Jak na první pomoc u zlomenin dolních kon?etin?

13. duben 2015     komentáře (0)  691 objevnĂ˝ch slov

Jen málokdo se m?že pochlubit tím, že nikdy nem?l zlomenou kost. Všichni z nás, tedy i ti š?astlivci, by však m?li v?d?t, jak se zachovat v p?ípad?, že n?kdo v okolí k takovému úrazu p?ijde. V tomto ?lánku se zam??ím na zlomeniny dolních kon?etin a první pomoc, kterou je t?eba vykonat.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

Jen málokdo se m?že pochlubit tím, že nikdy nem?l zlomenou kost. Všichni z nás, tedy i ti š?astlivci, by však m?li v?d?t, jak se zachovat v p?ípad?, že n?kdo v okolí k takovému úrazu p?ijde. V tomto ?lánku se zam??ím na zlomeniny dolních kon?etin a první pomoc, kterou je t?eba vykonat.

Co jsou zlomeniny dolních kon?etin?

Zlomeninou lze definovat stav, kdy dochází k poškození n?které z kostí v t?le. Existuje p?itom n?kolik typ? zlomenin.

Druhy zlomenin:

  • Otev?ená – stav, kdy je ?ást zlomené kosti p?ímo vid?t
  • Zav?ená – zlomenou kost sice nevidíte p?ímo, ale poznáte ji podle ohmatání ?i deformace kon?etiny
  • Jednoduchá – V tomto p?ípad? se kost zlomí na dv? ?ásti. Z hlediska lé?by jde o lepší variantu zlomeniny.
  • Komplikovaná – Kost se rozlomí na více úlomk?, lé?ba je zde nepom?rn? obtížen?jší, respektive delší.

P?í?iny zlomenin dolních kon?etin

K hlavním p?í?inám zlomenin v oblasti dolních kon?etin pat?í zejména nekoordinovaný pohyb, pády a prudké nárazy. Nej?ast?ji se tak d?je p?i sportování. Zlomeniny se objevují spíše u netrénovaných jedinc?, kte?í s daným sportovním odv?tvím nemají pot?ebné zkušenosti.

Zlomenina dolních kon?etin však m?že být zp?sobena nap?íklad i t?lesnou nadváhou. Nohy jsou mnohem více zat?žované.

Není p?ekvapením, že se zlomeniny hodn? týkají také starších osob. To souvisí s nedostatkem vápníku v t?le a celkov? nižší odolností organismu.

První pomoc

Z hlediska první pomoci je dobré rozlišovat, o jakou ?ást dolních kon?etin se jedná. Není univerzální zp?sob rychlého ošet?ení.

Stehenní a lýtková kost

Zlomenina stehenní kosti není p?íliš ?astá, objevuje se zejména v souvislosti s extrémním zatížením kon?etin. Typická je u profesionálních sportovc?. Pat?í sem však také kup?íkladu zlomenina kr?ku stehenní kosti, která pro zm?nu nejvíce trápí starší lidi. Zato zlomeniny lýtkových kostí pat?í k v?bec nej?ast?jším a postihují hodn? i mladší generaci.

Pokud se u doty?ného projevuje silná bolest v oblasti stehenní ?i lýtkové kosti, položte jej na záda. Následn? je t?eba kon?etinu znehybnit pomocí dlah. Pot?ebujete 2 dlahy. První z nich ve?te od pasu k plosce nohy, druhou pak od rozkroku k plosce z druhé strany. Dlahy vzájemn? spojte provazem.

Zlomená noha nemusí být natažená. Naopak je lepší, pokud ji zafixujete mírn? pokr?enou v koleni.

Zlomenina pánve

Krom? stehenních a lýtkových kostí lze do zlomenin dolních kon?etin za?adit také tu, která se objeví v pánevní oblasti. Zlomenina pánve je hodn? bolestivá, na postiženém míst? se rychle objevuje otok a krevní sraženiny. Typickým p?íznakem je také p?ítomnost krve v mo?i, p?ípadn? i krvácení z kone?níku.

I zde platí pravidlo, že musíte položeného položit na záda, pokud to samoz?ejm? vzniklá situace umož?uje. Se zran?ným se jinak snažte nehýbat. P?ipevn?te jej k pevné podložce a co nejrychleji zajist?te p?íchod léka?e. Pokud už je manipulace s ?lov?k nezbytná, snažte se o to, aby nedocházelo k ohýbání t?la.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak na první pomoc u zlomenin horních kon?etin?

Jak na první pomoc u zlomenin horních kon?etin?

V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jak se provádí první pomoc u zlomenin dolních kon?etin. Dnes se zam??ím na horní kon?etiny, jejichž zlomeniny pat?í k ješt? ?ast?jším nežli v p?ípad? nohou.

Jak na první pomoc p?i uštknutí hadem?

Jak na první pomoc p?i uštknutí hadem?

P?i procházkách p?írodou m?žete i v našich kon?inách narazit na jedovaté hady. Nej?ast?ji se jedná o zmiji obecnou. Její uštknutí je sice spíše vzácností, p?esto m?že mít v nejhorších p?ípadech za následek i smrt.


Jak na první pomoc p?i zasažení elektrickým proudem?

Jak na první pomoc p?i zasažení elektrickým proudem?

Zásahy elektrickým proudem bývají pom?rn? ?astou p?í?inou úmrtí osob. Pokud je však postiženému poskytnuta v?asná a odborná pomoc, má nad?ji na p?ežití.

Jak na první pomoc p?i záchvatu epilepsie?

Jak na první pomoc p?i záchvatu epilepsie?

V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jaké jsou p?íznaky epilepsie a jakým zp?sobem se dá v dnešní dob? lé?it. Dnes si nastíníme, jak postupovat v okamžiku, kdy ve vašem okolí n?koho postihne epileptický záchvat.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!