Jak lé?it závrat? pomocí bylinek?

26. Ăşnor 2015     komentáře (0)  761 objevnĂ˝ch slov

Závrat? jsou stavy, kdy se vám motá hlava, ztrácíte pevnou p?du pod nohama. Jejich p?í?ina m?že tkvít ve špatné životospráv?, stejn? tak jsou ale mnohdy pr?vodním jevem vážn?jšího onemocn?ní. V p?ípad?, že trpíte závrat?mi, pomohou krom? lé?iv také bylinky, respektive recepty z nich.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

Závrat? jsou stavy, kdy se vám motá hlava, ztrácíte pevnou p?du pod nohama. Jejich p?í?ina m?že tkvít ve špatné životospráv?, stejn? tak jsou ale mnohdy pr?vodním jevem vážn?jšího onemocn?ní. V p?ípad?, že trpíte závrat?mi, pomohou krom? lé?iv také bylinky, respektive recepty z nich.

Co je závra?

Závra?, n?kdy ozna?ovaná jako vertigo, je stavem, p?i n?mž dochází ke ztrát? rovnováhy t?la. H??e koordinujete své pohyby. T?lo se navíc dostává do pohybu, na který není zvyklý. Objevuje se nejen p?i ch?zi, ale n?kdy i p?i pouhém pohybu hlavou.

P?íznaky závratí

Hlavním p?íznakem závratí je již zmín?né motání a zhoršená koordinace t?la. Dále je ?asto doprovází také fyzická slabost.

V horších situacích m?žete p?i náhlé a prudké závrati omdlévat. Ztráta v?domí p?itom nazna?uje, že jde o vážné onemocn?ní, jež je t?eba konzultovat s léka?i.

K p?íznak?m lze v neposlední ?ad? p?idat ješt? nevolnosti a zvýšenou únavu. Vzhledem k tomu, že závrat? m?že zp?sobit i špatný tlak, doprovází jej také hukot v uších a bolest hlavy. To vše se projeví i v oblasti psychiky, kdy se dostavují pocity úzkosti.

Postup lé?by závratí

P?i opakovaném výskytu závratí je rozhodn? pot?eba zajít k léka?i. Mohou být totiž pr?vodním symptomem mnohem závažn?jších onemocn?ní – od krvácení do mozku až po nádor na mozku. Podle zjišt?ní léka? zvolí vhodnou lé?bu.

Jde-li o závrat?, které jsou zp?sobeny tlakem, je nutné hlavn? upravit životosprávu a jídelní?ek a nasadit léky na zvýšení/snížení krevního tlaku.

P?i potížemi se závrat?mi se dále využívá vodolé?ba, doporu?ují se také masáže a teplé zábaly. Tyto procedury využijte hlavn? ve chvílích, kdy jsou závrat? zp?sobeny zablokováním svalstva a kr?ních páte?e, což jsou další d?vody, pro? onemocn?ní vzniká.

Bylinky na závrat?

Zázvorovník léka?ský

Zázvor pat?í k tradi?ním lé?ivým rostlinám, které se využívají hlavn? v asijské medicín?. Výtažky ze zázvorovníku léka?ského mají uklid?ující ú?inky na lidský organismu, podporují trávení a p?sobí i proti pocit?m nechutenství a zvracení.

Doma si ze zázvoru ud?lejte ?aj. Vezm?te ko?en rostliny, nastrouhejte jej a p?elijte horkou vodou. Poté nechte zhruba 10 – 15 minut vylouhovat, sce?te a pijte, dokud je teplý.

Léko?ice

Na závrat? pomáhá také extrakt z léko?ice. Tato bylinka obsahuje látky, jež pomáhají zvýšit krevní tlak, p?ispívají také ke zmírn?ní žalude?ních potíží.

Vezm?te ko?en léko?ice a rozdr?te jej v misti?ce. Následn? tuto dr? pova?te do chvíle, až získá tmavou barvu. Extrakt pak konzumujte, a to asi 1 lži?ku t?ikrát denn?.

Kotvi?ník pozemní

?aj z kotvi?níku pozemního má blahodárné ú?inky p?i mnoha zdravotních problémech a onemocn?ních. Namátkou jeho látky pomáhají snížit hladinu cholesterolu a tuk? v krvi, zlepšují krevní ob?h, p?ípadn? podporují tvorbu žalude?ních š?áv. Krom? toho p?sobí také na zrakové orgány, jejichž špatná funkce m?že být jednou z p?í?in tvorby závratí.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.25 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 8x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak lé?it nespavost pomocí bylinek?

Jak lé?it nespavost pomocí bylinek?

Zdravotní potíže psychického i fyzického rázu mívají v mnoha p?ípadech p?í?inu v tom, že ?lov?k špatn? spí. Jednou z nemocí, která má v dlouhodobém horizontu negativní vliv na organismus, je insomnie neboli nespavost.

Jak lé?it dnu? Klasická lé?ba a lé?ení pomocí dopl?k?

Jak lé?it dnu? Klasická lé?ba a lé?ení pomocí dopl?k?

Dna je onemocn?ním, které sice není tak ?asté jako jiné nemoci, nicmén? její výskyt je pom?rn? nep?íjemnou záležitostí, která ?lov?ka dosti trápí a omezuje jej v pohybu. Jde o nemoc, kterou lze ozna?it jako zvláštní typ artritidy.


Bylinky na játra: ?aje na detoxikaci jater

Bylinky na játra: ?aje na detoxikaci jater

Játra jsou jedním z nejd?ležit?jších lidských orgán?, které sehrávají podstatnou roli p?i metabolismu. V p?ípad?, že dojde k jejich selhání, m?že to mít za následek i smrt ?lov?ka.

Jak lé?it otoky nohou? Babské rady a bylinky na otoky

Jak lé?it otoky nohou? Babské rady a bylinky na otoky

Otoky nohou ?eší zpravidla starší lidé, ale také ti z vás, kte?í trpí nadváhou a obezitou. P?í?in jejich vzniku je však mnohem více. V dnešním ?lánku si povíme, jak se toto onemocn?ní lé?í a jaké lze na zmírn?ní p?íznak? použít bylinky.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!