Jak zvládat stres?

28. duben 2015     komentáře (0)  765 objevnĂ˝ch slov

P?i velkém pracovním nasazení, problémových situacích v domácnosti i ve spole?nosti se nikdo z nás ?as od ?asu nevyhne stavu, kdy jej ovládá stres. Jak se dá stresu p?edejít a když už se u vás projeví, jak jej zvládnout? Na to vám odpoví následující ?ádky.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

P?i velkém pracovním nasazení, problémových situacích v domácnosti i ve spole?nosti se nikdo z nás ?as od ?asu nevyhne stavu, kdy jej ovládá stres. Jak se dá stresu p?edejít a když už se u vás projeví, jak jej zvládnout? Na to vám odpoví následující ?ádky.

Co je stres?

Stres lze chápat jako ur?itou ochrannou situaci organismu, který reaguje na ur?ité vn?jší podn?ty. Pokud se ocitnete v situaci, která je pro vás nep?irozená, m?že t?lo reagovat práv? takovouto reakcí.

P?i stresu dochází k velkému emo?nímu vyp?tí, ztrát? energie, únav?. P?i dlouhodob?jším p?sobení se pak mohou dostavovat deprese, jež je t?eba mnohdy lé?it odborn?.

?lov?k, který je trvale vystaven tlaku a neumí se s ním vypo?ádat, m?že po ?ase trp?t i vážnými psychickými problémy a nemocemi. Projeví se však i ve fyzických obtížích – ?ast?jším onemocn?ní, potížemi se srdcem, zvýšeným krevním tlakem apod.

Projevy stresu

Stres se m?že u každého z vás projevovat jinak intenzivn?. Jde i to, jakým zp?sobem jej ovládáte. Do ur?ité míry se dá proti stresu bojovat prevencí. N?kte?í lidé si na stresové situace postupn? zvyknou, což má za následek snížení jeho projev?.

Hlavní projevy:

 • Nesoust?ed?nost
 • Vy?erpání a únava
 • Podrážd?nost a agresivita
 • Rychlý tlukot srdce
 • Zvýšený tlak
 • Problémy se zažíváním
 • Nechutenství
 • Bolest hlavy

Jak vidíte, projevy jsou psychického i fyzického rázu. Obvykle jde o jejich kombinaci.

Tipy na rychlé zmírn?ní stresu

 • Dýchání zhluboka – pokud cítíte, že jste ve stresu, zkuste se na chvilku odpoutat od situace, která jej vyvolala. N?kolikrát za sebou se zhluboka nadýchn?te a vydechn?te. Tato metoda je pom?rn? ú?inná.
 • Horká koupel – máte-li tuto možnost, napus?te si plnou vanu horké vody, p?idejte do ní trochu levandulové v?n? a pono?te se do ní. Aromatická koupel v horké vod? dokáže t?lo i mysl skv?le uvolnit.
 • Masáž – rovn?ž vynikající zp?sob, jak uvolnit napjaté t?lo a odreagovat se.

Prevence proti stresu

Strava

Zdravý ?lov?k dokáže lépe odolávat stresu. Práv? proto je jedním z preventivních opat?ení pot?eba se zdrav? stravovat.

Zdravá a vyvážená strava dodá vašemu t?lo nezbytné vitamíny a další látky. Proti stresu p?sobí zejména vitamín C, který obsahuje zejména ovoce, konkrétn? citrusové plody. Ve strav? by nem?ly chyb?t nap?íklad ani ryby. Jsou významným zdrojem omega-3 mastných kyselin, jež p?ispívají k vitalit? organismu, dodávají mu pot?ebnou energii.

Spánek

Odpo?inek je jedním ze zásadních preventivních krok?. Pravidelný spánek, ale klidn? i kratší odpolední odpo?inek p?ispívají k vyšší odolnosti organismu v??i stresu.

Pohyb

Fyzická aktivita p?ispívá k tomu, že t?lo produkuje endorfiny. Všimn?te si, že po fyzickém výkonu jste mnohem mén? náchylní na stres, jen tak n?co vás nerozhodí.

Pracovní zát?ž

Nejv?tší stres zažívá v?tšina z nás v zam?stnání. Jako preventivní opat?ení je proto vhodné nezat?žovat se p?íliš pracovními povinnostmi, netrápit se vším, co v zam?stnání nezvládnete.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Med jako lék pomáhá na spoustu nemocí

Med jako lék pomáhá na spoustu nemocí

Med jako p?írodní používaly pro lé?by mnoha nemocí už naše babi?ky. I v dnešní dob? plné farmaceutických p?ípravk? je vhodné jej za?adit do jídelní?ku, pokud trpíte bolestmi a r?znými onemocn?ními.

Syndrom vyho?ení: P?íznaky a lé?ba

Syndrom vyho?ení: P?íznaky a lé?ba

Mezi moderní „choroby“, které trápí stále v?tší procento lidí, se ?adí takzvaný syndrom vyho?ení. Ur?it? jste o n?m minimáln? slyšeli. Mnozí z vás jej dokonce prožili, nebo jej zrovna prožívají, aniž si to uv?domují. Až si p?e?tete, jaké jsou vlastn? p?íznaky syndromu vyho?ení, je možnost, že kone?n…


6 p?í?in pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u muž??

6 p?í?in pro? padají vlasy a jak padání vlas? zabránit u muž??

Padání vlas? je ?ast?ji problémem u muž?. M?že být zp?sobeno mnoha faktory. K zabrán?ní padání vlas? je d?ležitá prevence, pravidelné a správné mytí vlas? a další postupy.

Jak lé?it nespavost pomocí bylinek?

Jak lé?it nespavost pomocí bylinek?

Zdravotní potíže psychického i fyzického rázu mívají v mnoha p?ípadech p?í?inu v tom, že ?lov?k špatn? spí. Jednou z nemocí, která má v dlouhodobém horizontu negativní vliv na organismus, je insomnie neboli nespavost.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!