Jak lé?it potravinou alergii? Nej?ast?jší potravinové alergeny

3. duben 2015     komentáře (0)  636 objevnĂ˝ch slov

V jednom z minulých ?lánk? jsme si popsali, jak se projevuje celiakie a jakým zp?sobe se dá lé?it, p?ípadn? co musí ?lov?k ud?lat, aby jej nemoc neohrožovala. Celiakie však zdaleka není jediným p?ípadem takzvané potravinové alergie. Lidé jsou alergi?tí i na ?adu dalších potravin.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

V jednom z minulých ?lánk? jsme si popsali, jak se projevuje celiakie a jakým zp?sobe se dá lé?it, p?ípadn? co musí ?lov?k ud?lat, aby jej nemoc neohrožovala. Celiakie však zdaleka není jediným p?ípadem takzvané potravinové alergie. Lidé jsou alergi?tí i na ?adu dalších potravin.

Co je potravinová alergie?

Potravinovou alergii lze obecn? ozna?it jako nep?im??enou reakci organismu ?lov?ka, respektive jeho imunitního systému. Pokud trpíte nesnášenlivostí k n?které z potravin, vaše t?lo ji není schopno b?žn? zpracovávat, nebo? mu chybí k tomu d?ležitý enzym ?i jiná látka.

P?íznaky

Alergie na potraviny má celou ?adu p?íznak?, od viditelných až po „skryté“, které na první pohled nemusíte p?ímo s alergií spojovat.

Hlavní p?íznaky:

  • Kožní potíže– otoky, ekzémy, kop?ivka
  • Dýchací potíže – rýma, zán?t pr?dušek
  • Zažívací potíže – pr?jem, bolest b?icha, zvracení, nadýmání, nechutenství

V ojedin?lých p?ípadech se u potravinové alergie objevuje také anafylaktický šok. Pak musí p?ijít rychlá léka?ská pomoc, jinak dochází k ohrožení života.

Jak lé?it potravinovou alergii?

Potravinová alergie vás zpravidla provází již od d?tství. Jen u málokdy se objevuje v dosp?losti. V zásad? pro všechny alergie tohoto typu platí, že jedinou ú?innou lé?bou je vyhýbat se potravinám, na které jste alergi?tí.

Jednoduchá rada, mnohdy ovšem velmi obtížn? proveditelná. Dieta, kdy se po celý život máte vyhýbat nap?íklad potravinám, jež obsahují lepek, m?že zna?n? ztížit váš život a také p?id?lat starosti ohledn? jídelní?ku. Je t?eba si na to zkrátka zvyknout.

Pokud vyvolá alergická reakce na potraviny anafylaktický šok, je nutná léka?ská pomoc. Léka?i v tomto p?ípad? obvykle použijí antihistaminika, p?ípadn? také aplikují adrenalinové injekce.

Nej?ast?jší potravinové alergeny

  • Pšenice – V souvislosti s pšenicí se nej?ast?ji hovo?í o celiakii, alergií na lepek. N?kte?í jedinci jsou však p?ímo alergi?tí na pšenici, kdy jsou reakce p?eci jen odlišné od reakcí celiak?.
  • Mléko – Alergie na mléko, respektive bílkovinu v n?m obsaženou, se týká zejména malých d?tí. U dosp?lých se vyskytuje jen ojedin?le.
  • O?echy – O?echy pat?í k alergen?m, které sice postihují jen necelé 1 procento populace, pom?rn? ?asto však zp?sobují anafylaktický šok.
  • Sója – Spíše se projevuje u d?tí p?edškolního v?ku.
  • Vejce – Drtivá v?tšina alergií na vejce se týká d?tí, jen zhruba ?tvrtina z nich si ji p?enese také dosp?losti.

Prevence

První preventivní krok je vlastn? sou?ástí lé?by – držte dietu, vyhýbejte se pokrm?m, které danou potravinu obsahují. Musíte být ale mnohem opatrn?jší. P?i nákupu potravin si d?kladn? ?t?te složení, zda neobsahují daný alergen, by? ve stopovém množství.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak lé?it jarní alergii? + Prevence

Jak lé?it jarní alergii? + Prevence

S p?íchodem jara mnozí z vás ?eší zdravotní problémy v podob? alergií. Trpí jimi velká ?ást populace, hovo?í se o zhruba 10 – 15 procentech. Zp?sobují je p?edevším pyly rostlin, které v tomto období za?ínají kvést. Ke zmírn?ní p?íznak? se dá krom? lék? využít také p?írodních bylinek. Nezanedbatelnou…

Jak se zbavit alergie na sluní?ko? + Prevence

Jak se zbavit alergie na sluní?ko? + Prevence

B?hem jarních m?síc? nabírá sluní?ko na intenzit?. To vás láká vyjít si na procházku a slunit se. Pobyt na slunci je však v tomto období pom?rn? nebezpe?ný, organismus není zvyklý na slune?ní zá?ení, pokožka je mnohem citliv?jší.


Jak vylé?it kop?ivku?

Jak vylé?it kop?ivku?

Kop?ivka je onemocn?ním, které b?hem života postihne zhruba p?tinu lidí. Jedná se vyrážku, která je vyvolána r?znými alergickými reakcemi. Nejedná se o nijak zvláš? závažné onemocn?ní, navíc se dá ú?inn? a rychle lé?it.

Jak ud?lat recept na vitamínový salát z kysaného zelí? Na co pomáhá?

Jak ud?lat recept na vitamínový salát z kysaného zelí? Na co pomáhá?

B?hem zimních m?síc? je lidský organismus vystaven velké zát?ži. Proto nesmíte podcenit p?ísun vitamín?, které podporují celkovou imunitu. V opa?ném p?ípad? se d?íve ?i pozd?ji dostaví únava a onemocn?ní. Vydatným zdrojem vitamín? je salát z kysaného zelí. Práv? ten si dnes p?edstavíme, a to hned ve…Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!