Jak lé?it nespavost pomocí bylinek?

2. bĹ™ezen 2015     komentáře (0)  941 objevnĂ˝ch slov

Zdravotní potíže psychického i fyzického rázu mívají v mnoha p?ípadech p?í?inu v tom, že ?lov?k špatn? spí. Jednou z nemocí, která má v dlouhodobém horizontu negativní vliv na organismus, je insomnie neboli nespavost.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

Zdravotní potíže psychického i fyzického rázu mívají v mnoha p?ípadech p?í?inu v tom, že ?lov?k špatn? spí. Jednou z nemocí, která má v dlouhodobém horizontu negativní vliv na organismus, je insomnie neboli nespavost.

Co je nespavost?

Nespavostí rozum?jte stavy, kdy se v noci ?asto probouzíte, po ulehnutí do postele nem?žete usnout, p?ípadn? se také probouzíte brzy ráno, a?koliv nemusíte a nechcete.

Insomnie je závažn?jším onemocn?ním v p?ípad?, že se projevuje dlouhodob?. Pokud potíže p?etrvávají déle než p?l roku, dá se hovo?it o takzvané chronické nespavosti. Zatímco p?i ob?asných potížích si vysta?íte s bylinkami ?i r?znými dalšími „domácími“ metodami, v p?ípad? chronické insomnie je už na míst? zajít k odbornému léka?i, který krom jiného p?esn?ji identifikuje p?í?inu vašich potíží.

P?í?iny nespavosti

Insomnie m?že být vyvolána mnoha faktory. K nej?ast?jším a také nejzávažn?jším pat?í psychické problémy a s nimi související stres. Krom? toho ale m?že být zp?sobena také okolním prost?edím. Nap?íklad tehdy, spíše-li v nepohodlné posteli, nebo je v ložnici p?íliš vysoká teplota. V neposlední ?ad? pak nespavost doprovází také onemocn?ní a bolesti.

P?íznaky insomnie

Nespavost se projevuje hlavn? tím, že zkrátka ve?er nem?žete usnout. Dají se však najít i další prvky, podle kterých poznáte, že s vaším spánkem a regenerací organismu není vše v po?ádku.

Hlavní p?íznaky

  • Neschopnost usnout
  • P?erušovaný spánek
  • Zvýšená únava
  • Stres a nervozita
  • Bolesti hlavy

Jak dlouho to potrvá?

Jak jsem už zmínil v úvodu, insomnie se m?že objevit výjime?n?, v mnoha p?ípadech jde ale o dlouhodobý problém, který p?etrvává klidn? i n?kolik m?síc?, pokud se nelé?í.

Postup lé?by

Nespavost se odborn? lé?í pomocí lék?, a to zejména hypnotik. To však zpravidla nastává až v pozdní fázi. Nejprve zde musí být snaha pokusit se insomnie zbavit p?irozeným zp?sobem.

D?ležité je navyknout si na pravidelný režim, chodit spát ve stejný ?as a také ve stejnou dobu vstávat. Pomoci mohu i zdánlivé mali?kosti – otev?ení okna a p?ísun ?erstvého vzduchu, vým?na ložního prádla (potažmo úprava ?i zm?na l?žka). Snažte se odstranit všechny možné p?í?iny, které nespavost zp?sobují.

Jaké bylinky pomáhají na nespavost?

Nespavost trápí lidstvo odnepam?ti. I v dnešní dob?, kdy máme k dispozici moderní medicínu a léky, tak není škodu poohlédnout se po tradi?ních zp?sobech, jakým naše babi?ky a prababi?ky nespavost ?ešily.

Medu?ka léka?ská

Osv?d?enou bylinkou, která pomáhá na nespavost, je medu?ka léka?ská. Má uklid?ující ú?inky. Skv?le se tak hodí v okamžiku, kdy je insomnie zp?sobena stresem a nap?tím. Sta?í si ud?lat ?aj z medu?ky. Bylinku zalijte vroucí vodou a nechte chvilku odstát, pak sce?te a po doušcích vypijte.

Kozlík léka?ský

Podobn? kouzelnou bylinkou jako medu?ka je kozlík léka?ský, který do zna?né míry p?sobí jako lehké sedativum a hypnotikum. Jde tak o p?írodní náhražku lék? v podob? hypnotik. Zklidní vaši mysl, sníží nervozitu a stres, uvolní svaly.

Chmel

Na nespavost dob?e funguje také chmel, respektive jeho výtažky. Ne náhodou je tato rostlina p?idávána do mnoha lé?ivých preparát?.

T?ezalka

Na nespavost m?žete použít také t?ezalku te?kovanou. Nejsnadn?jší je zakoupit si její tinkturu v lahvi?ce, k dostání je v každé kvalitní lékárn?. Také t?ezalka má velmi pozitivní ú?inky, dokáže vás oprostit od stresu a úzkosti, zbaví vás depresí, kv?li nimž nem?žete po ve?erech usnout.

Znáte n?jaké další bylinky, které vám pomáhají vy?ešit problém s nespavostí? Pod?lte se o n? s námi v komentá?i pod ?lánkem.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak lé?it závrat? pomocí bylinek?

Jak lé?it závrat? pomocí bylinek?

Závrat? jsou stavy, kdy se vám motá hlava, ztrácíte pevnou p?du pod nohama. Jejich p?í?ina m?že tkvít ve špatné životospráv?, stejn? tak jsou ale mnohdy pr?vodním jevem vážn?jšího onemocn?ní. V p?ípad?, že trpíte závrat?mi, pomohou krom? lé?iv také bylinky, respektive recepty z nich.

Jak lé?it dnu? Klasická lé?ba a lé?ení pomocí dopl?k?

Jak lé?it dnu? Klasická lé?ba a lé?ení pomocí dopl?k?

Dna je onemocn?ním, které sice není tak ?asté jako jiné nemoci, nicmén? její výskyt je pom?rn? nep?íjemnou záležitostí, která ?lov?ka dosti trápí a omezuje jej v pohybu. Jde o nemoc, kterou lze ozna?it jako zvláštní typ artritidy.


Med jako lék pomáhá na spoustu nemocí

Med jako lék pomáhá na spoustu nemocí

Med jako p?írodní používaly pro lé?by mnoha nemocí už naše babi?ky. I v dnešní dob? plné farmaceutických p?ípravk? je vhodné jej za?adit do jídelní?ku, pokud trpíte bolestmi a r?znými onemocn?ními.

Pelyn?k pravý: ?aj, který pomáhá + recept

Pelyn?k pravý: ?aj, který pomáhá + recept

Pelyn?k pravý je bylinou, která se v léka?ství a lé?itelství používá již odnepam?ti. Jde o rostlinu, která se u nás vyskytuje na mnoha místech. Roste hlavn? v nížinách, a to na sušších teplých místech.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!