Jak zabránit lámání vlas?? 3 hlavní p?í?iny, které lámání zp?sobují

17. duben 2015     komentáře (1)  875 objevnĂ˝ch slov

K nej?ast?jším problém?m s vlasy pat?í jejich lámání. Postihuje zejména ženy, nevyhýbá se však ani muž?m, kte?í mají delší vlasy. V dnešním ?lánku se dozvíte, jaké jsou hlavní p?í?iny lámavosti a také tipy, jak tomuto problému nap?íšt? zabránit.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

K nej?ast?jším problém?m s vlasy pat?í jejich lámání. Postihuje zejména ženy, nevyhýbá se však ani muž?m, kte?í mají delší vlasy. V dnešním ?lánku se dozvíte, jaké jsou hlavní p?í?iny lámavosti a také tipy, jak tomuto problému nap?íšt? zabránit.

3 hlavní p?í?iny lámání vlas?

P?í?iny lze rozd?lit do 3 základních skupin.

1. Špatná pé?e o vlasy

Hlavní p?í?inou lámání vlas? je špatná pé?e o n?. Pakliže máte dlouhé vlasy, musíte o n? dbát daleko pe?liv?ji. Do této skupiny lze za?adit zejména ?asté barvení a odbarvování, ale také používání nevhodných h?eben? a kartá??, v neposlední ?ad? tak také p?íliš intenzivní fénování.

Kartá?ování vlas? zp?sobuje jejich lámání zejména tehdy, použijete-li h?eben ?i kartá? krátce po umytí, kdy jsou vlasy ješt? mokré. Voda oslabí jejich pevnost, p?i vy?esávání pak snadno dochází k jejich zlomení. Proto si vlasy zásadn? roz?esávejte až v okamžiku, kdy jsou suché.

?asté barvení vlas? snižuje jejich p?irozenou odolnost a pevnost. Ztrácejí totiž pot?ebné živiny.

2. Nedostatek vitamín? a minerál?

Ani p?i vhodné pé?i o vlasy nemáte vyhráno. Snížení jejich vitality totiž zp?sobuje rovn?ž nedostatek látek, které jsou pot?ebné pro jejich r?st a pevnost.

Lámání vlas? zap?í?i?uje zejména nedostatek vitamín?. Konkrétn? se jedná o vitamín C, který p?ispívá k syntéze kolagenu. Dále pak t?lu musíte dodávat vitamín A, jenž krom jiného ovliv?uje i tvorbu mazových žláz. Krom? lámání jsou pak dalším problém mastné vlasy. Ve strav? nesmí chyb?t ani vitamín E, jež p?ispívá ke správnému vyživování pokožky. Podstatný je rovn?ž p?ísun vitamín? skupiny B, které slouží k udržení pevnosti vlas?.

Krom? vitamín? zp?sobuje lámavost také nedostatek železa, vápníku a zinku.

3. D?sledek vážn?jšího onemocn?ní

Lámání vlas? je ?asto spojeno s jejich vypadáváním. P?í?ina p?itom nez?ídka kdy bývá v jiném, závažn?jším onemocn?ní, kterým trpíte. Typicky se jedná o problémy, jež se týkají štítné žlázy.

Postupy, jak zabránit lámání vlas?

V první ?ad? je na míst? si ?íci, že odstran?ní potíží s lámavostí vlas? tkví p?edevším v eliminaci všech výše uvedených p?í?in. T?lu dodávejte pat?i?né množství vitamín? a minerál?. Nezapome?te ani na každodenní pé?i.

Základní rady:

  • Po umytí vlasy nechte p?irozen? oschnout, nedrhn?te je ru?níkem
  • ?esejte je pouze za sucha
  • Na husté vlasy používejte h?eben s širšími zuby
  • Fénování provád?jte v pat?i?né vzdálenosti p?ístroje od vlas?
  • Používejte kvalitní šampony s kondicionérem
  • Pravideln? zast?ihávejte kone?ky vlas?

Další rady na ozdravení vlas?:

Pro intenzivn?jší pé?i, kdy se chcete rychle zbavit lámání vlas?, se dají využít r?zné triky – od zábal? až po použití speciálních dopl?k? stravy a kosmetických p?ípravk?.

  • Zábal z vaje?ného žloutku – ú?inným ?ešením je zábal z vaje?ného žloutku. Ten smíchejte s olivovým olejem a medem, naneste na vlasy a nechte p?sobit zhruba po dobu 20 – 30 minut. Pak vlasy umyjte pod vodou, použijte k tomu ješt? kvalitní šampon.
  • Zábal z olivového oleje – na polámané vlasy pomáhá také jednoduchý zábal, kdy na vlasy aplikujete samotný olivový olej, samoz?ejm? nerafinovaný. Vlasy po namo?ení do oleje zabalíte do igelitu a ru?níku a necháte hodinu p?sobit. Následn? vlasy umyjete.

V obchodech s drogerií jsou dnes k dostání také speciální dopl?ky stravy, které krom? vitamín? a minerál? obsahují ješt? keratin. Práv? keratin je další d?ležitou složkou vlas?, jež ovliv?uje jejich pevnost a vitalitu.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 7x


Přidat komentář (1)

Reklama

Čtěte také...

Co pomáhá na bolest paty? Hlavní p?í?iny a možnosti odstran?ní bolesti pat

Co pomáhá na bolest paty? Hlavní p?í?iny a možnosti odstran?ní bolesti pat

P?i ch?zi a dalších fyzických aktivitách dochází k náraz?m chodidel o zem. Nejvíce na to doplácejí paty. Ty mají za cíl tyto nárazy co nejvíce tlumit. N?kdy se ale stane, že vás náhled p?epadne bolest paty a vy p?itom v?bec nevíte, co ji zap?í?inilo. Odstran?ní bolesti pak m?že být velmi složité, ne…

?esnek: Ú?inky, které má na lidské zdraví

?esnek: Ú?inky, které má na lidské zdraví

Kdo jí ?esnek, ten je zdravý. Ano, takto jednoduše by šlo shrnout, jak pozitivní ú?inky má ?esnek na lidský organismus. Jde o potravinu, která obsahuje velké množství vitamín? a dalších látek, které prospívají našemu organismu v mnoha sm?rech.


Jak na m??ení teploty: Druhy teplom?r?, které lze využít

Jak na m??ení teploty: Druhy teplom?r?, které lze využít

Teplom?r k m??ení t?lesné teploty by rozhodn? nem?l chyb?t v žádné domácí lékárni?ce. Jedním z prvních p?íznak? mnoha onemocn?ní je totiž práv? zvýšená teplota. Díky teplom?ru si snadno ov??íte, zda nemáte hore?ku. V sou?asné dob? se dá po?ídit n?kolik druh? teplom?r?. Odlišují se nejen podle p?esno…

Ženšen korejský: Ú?inky, které má na lidský organismus

Ženšen korejský: Ú?inky, které má na lidský organismus

Ženšen korejský je dnes velmi populárním dopl?kem stravy, nej?ast?ji jej v lékárnách a specializovaných obchodech najdete ve form? tabletek (tobolek). Jaké jsou ale vlastn? d?vody, pro? ženšen užívat a nejedná se jen o n?jaký marketingový tah?Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

SimcaPostranecka

ĂşterĂ˝, 11. duben 2017
08:51

Ja zkusila tabletky, které mají celkem zabavny nazev…je to Vlasove hnojivo a kupodivu me vazne mile prekvapili :) od te doby co je beru, se mi vlasy netrepi, nelamou a hlavne rostou jak po desti a nepadaji! ! :)


Napsal: SimcaPostranecka [Odpovědět]