Jak na první pomoc u zlomenin horních kon?etin?

12. kvÄ›ten 2015     komentáře (0)  708 objevnĂ˝ch slov

V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jak se provádí první pomoc u zlomenin dolních kon?etin. Dnes se zam??ím na horní kon?etiny, jejichž zlomeniny pat?í k ješt? ?ast?jším nežli v p?ípad? nohou.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jak se provádí první pomoc u zlomenin dolních kon?etin. Dnes se zam??ím na horní kon?etiny, jejichž zlomeniny pat?í k ješt? ?ast?jším nežli v p?ípad? nohou.

Druhy zlomenin horních kon?etin

Podobn? jako v p?ípad? dolních kon?etin m?žeme zlomeniny horních kon?etin rozd?lit na n?kolik skupin. Základní d?lení je na zav?ené a otev?ené.

  • Zav?ené zlomeniny – nedochází u ní k vn?jšímu poškození k?že v míst? zlomeniny. To znamená, že kost není vid?t. M?že je však provázet poškození svalstva a cév. Pokud vznikne otok, je zp?sobený vnit?ním krvácením.
  • Otev?ené zlomeniny – kost je vid?t, nebo? došlo k roztržení k?že v oblasti zlomeniny. Hrozí riziko silného krvácení a také infekce, kdy se do rány dostanou ne?istoty.

Jak poznat zlomeninu?

Zlomeninu horní kon?etiny lze vypozorovat na základ? n?kolika faktor?. Tím nejvíce z?ejmým je pocit, že kost není v normálním stavu. Její zlomení m?že doprovázet prasknutí.

Další p?íznaky:

  • Postupn? se zvyšuje intenzita bolesti v okolí zlomeniny, která dále prostupuje celou kon?etinou.
  • S kon?etinou lze jen t?žko pohybovat.
  • V míst? postižení se za?íná tvo?it otok.
  • Postižené místo krvácí.

Postupy první pomoci

V p?ípad? první pomoci u zlomenin horních kon?etin záleží na tom, o jakou kost se konkrétn? jedná.

Na jedné kon?etin? máme více než t?i desítky kostí, jež tvo?í takzvaný pažní pletenec. Práv? ten je nejvíce rizikový z hlediska výskytu zlomenin. Tvo?í jej lopatka, klí?ní kost, pažní kost, p?edloketní kosti a záp?stní k?stky a kosti na ruce.

Zlomená lopatka

V p?ípad?, že ošet?ujete ?lov?ka se zlomeninou lopatky, tkví první pomoc zejména v jejím znehybn?ní. Celou horní kon?etinu proto zav?ste na šátek. Vzhledem k tomu, že je tento typ zlomeniny pom?rn? závažný, co nejd?íve zran?né p?epravte k léka?i.

Zlomená klí?ní kost

Zlomenina klí?ní kosti není tak ?astá. Zran?nými bývají p?edevším sportovci, kte?í se prudce ude?í do ramene, nebo na n?j spadnou z výšky. Poran?ní je nep?íjemné zejména kv?li silné bolesti, navíc prakticky znehyb?uje celou kon?etinu. První pomoc je stejná jako v p?ípad? zlomené lopatky.

Zlomená pažní kost

Snad v?bec nej?ast?jší typ zlomeniny, kterou si b?hem života projde prakticky každý z nás. první pomoc spo?ívá ve znehybn?ní kon?etiny pomocí dlahy, jež vede od ramene p?es loket až k záp?stí. Pokud nemáte k dispozici dlahu, ruku p?ivažte k t?lu tak, aby byla znehybn?ná. Uvázání k t?lu provedete t?eba oby?ejným šátkem ?i obvazem, a to p?es hrudník a rameno.

Poran?ní záp?stí

P?i poran?ní záp?stí, které je otev?enou ranou, použijte obvaz a dlahu, kterou poškozené místo znehybníte. Pokud jde o zav?enou zlomeninu, posta?í dlaha, p?ípadn? zav?šení ruky na šátek.

A? už se vám stane jakýkoliv úraz v oblasti horních kon?etin, vždy vyhledejte odbornou pomoc, a to co nejrychleji. Zejména d?ležité je to v p?ípad? otev?ených zlomenin.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak na první pomoc u zlomenin dolních kon?etin?

Jak na první pomoc u zlomenin dolních kon?etin?

Jen málokdo se m?že pochlubit tím, že nikdy nem?l zlomenou kost. Všichni z nás, tedy i ti š?astlivci, by však m?li v?d?t, jak se zachovat v p?ípad?, že n?kdo v okolí k takovému úrazu p?ijde. V tomto ?lánku se zam??ím na zlomeniny dolních kon?etin a první pomoc, kterou je t?eba vykonat.

Jak na první pomoc p?i uštknutí hadem?

Jak na první pomoc p?i uštknutí hadem?

P?i procházkách p?írodou m?žete i v našich kon?inách narazit na jedovaté hady. Nej?ast?ji se jedná o zmiji obecnou. Její uštknutí je sice spíše vzácností, p?esto m?že mít v nejhorších p?ípadech za následek i smrt.


Jak na první pomoc p?i zasažení elektrickým proudem?

Jak na první pomoc p?i zasažení elektrickým proudem?

Zásahy elektrickým proudem bývají pom?rn? ?astou p?í?inou úmrtí osob. Pokud je však postiženému poskytnuta v?asná a odborná pomoc, má nad?ji na p?ežití.

Jak na první pomoc p?i záchvatu epilepsie?

Jak na první pomoc p?i záchvatu epilepsie?

V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jaké jsou p?íznaky epilepsie a jakým zp?sobem se dá v dnešní dob? lé?it. Dnes si nastíníme, jak postupovat v okamžiku, kdy ve vašem okolí n?koho postihne epileptický záchvat.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!