?ast?ji se s tímto stavem setkáte p?i sportu, kdy se nap?íklad ude?íte o zem, nebo vás n?kdo prudce zasáhne mí?em do zad ?i hrudníku.

Hlavní p?í?iny

  • Pád na zem
  • Prudký úder do hrudníku

P?íznaky

Jak poznáte, že má ?lov?k vyražený dech. Už na první pohled na n?m uvidíte, že má potíže s nadechnutím, koulí o?ima a rudne. M?že vypadat, jako by se dusil.

N?kdo, kdo se s tímto problémem ješt? nesetkal, m?že za?ít lehce panika?it. Panika však není na míst?, vyražený dech není obvykle nijak nebezpe?ný a není t?eba hned volat záchranku.

Postup lé?by p?i vyraženém dechu

V zásad? se dá ?íci, že p?i vyraženém dechu není pot?eba postiženému poskytovat žádnou zvláštní pé?i. B?hem p?ibližn? dvaceti vte?in se totiž jeho stav vrátí do normálu.

Pro jistotu však doty?ného posa?te tak, aby se mohl rukama op?ít o zem. K rychlejšímu ustoupení problému, tedy uvoln?ní dýchacích sval? mu m?žete lehce masírovat oblast bránice. N?kdy pomáhá také lehké bouchnutí do zad v oblasti mezi lopatkami. V každém p?ípad? je dobré doty?ného uklidnit, aby zbyte?n? nepanika?il. T?lo se z této prekérní situace dostane samo.

Co je pot?eba

  • Uvedení postiženého do klidu
  • Poloha v sed?
  • Masírování bránice
  • Lehké údery do zad mezi lopatky

Teprve v okamžiku, kdy se ani po n?jaké p?lminut? stav postiženého nelepší, je na míst? zavolat rychlou záchranou službu. M?že se totiž jednat o vážn?jší problém, který nesouvisí pouze s vyraženým dechem. Pokud situace trvá už n?kolik minut a postižený upadá do bezv?domí v d?sledku nedostatku kyslíku, je nutné provést um?lé dýchání. To se však stává pouze v ojedin?lých p?ípadech.

Jak dlouho to potrvá?

K uvoln?ní dýchacích sval? a bránice by m?lo dojít samovoln? b?hem dvaceti až t?iceti vte?in.

Video

Na videu si prohlédn?te, jak postupovat v p?ípad?, že má n?kdo z vašeho okolí vyražený dech. Jde o postup, kdy postiženému pom?žete údery do zad mezi lopatky.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.33 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 9x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak na první pomoc p?i uštknutí hadem?

Jak na první pomoc p?i uštknutí hadem?

P?i procházkách p?írodou m?žete i v našich kon?inách narazit na jedovaté hady. Nej?ast?ji se jedná o zmiji obecnou. Její uštknutí je sice spíše vzácností, p?esto m?že mít v nejhorších p?ípadech za následek i smrt.

Jak na první pomoc u zlomenin horních kon?etin?

Jak na první pomoc u zlomenin horních kon?etin?

V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jak se provádí první pomoc u zlomenin dolních kon?etin. Dnes se zam??ím na horní kon?etiny, jejichž zlomeniny pat?í k ješt? ?ast?jším nežli v p?ípad? nohou.


Jak na první pomoc p?i zasažení elektrickým proudem?

Jak na první pomoc p?i zasažení elektrickým proudem?

Zásahy elektrickým proudem bývají pom?rn? ?astou p?í?inou úmrtí osob. Pokud je však postiženému poskytnuta v?asná a odborná pomoc, má nad?ji na p?ežití.

Jak na první pomoc p?i záchvatu epilepsie?

Jak na první pomoc p?i záchvatu epilepsie?

V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jaké jsou p?íznaky epilepsie a jakým zp?sobem se dá v dnešní dob? lé?it. Dnes si nastíníme, jak postupovat v okamžiku, kdy ve vašem okolí n?koho postihne epileptický záchvat.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!