Jak na první pomoc p?i zasažení elektrickým proudem?

13. srpen 2014     komentáře (0)  977 objevnĂ˝ch slov

Zásahy elektrickým proudem bývají pom?rn? ?astou p?í?inou úmrtí osob. Pokud je však postiženému poskytnuta v?asná a odborná pomoc, má nad?ji na p?ežití.

Jak na první pomoc p?i zasažení elektrickým proudem?Jak na první pomoc p?i zasažení elektrickým proudem?

Zásahy elektrickým proudem bývají pom?rn? ?astou p?í?inou úmrtí osob. Pokud je však postiženému poskytnuta v?asná a odborná pomoc, má nad?ji na p?ežití.

Nej?ast?jší d?vody zasažení elekt?inou

K zasažení elektrickým proudem nej?ast?ji dochází v domácnostech a v zam?stnání. Doma to bývá zejména nesprávnou manipulací s p?ístroji, které jsou zapojeny do zásuvky. Dále pak jde o používání p?ístroj?, které jsou špatn? izolovány a probíjejí, p?ípadn? mají porouchaný p?ívodní kabel.

Dalším rizikovým místem, kde hojn? dochází k zásah?m elektrickým proudem, je zam?stnání. Nemusí se p?itom jednat jen o elektriká?ské práce, k poran?ní snadno p?ijdete i v dalších oborech.

Zasažení elektrickým proudem je velmi závažné. Proto byste si m?li d?kladn? nastudovat, jak poskytnout první pomoc osob?, které se tato nep?íjemná událost stane.

P?íznaky zasažení elektrickým proudem

Obvykle ihned poznáte, že je doty?ný zasažený elektrickým proudem. Obecn? se však dá ?íci, že jsou p?íznaky následující:

  • K?e?e svalstva
  • Elektrošok
  • Pevné sev?ení vodi?e
  • Ztráta v?domí
  • Zástava krevního ob?hu a dýchání
  • Popáleniny

Postup p?i zasažení elektrickým proudem

Prvním krokem, který musíte ud?lat, je odpojení proudu. V žádném p?ípad? se zran?ného nedotýkejte ve chvíli, kdy je ve spojení s vodi?em, rázem byste byli proudem zasaženi i vy.

Odpojení elektrického proudu se provádí n?kolika zp?soby v závislosti na tom, v jaké situaci se zran?ný nachází.

Zp?soby odpojení elekt?iny:

  • Vytáhnutí kabelu ze zásuvky
  • Vypnutí hlavního vypína?e
  • Vypnutí jisti?e

Poté, co zajistíte odpojení elektrického proudu, m?žete p?esunout postiženého pry? od vodi?e. Pro jistotu se jej však ješt? dotýkejte n??ím nevodivým. Teprve pak m?žete zahájit první pomoc.

První pomoc

V první chvíli zjist?te, zda je zran?ná osoba p?i v?domí. Pokud ano, zavolejte záchrannou službu, která jej p?eveze do nemocnice a provede nezbytná ošet?ení. I když totiž doty?ný na první pohled vypadá zdrav?, m?že dojít k vnit?nímu poran?ní.

V okamžiku, kdy je zran?ný v bezv?domí a nedýchá, bude nutné provést nezbytné kroky první pomoci. Oživování prove?te ranou p?stí do srde?ní krajiny poran?ného. Z výšky 20 centimetr? uhodíte do st?edu hrudníku, kudy vede hrudní kost. Krom? toho zkontrolujte tep na krkavici. Pokud jej nenaleznete, pak je zapot?ebí p?istoupit k masáži srdce a dýchání z úst do úst.

Masáž srdce a dýchání z úst do úst

Zran?ného položte na záda, uvoln?te mu oble?ení a lehce mu zaklo?te hlavu. Podívejte se, zda jsou ústa pr?chodná. Pokud v nich jsou nap?íklad zvratky, je t?eba je odstranit.

Nyní za?n?te s nep?ímou masáží srdce a um?lým dýcháním. Na každé 2 vdechy náleží 30 stla?ení hrudníku, a to s rychlostí 100x za minutu. Stla?ení hrudní kosti musí být dostate?n? silné, kost by se m?la promá?knout minimáln? o 6 centimetr?.

Oživování provád?jte neustále až do p?íjezdu záchranné služby. Je to vlastn? vaše povinnost. V opa?ném p?ípad? byste se totiž mohli dostat až do problém? se zákonem a vystavili byste se trestnímu stíhání.

Ve chvíli, kdy si s oživováním nevíte rady, obvykle vás detailn? navede operátor záchranné služby. Ten vám p?esn? sd?lí postup, jak provád?t um?lé dýchání a masáž srdce. Vždy je však lepší alespo? zhruba v?d?t, jak se to d?lá. Jde o záchranu života. I vy se jednou v této složité situaci m?žete ocitnout a jist? byste poblíž m?li n?koho, kdo umí provést oživování po zásahu elektrickým proudem.

Jak dlouho to potrvá?

Pokud je doty?ný v bezv?domí, musíte oživování pomocí um?lého dýchání a masáže srdce provád?t do té doby, než p?ijede záchranná služba, které si poran?ného p?evezme.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 4x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak na první pomoc p?i uštknutí hadem?

Jak na první pomoc p?i uštknutí hadem?

P?i procházkách p?írodou m?žete i v našich kon?inách narazit na jedovaté hady. Nej?ast?ji se jedná o zmiji obecnou. Její uštknutí je sice spíše vzácností, p?esto m?že mít v nejhorších p?ípadech za následek i smrt.

Jak na první pomoc u zlomenin horních kon?etin?

Jak na první pomoc u zlomenin horních kon?etin?

V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jak se provádí první pomoc u zlomenin dolních kon?etin. Dnes se zam??ím na horní kon?etiny, jejichž zlomeniny pat?í k ješt? ?ast?jším nežli v p?ípad? nohou.


Jak na první pomoc p?i záchvatu epilepsie?

Jak na první pomoc p?i záchvatu epilepsie?

V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jaké jsou p?íznaky epilepsie a jakým zp?sobem se dá v dnešní dob? lé?it. Dnes si nastíníme, jak postupovat v okamžiku, kdy ve vašem okolí n?koho postihne epileptický záchvat.

Jak na první pomoc u zlomenin dolních kon?etin?

Jak na první pomoc u zlomenin dolních kon?etin?

Jen málokdo se m?že pochlubit tím, že nikdy nem?l zlomenou kost. Všichni z nás, tedy i ti š?astlivci, by však m?li v?d?t, jak se zachovat v p?ípad?, že n?kdo v okolí k takovému úrazu p?ijde. V tomto ?lánku se zam??ím na zlomeniny dolních kon?etin a první pomoc, kterou je t?eba vykonat.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!