Praktické informace, jak lé?it nemoci všeho druhu. Poradíme, jak se zbavit lehkých bolestí i t?žkých onemocn?ní, jaká je prevence i následná lé?ba. Na kolik vás lé?ení vyjde a co k n?mu bude zapot?ebí.

Jak se správn? a zdrav? saunovat?

21. březen 2016 - Rubrika: Poradna

Jak se správn? a zdrav? saunovat?Pobyt v saun?, a? už domácí ?i ve?ejné, pat?í k tomu nejlepšímu, co m?žete ud?lat pro své zdraví. Pravidelné saunování p?ispívá ke zvýšení imunity, otužilosti a má i další blahodárné ú?inky. Je však zapot?ebí jej provád?t správn?, jinak se míjí ú?inkem a vašemu t?lu spíše uškodí. V dnešním ?lánku se dozvíte základní rady, jak se správn? saunovat. ÄŚĂ­st dále...


Jak se pozná nedostatek vápníku v t?le? P?í?iny a projevy hypokalcémie

10. březen 2016 - Rubrika: Nemoci

Jak se pozná nedostatek vápníku v t?le? P?í?iny a projevy hypokalcémiePro zdraví lidského organismu je nezbytné, aby m?l dostate?nou koncentraci vápníku v krvi. Jeho snížený výskyt se odborn? nazývá jako hypokalcémie. V dnešním ?lánku se dozvíte, pro? je pro náš organismu vápník d?ležitý, jaké jsou p?í?iny jeho nedostatku a jakým zp?sobem se nízká hladina projevuje. ÄŚĂ­st dále...


Jak ud?lat sirup ze zázvoru a k?enu: Na co pomáhá?

20. Ăşnor 2016 - Rubrika: Domácí lékárna

Jak ud?lat sirup ze zázvoru a k?enu: Na co pomáhá?V rámci zdravotního životního stylu se dá do jídelní?ku za?adit také sirup ze zázvoru a k?enu. Zejména ženy jej ocení, p?i pravidelné konzumaci totiž m?že výrazn? p?isp?t ke snížení p?ítomnosti tuk? v t?le. ÄŚĂ­st dále...


Jak na první pomoc p?i záchvatu epilepsie?

29. leden 2016 - Rubrika: Nemoci

Jak na první pomoc p?i záchvatu epilepsie?V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jaké jsou p?íznaky epilepsie a jakým zp?sobem se dá v dnešní dob? lé?it. Dnes si nastíníme, jak postupovat v okamžiku, kdy ve vašem okolí n?koho postihne epileptický záchvat. ÄŚĂ­st dále...


Jak odstranit zápach z podpaží?

25. leden 2016 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak odstranit zápach z podpaží?Snad každému z nás vadí, když se ocitne v blízkosti osoby, která zapáchá. Zápach p?itom nej?ast?ji p?ichází z podpaží, kde se tvo?í nejvíce potu. Co ale d?lat, pokud problém se zapáchajícím podpažím trápí práv? vás a nechcete už nadále obt?žovat své okolí a cítit se trapn? pokaždé, když se k n?komu p?iblížíte? V dnešním ?lánku vám p?ináším n?kolik tip? a rad. ÄŚĂ­st dále...


Babské rady na zalehlé uši

26. prosinec 2015 - Rubrika: Poradna

Babské rady na zalehlé ušiV jednom z minulých ?lánk? jste se mohli dozv?d?t, jaké jsou p?í?iny zalehlých uší a jak se dá tento pom?rn? ?astý jev lé?it, a to laicky i odborn?. Na zalehlé uši však znaly recepty už naše babi?ky. Jaké jsou ty nejvíce osv?d?ené? ÄŚĂ­st dále...


Strana 2 z 33
«« « 1 2 3 4 5 6 » »»

Reklama