Jaká je cena o?kování proti klíš?ové encefalitid?? Pro? je dobré nechat se o?kovat

23. Ăşnor 2015     komentáře (0)  682 objevnĂ˝ch slov

Blíží se jaro. S jeho p?íchodem se op?t zvýší výskyt klíš?at v ?eských lesích. A jak známo, tato drobná zví?átka dokážou ?lov?ku hodn? ublížit. Velmi rizikovou a závažnou nemocí je klíš?ová encefalitida.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

Blíží se jaro. S jeho p?íchodem se op?t zvýší výskyt klíš?at v ?eských lesích. A jak známo, tato drobná zví?átka dokážou ?lov?ku hodn? ublížit. Velmi rizikovou a závažnou nemocí je klíš?ová encefalitida.

Pakliže ješt? nejste o?kovaní proti klíš?ové encefalitid?, je práv? nyní nejvyšší ?as nechat si jej provést. Investice do vakcinace rozhodn? stojí za to. Jde prakticky o jediné ?ešení, jak se nákaze vyhnout.

Jak probíhá o?kování?

O?kování proti klíš?ové encefalitid? probíhá ve t?ech dávkách. Druhá injekce se aplikuje zhruba 1 – 3 m?síce od první, t?etí pak za dalších 5 – 12 m?síc. V p?ípad?, že se necháváte o?kovat až b?hem pozdního jara ?i léta, p?istupuje se k takzvané zrychlené o?kovací procedu?e, kdy se druhá dávka aplikuje už po 14 dnech po první.

O?kování je nutné opakovat, a to zhruba jednou za 3 – 5 let. K p?eo?kování už p?itom sta?í pouze jediná dávka.

Jaké budou náklady?

Cena za o?kování proti encefalitid? není jednotná, záleží na praktickém léka?i. V pr?m?ru se však pro letošní rok pohybují ceny kolem 800 K?, a to v?etn? provedení, které vychází zhruba do 200 K?.

O?kování však nemusí být tak drahé. Sta?í, když na n?j využijte p?ísp?vek z ve?ejného zdravotního pojišt?ní. Nap?íklad Všeobecná zdravotní pojiš?ovna dává svým klient?m možnost využít p?ísp?vek až 500 K?, u Zdravotní pojiš?ovny Ministerstva vnitra pak ?iní 300 – 600 K?.

VZP nabízí také program, v jejichž rámci je první dávka zcela zdarma. Je ur?en pro osoby od 16 let.

Slevy se dá dosáhnout ješt? jinak. V ?R jsou o?kovací centra, která nabízejí slevy, a to obvykle až do výše 200 K?.

Pro? je dobré nechat se o?kovat?

  • Jde o smrteln? nebezpe?nou nemoc

Klíš?ová encefalitida je velmi závažným onemocn?ním, které m?že v n?kterých p?ípadech kon?it až smrtí ?lov?ka. U nás je výskyt onemocn?ní v?bec nejvyšší v rámci celé Evropské unie.

  • Klíš?ata jsou infikovaná po celé ?R

Mnozí lidé se myln? domnívají, že se infikovaná klíš?ata vyskytují pouze v n?kterých oblastech, zejména v jižních ?echách. To je však velký omyl.

Jak ukazují poslední roky, klíš?ovou encefalitidou se lidé nakazí prakticky kdekoliv na území ?eské republiky. Klíš?at?m se nevyhnete. Nemusíte chodit ani do les?, mohou se vám p?isát na t?lo klidn? i na koupališti ?i p?i procházce parkem.

  • Po?et nakažených klíš?at roste

O?kování proti klíš?ové encefalitid? je dobré podstoupit také z toho d?vodu, že se u nás neustále zvyšuje množství nakažených klíš?at. Logicky tak roste riziko, že i vy s nimi p?ijdete do styku a onemocníte.

Klíš?ovou encefalitidu rozhodn? nepodce?ujte. Nechte se o?kovat co nejd?íve, ješt? než nastane teplejší období, které je pro klíš?ata ideální.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.17 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 6x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak lé?it spalni?ky a jaká je prevence proti vzniku spalni?ek?

Jak lé?it spalni?ky a jaká je prevence proti vzniku spalni?ek?

Spalni?ky jsou onemocn?ním, které postihuje malé d?ti ve v?ku kolem 5 let. V menší mí?e se pak mohou objevit také u starších d?tí a teenager?. Jedná se o nakažlivé infek?ní onemocn?ní, které je pom?rn? snadno lé?itelné.

Jak a kdy nechat dít?ti propíchnout uši?

Jak a kdy nechat dít?ti propíchnout uši?

Pokud doma máte malou dceru, je ur?it? dobré uvažovat o tom, že byste jí nechali propíchnout uši. Dá se totiž p?edpokládat, že d?íve ?i pozd?ji bude nosit náušnice. ?ím d?íve k propíchnutí p?istoupíte, tím lépe. V dnešním ?lánku se dozvíte podrobné informace o tom, jak na to.


Jak a kdy provád?t o?kování proti tetanu?

Jak a kdy provád?t o?kování proti tetanu?

V poslední dob? se vedou hojné diskuze na téma, zda má být o?kování povinné, nebo to nechat zcela na v?li rodi??. A? už pat?íte do skupiny p?íznivc? povinného o?kování, nebo jste spíše zastánci druhé varianty, m?li byste v?d?t, že jedním z d?ležitých o?kování, které je veskrze užite?né, je to proti …

Jak se vyvarovat klíš?ové encefalitid?? O?kování proti klíš?ovce

Jak se vyvarovat klíš?ové encefalitid?? O?kování proti klíš?ovce

Klíš?ová encefalitida je velmi závažným infek?ním onemocn?ní mozku a mozkových blan. Je zp?sobena kousnutím klíšt?te, respektive virem, který se tímto zp?sobem dostane do vašeho organismu. P?ed klíš?ovou encefalitidou je t?eba se mít na pozoru.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!