Jak na otravu oxidem uhelnatým: P?íznaky a první pomoc

7. srpen 2014     komentáře (0)  656 objevnĂ˝ch slov

V p?ípad?, že se nadýcháte velkého množství oxidu uhelnatého, hrozí vám v nejhorším p?ípad? až smrt. Pokud se n?kdo ve vašem okolí nadýchá oxidu uhelnatého, m?li byste v?d?t alespo? základní zásady, jak provést první pomoc p?ed tím, než dorazí záchranná služba.

Jak na otravu oxidem uhelnatým: P?íznaky a první pomocJak na otravu oxidem uhelnatým: P?íznaky a první pomoc

Oxid uhelnatý je jedovatým plynem, který vzniká nedokonalým spalováním uhlíku. D?íve se ?asto vyskytoval p?i provozu motorových vozidel, dnes už jsou emise u moderních automobil? daleko nižší. Dále se CO, jak zní chemická zna?ka oxidu uhelnatého, vytvá?í na topeništích.

V p?ípad?, že se nadýcháte velkého množství tohoto plynu, hrozí vám v nejhorším p?ípad? až smrt. Pokud se n?kdo ve vašem okolí nadýchá oxidu uhelnatého, m?li byste v?d?t alespo? základní zásady, jak provést první pomoc p?ed tím, než dorazí záchranná služba.

P?íznaky otravy oxidem uhelnatým

Nep?íjemné je to, že oxid uhelnatý nemá žádnou barvu. P?i jeho vyšším výskytu si tak ani nemusíte uv?domit, že na vás postupn? za?íná p?sobit. Práv? v tomto ohledu je CO mimo?ádn? nebezpe?ný, nevidíte jej, ani jej necítíte.

V prvotní fázi otravy se dostavuje lehká otup?lost. U n?kterých jedinc? se však m?že naopak dostavit pocit blaha. Krom? toho má postižená osoba malátné pohyby, horší koordinaci.

B?hem postupující otravy se vám za?ne zrychlovat tep, h??e se vám dýchá. P?icházejí bolesti hlavy, doslova vám buší v oblasti spánk?. Následují také pocity zvracení a nevolnosti, jste zarudlí v oblasti tvá?í.

V kritické fázi už nastává šok a bezv?domí. V moment?, kdy na sebe oxid uhelnatý naváže více než 60% hemoglobinu, nastává smrt.

Stupn? otravy CO:

  • Lehká otrava – bolest hlavy, závrat?, nevolnost, nižší soust?ed?nost
  • St?edn? t?žká otrava – zvracení, ospalost, zmatenost
  • T?žká otrava – šok, bezv?domí, poruchy dýchání
  • Velmi t?žká otrava – sv?tle ?ervené skvrny na t?le, smrt

Jaké jsou p?í?iny otravy oxidem uhelnatým?

Otravu oxidem uhelnatým zp?sobuje nedostatek kyslíku b?hem ho?ení. CO se váže na krevní barvivo a tím pádem vytla?uje kyslík. Nedochází k navazování kyslíku na hemoglobin. Smrtelná fáze nastává v okamžiku, kdy na sebe CO váže 60% hemoglobinu.

Jak provést první pomoc p?i otrav? oxidem uhelnatým?

V první ?ad? je pot?eba zajistit postiženému dostate?ný p?ísun ?erstvého vzduchu. Pokud se tedy nap?íklad nachází v koupeln? s karmou, kde je vysoká koncentrace CO, ihned jej vyneste do jiného prostoru, ideáln? na ?erstvý vzduch.

Ve chvíli, kdy už upadl do šoku a bezv?domí, je pot?eba provést podp?rné dýchání, p?ípadn? resuscitaci, a to tím zp?sobem, že na každé dva vdechy do úst stla?íte 30x postiženému hrudník.

V každém p?ípad? je pot?eba urychlen? zavolat léka?e. Zejména p?i t?žkých otravách jde doslova o vte?iny a minuty. Proto se zavoláním záchranné služby neotálejte.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak na první pomoc p?i uštknutí hadem?

Jak na první pomoc p?i uštknutí hadem?

P?i procházkách p?írodou m?žete i v našich kon?inách narazit na jedovaté hady. Nej?ast?ji se jedná o zmiji obecnou. Její uštknutí je sice spíše vzácností, p?esto m?že mít v nejhorších p?ípadech za následek i smrt.

Jak na první pomoc u zlomenin horních kon?etin?

Jak na první pomoc u zlomenin horních kon?etin?

V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jak se provádí první pomoc u zlomenin dolních kon?etin. Dnes se zam??ím na horní kon?etiny, jejichž zlomeniny pat?í k ješt? ?ast?jším nežli v p?ípad? nohou.


Jak na první pomoc p?i zasažení elektrickým proudem?

Jak na první pomoc p?i zasažení elektrickým proudem?

Zásahy elektrickým proudem bývají pom?rn? ?astou p?í?inou úmrtí osob. Pokud je však postiženému poskytnuta v?asná a odborná pomoc, má nad?ji na p?ežití.

Jak na první pomoc p?i záchvatu epilepsie?

Jak na první pomoc p?i záchvatu epilepsie?

V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jaké jsou p?íznaky epilepsie a jakým zp?sobem se dá v dnešní dob? lé?it. Dnes si nastíníme, jak postupovat v okamžiku, kdy ve vašem okolí n?koho postihne epileptický záchvat.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!