Praktické informace, jak lé?it nemoci všeho druhu. Poradíme, jak se zbavit lehkých bolestí i t?žkých onemocn?ní, jaká je prevence i následná lé?ba. Na kolik vás lé?ení vyjde a co k n?mu bude zapot?ebí.

Jak ošet?it od?eniny a drobná poran?ní k?že?

1. ÄŤervenec 2014 - Rubrika: Kožní nemoci

Jak ošet?it od?eniny a drobná poran?ní k?že?D?ti mají o prázdninách spoustu volného ?asu, a tak mají ?as d?lat r?zné vylomeniny. Rázem pak stoupá pravd?podobnost, že p?ijdou k n?jakému drobnému poran?ní k?že. Typicky se jedná hlavn? o od?eniny. Ty si samoz?ejm? mohou zp?sobit i dosp?lí. Ošet?ení k?že pat?í mezi základní znalosti, které by m?l mít každý z nás. ÄŚĂ­st dále...


Jak na vosí bodnutí?

30. ÄŤerven 2014 - Rubrika: Poradna

Jak na vosí bodnutí?Bodnutí vosou pat?í k ?astým letním p?íhodám. Snadno se stane, že vosu podráždíte a ona se vám odm?ní tím, že do vás bodne svoje žihadélko. V p?ípad?, že se tak stane, je dobré v?d?t, jaký postup zvolit, aby vás vosí bodnutí zbyte?n? nepotrápilo. ÄŚĂ­st dále...


Odpuzova?e proti komár?m a další postupy, jak se jim ú?inn? bránit

27. ÄŤerven 2014 - Rubrika: Poradna

Odpuzova?e proti komár?m a další postupy, jak se jim ú?inn? bránitKomá?i pat?í k nejotravn?jšímu hmyzu. Zejména v letních m?sících vás dokáže v p?írod? i ve m?stech hodn? potrápit. Nej?ast?ji se s komáry setkáte v blízkosti vodních ploch. Jejich množství roste spolu s tím, jak se zvyšuje vlhkost. Ne náhodou vás proto obt?žuje nejvíce v dob? po deštích, povodních atp. Lze se jim v?bec n?jak bránit a existují n?jaké zaru?ené tipy, jak je ú?inn? odpudit? Odpov?? na tyto otázky se dozvíte na následujících ?ádkách. ÄŚĂ­st dále...


Jak na úpal a úžeh?

24. ÄŤerven 2014 - Rubrika: Nemoci

Jak na úpal a úžeh?B?hem letních veder je pot?eba si hlídat dobu pobytu na sluní?ku a dodržovat pitný režim. V opa?ném p?ípad? se m?že stát, že se u vás projeví p?íznaky úpalu nebo úžehu. Ob? tato onemocn?ní mají souvislost s p?eh?átím organismu. ÄŚĂ­st dále...


Jak zabránit tvorb? pupínk? a podrážd?ní po holení?

17. ÄŤerven 2014 - Rubrika: Poradna

Jak zabránit tvorb? pupínk? a podrážd?ní po holení?Holení je pro v?tšinu muž? prakticky denní povinností. Mnozí z vás jej však doslova nesnášejí. Také se vám stává, že vám po holení vyraší pupínky a pokožka je n?jakou dobu podrážd?ná a zarudlá? Pak se bu? špatn? holíte, nebo nepoužíváte kvalitní p?ípravky po holení. ÄŚĂ­st dále...


RymaStop Dr.Weiss: Sprej na ucpaný nos

5. ÄŤerven 2014 - Rubrika: Nemoci

RymaStop Dr.Weiss: Sprej na ucpaný nosI v letním období, kdy venku panují vedra, vás m?že zastihnout nachlazení ?i rýma. Jedním z p?íznak? t?chto onemocn?ní je ucpaný nos. ÄŚĂ­st dále...


Strana 13 z 33
«« « 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » »»

Reklama