Jak lé?it jarní alergii? + Prevence

27. bĹ™ezen 2015     komentáře (0)  697 objevnĂ˝ch slov

S p?íchodem jara mnozí z vás ?eší zdravotní problémy v podob? alergií. Trpí jimi velká ?ást populace, hovo?í se o zhruba 10 – 15 procentech. Zp?sobují je p?edevším pyly rostlin, které v tomto období za?ínají kvést. Ke zmírn?ní p?íznak? se dá krom? lék? využít také p?írodních bylinek. Nezanedbatelnou roli by však m?la hrát také prevence.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

S p?íchodem jara mnozí z vás ?eší zdravotní problémy v podob? alergií. Trpí jimi velká ?ást populace, hovo?í se o zhruba 10 – 15 procentech. Zp?sobují je p?edevším pyly rostlin, které v tomto období za?ínají kvést. Ke zmírn?ní p?íznak? se dá krom? lék? využít také p?írodních bylinek. Nezanedbatelnou roli by však m?la hrát také prevence.

Co je jarní alergie?

Jarní alergie je zp?sobena pyly v?troplašných rostlin. V našich kon?inách mezi alergeny pat?í zejména b?íza, dále pak také olše a bukovité stromy – buk, kaštanovník a dub. V neposlední ?ad? však alergii m?že vyvolat také nap?íklad líska. Zapomenout nesmím ani na jehli?nany, které vyvolávají alergické reakce zejména v období dubna a kv?tna.

Alergie na pyly je vlastn? reakcí organismu po jejich vdechnutí.

P?íznaky jarní alergie

Mezi charakteristické p?íznaky, podle nichž poznáte, že máte alergii na pyly, pat?í zejména tyto:

  • Rýma
  • Slzení o?í
  • Pálení o?í
  • Obtížné dýchání

Obvykle dochází ke kombinace t?chto p?íznak?.

Postup lé?by

V první ?ad? je nutné si uv?domit, že alergie na pyl m?že být pom?rn? závažná, pokud se nelé?í. V nejhorších p?ípadech se u ?lov?ka projeví silné potíže spojené s dýchacím ústrojím. Nez?ídka kdy v souvislosti s nelé?enou alergií propukne astma.

Odborná lé?ba

Práv? z tohoto d?vodu je vhodné navštívit léka?e. Obvykle se podávají antihistaminika. K dostání jsou také voln? dostupné léky, které zakoupíte v lékárnách. Jedním ze zp?sob?, jak se lé?í jarní alergie, je imunoterapie. V zásad? jde o to, že jste nao?kováni alergenem. T?lo si díky tomu za?ne vytvá?et protilátky a stává se tak odoln?jším.

Domácí lé?ba

P?i alergii je d?ležité, abyste m?li dostate?n? vlhkou sliznici. Pak totiž dochází ke snadn?jším odbourávání alergenních látek z nosu. Typickým p?íkladem, jak docílit zvlh?ení sliznice, je použití nosních sprej?.

Z vyložen? p?írodních „pom?cek“, které doma m?žete vyzkoušet p?i potížích s alergií, jmenuji tyto dv?:

  • Med – Konzumace n?kolika lži?ek medu z rostliny, která vám zp?sobuje potíže, p?sobí vlastn? jako prevence. T?lo si díky tomu zvykne, stane se odoln?jší, vytvo?í si protilátky.
  • Jable?ný ocet – Konzumace jable?ného octa p?ispívá ke zklidn?ní zán?tu dýchacích cest a pro?išt?ní nosu. Sta?í si dát po ránu jednu až dv? deci. Vzhledem k tomu, že vám asi samotný ocet nebude p?íliš chutnat, smíchejte jej v pom?ru 1:1 s ?istou vodou, nebude pak tak trpký. Pijte jej pomalu.

Prevence

Pokud trpíte alergiemi, m?li byste p?edevším dodržovat všechny zásady správné hygieny. To znamená p?edevším d?kladné mytí rukou, ale nap?íklad také pravidelnou vým?nu oble?ení. Práv? na n?m totiž mohou ulpít alergenní ?ástice, jež alergii zp?sobují.

Snažte se vyhýbat prost?edí, v n?mž hrozí kontakt s alergeny. Praktické je také sledovat vývoj pylové situace. Informace dnes není problém sehnat na internetu.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak lé?it potravinou alergii? Nej?ast?jší potravinové alergeny

Jak lé?it potravinou alergii? Nej?ast?jší potravinové alergeny

V jednom z minulých ?lánk? jsme si popsali, jak se projevuje celiakie a jakým zp?sobe se dá lé?it, p?ípadn? co musí ?lov?k ud?lat, aby jej nemoc neohrožovala. Celiakie však zdaleka není jediným p?ípadem takzvané potravinové alergie. Lidé jsou alergi?tí i na ?adu dalších potravin.

Jak se zbavit alergie na sluní?ko? + Prevence

Jak se zbavit alergie na sluní?ko? + Prevence

B?hem jarních m?síc? nabírá sluní?ko na intenzit?. To vás láká vyjít si na procházku a slunit se. Pobyt na slunci je však v tomto období pom?rn? nebezpe?ný, organismus není zvyklý na slune?ní zá?ení, pokožka je mnohem citliv?jší.


Jak poznat p?íznaky žloutenky? + Prevence

Jak poznat p?íznaky žloutenky? + Prevence

Žloutenka pat?í k málo ?astým, o to však mnohdy závažn?jším onemocn?ním. Její p?íznaky na sob? m?žete spat?it sami. V p?ípad?, že máte podez?ení na nemoc, okamžit? kontaktujte léka?e, domácí lé?ba rozhodn? neposta?í.

Jak lé?it svrab: P?íznaky a prevence

Jak lé?it svrab: P?íznaky a prevence

Svrab je dnes už spíše výjime?ným úkazem, který se v ?eské republice objevuje každý rok jen u n?kolika set lidí. Jde o kožní onemocn?ní, které souvisí se špatnými hygienickými návyky. Ve chvíli, kdy se u vás objeví jeho p?íznaky, je nezbytn? nutné navštívit léka?e. K lé?b? však do zna?né míry m?žete…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!