Jak lé?it zán?t spojivek? + Babské rady

8. duben 2015     komentáře (0)  705 objevnĂ˝ch slov

Zán?t spojivek pat?í k nej?ast?jším onemocn?ním, která se týkají o?í. Lé?ba probíhá p?evážn? na odborné bázi. Existuje však i n?kolik babských rad, o nichž se v dnešním ?lánku rovn?ž zmíním.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

Zán?t spojivek pat?í k nej?ast?jším onemocn?ním, která se týkají o?í. Lé?ba probíhá p?evážn? na odborné bázi. Existuje však i n?kolik babských rad, o nichž se v dnešním ?lánku rovn?ž zmíním.

Co je zán?t spojivek?

Spojivka je jemná blána, která chrání o?ní b?lmu po celé její vn?jší ?ásti. V p?ípad?, že dojde k jejímu podrážd?ní a zán?tu, dochází ke zhoršení vid?ní a dalším pr?vodním jev?m.

Zán?t spojivek se dá roz?lenit na n?kolik skupin podle toho, co jej zp?sobuje. Hovo?í se tak nap?íklad o bakteriálním zán?tu, který je zp?soben infekcí bakterií. Jeho charakteristickým rysem je hnisání.

Druhým typem je virový zán?t spojivek. Zp?sobují jej zejména takzvané adenoviry. V tomto p?ípad? se jedná o vysoce infek?ní onemocn?ní, které se velmi snadno p?enáší z jedné osoby na druhou.

Virový zán?t je v?bec nejrozší?en?jší. ?asto se však objevuje i jiný typ – alergický zán?t. Je zp?soben alergickou reakcí na n?kterou látku a projevuje se zejména intenzivním sv?d?ním spojivek a o?í.

P?íznaky

Záleží na konkrétním typu zán?tu. Obecn? se však mezi nej?ast?jší pr?vodní jevy a p?íznaky, které signalizují onemocn?ní, ?adí:

  • Bolest v oku
  • Sv?d?ní oka
  • Tvorba hnisu
  • ?ezání oka
  • Otok ví?ka
  • Slzení oka
  • Zvýšená citlivost na sv?tlo
  • Zarudnutí spojivek

Postup lé?by zán?tu spojivek

P?i zán?tu spojivek je vždy dobré sv??it se do rukou léka?e. Ten provede d?kladné vyšet?ení pomocí speciálního p?ístroje a provede st?r spojivky, které posléze zašle na mikrobiologické vyšet?ení. Na jeho základ? se zjistí, o jaký typ zán?tu spojivek se jedná a stanoví se pat?i?ná lé?ba.

V p?ípad? bakteriálního zán?tu nastupuje lé?ba pomocí antibiotik, které se podávají ve form? o?ních kapek a mastí. Pokud jde o virový zán?t, p?istupuje se krom? podávání pat?i?ných lék? (nikoliv antibiotik) také k podávání studených obklad?, které zmír?ují následky onemocn?ní.

U alergického typu zán?t léka? obvykle p?edepisuje antihistaminika.

Lé?ba svépomocí

Lé?it zán?t spojivek zcela svépomocí bych nedoporu?oval. Je však vhodné se zam??it na dodržování správné hygieny, což platí dvojnásob u virového onemocn?ní, kdy se zán?t m?že dále ší?it a nakaženi mohou být lidé ve vašem okolí.

Babské rady

K urychlení lé?by si pom?žete také bylinkami, které u tohoto typu onemocn?ní používaly již naše babi?ky.

Ke zmírn?ní ú?ink? nemoci použijte obklady z he?mánku, dále je pak možné také vyplachovat o?i borovou vodou. Z bylinek p?sobí také ?ekanka, jitrocel ?i sv?tlík léka?ský. Vždy ve form? výplach? o?í.

A na záv?r ješt? jeden tip. Na zán?t o?ních spojivek zkuste také obklad z tvarohu. Dokáže zklidnit podrážd?ní.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.65 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 20x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Babské rady, jak odstranit plíse? neht?

Babské rady, jak odstranit plíse? neht?

Plísn? se objevují nejen na lidské pokožce, ale také na nehtech. I v tomto p?ípad? se onemocn?ní nazývá mykóza. Je zpravidla vyvoláno kvasinkami. Nemoc se objevuje p?edevším u neht? na prstech dolních kon?etin, nej?ast?ji na krajních prstech, tedy palcích ?i malí?cích. Mnohem ?id?eji se pak objevují…

Jak ošet?it popraskané paty? Babské rady

Jak ošet?it popraskané paty? Babské rady

Popraskané paty jsou kožním problémem, který jist? trápí celou ?adu z vás. Projevuje se spíše u lidí st?edního a staršího v?ku. K?že na pat? popraská z n?kolika d?vodu. Jde o onemocn?ní, kdy vlastn? dochází k odum?ení tkán?, nebo? nemá pot?ebnou hydrataci.


7 tip? na zácpu: Babské rady a jídla proti zácp?

7 tip? na zácpu: Babské rady a jídla proti zácp?

O tom, jak odborn? a pomocí medikament? lé?it zácpu, jste se dozv?d?li již v jednom z p?edchozích ?lánk?. Víte ale, že na zácpu existuje i celá ?ada babských rad?

Babské rady na zalehlé uši

Babské rady na zalehlé uši

V jednom z minulých ?lánk? jste se mohli dozv?d?t, jaké jsou p?í?iny zalehlých uší a jak se dá tento pom?rn? ?astý jev lé?it, a to laicky i odborn?. Na zalehlé uši však znaly recepty už naše babi?ky. Jaké jsou ty nejvíce osv?d?ené?Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!