Jak lé?it zán?t st?edního ucha?

20. srpen 2014     komentáře (0)  860 objevnĂ˝ch slov

Zán?t st?edního ucha je onemocn?ním, které trápí hlavn? malé d?ti. Nej?ast?ji se objevuje ve v?ku kolem 8 – 10 let, n?kdy však nemoc postihuje i starší osoby. Rozhodn? jej nelze podce?ovat, v nejhorších p?ípadech, kdy nedojde k pat?i?né lé?b?, m?že mít zán?t za následek i ztrátu sluchu.

Jak lé?it zán?t st?edního ucha?Jak lé?it zán?t st?edního ucha?

Zán?t st?edního ucha je onemocn?ním, které trápí hlavn? malé d?ti. Nej?ast?ji se objevuje ve v?ku kolem 8 – 10 let, n?kdy však nemoc postihuje i starší osoby. Rozhodn? jej nelze podce?ovat, v nejhorších p?ípadech, kdy nedojde k pat?i?né lé?b?, m?že mít zán?t za následek i ztrátu sluchu.

Co je zán?t st?edního ucha?

Zán?t st?edního ucha je obvykle vyvolán infekcí, kdy se bakterie dostanou do Eustachovy trubice, jež je jednou z ?ástí lidského ucha. Nej?ast?ji nemoc vzniká poté, co prod?láte zán?t horních cest dýchacích, nap?íklad p?echodíte rýmu.

P?íznaky zán?tu st?edního ucha

Charakteristickým jevem, který nemoc doprovází, je intenzivní bolest v oblasti ucha. Poznáte ji také tak, že se pod boltcem vytvo?í boule. Zán?t st?edního ucha má však i další p?íznaky.

Hlavní p?íznaky

  • Tvorba hnisu v uchu
  • Intenzivní bolest v uchu
  • Zhoršený sluch
  • Zvýšená teplota
  • Únava organismu
  • Vyklenutí ušního bubínku

Pokud je zán?t intenzivní a nedojde k jeho ?ádné lé?b?, m?že dojít až k prasknutí ušního bubínku.

Prevence

Zán?tu st?edního ucha se nelze stoprocentn? vyhnout. U malých d?tí byste ale p?esto m?li dbát na ur?itá preventivní opat?ení. Zejména se jedná o nošení kvalitního a teplého oble?ení, zejména v chladn?jším období. D?tem v zim? ur?it? dávejte na hlavu ?epici.

Dále je vhodné se vyvarovat míst?m, kde je pr?van. Krom? toho nezapomínejte ani na pravidelné ?išt?ní uší. V jednom z minulých ?lánk? jsme si pov?d?li, jak bezpe?n? ?istit uši. V neposlední ?ad? je t?eba si ohlídat situaci po prod?laných rýmách, zán?tech mandlí apod. D?ležité je také pravidelné smrkání.

Postup lé?by zán?tu st?edního ucha

Odborná lé?ba

P?i zán?tu st?edního ucha je vždy pot?eba navštívit odborného léka?e. Klasickou lé?bou nemoci je nasazení lék?, které tlumí bolest, jež zán?t doprovází. V n?kterých p?ípadech dokto?i p?edepisují antibiotika. Pokud jde o intenzivní, akutní zán?t, p?istupuje se k propíchnutí bubínku, odborn? nazývanému paracentéza. Tímto zákrokem dojde k uvoln?ní hnisu, který je nahromad?n v uchu a zp?sobuje onu silnou bolest.

Domácí lé?ba

Krom? odborné lé?by m?žete i vy sami ud?lat n?co pro to, aby zán?t st?edního ucha co nejrychleji odezn?l. Ke zmírn?ní bolesti pomáhají nap?íklad studené obklady, které aplikujete na ucho.

Po propíchnutí ucha je d?ležité jej udržovat ?isté. Toho se dá dosáhnout mimo jiného kapáním borové vody. V neposlední ?ad? se doporu?uje ?asto smrkat.

Naše babi?ky na zán?t používaly ješt? jiný recept – cibulový obklad. Sta?í nakrájet cibuli na tenké plátky, zabalit je do kapesníku, oh?át a p?iložit k uchu z jeho zadní ?ásti.

Jak dlouho to potrvá?

Jde-li o zán?t akutní, obvykle odezní b?hem n?kolika málo dní. V p?ípad?, že však jde o chronické onemocn?ní, je lé?ba mnohdy podstatn? delší a také náro?n?jší. V každém p?ípad? je na míst? op?t zd?raznit, že byste lé?bu zán?tu m?li nechat na léka?i.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3.17 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 6x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Zalehlé ucho: P?í?iny a lé?ba

Zalehlé ucho: P?í?iny a lé?ba

Zalehlé uši mohou mít r?zné p?í?iny. Vzhledem k tomu, že uši jsou velmi citlivým orgánem, je pot?eba p?i v?tších problémech vždy vyhledat pomoc odborného léka?e. Za zalehlým uchem totiž m?že být i zán?t st?edního ucha, p?ípadn? i další onemocn?ní. Stejn? tak ale možné, že je pocit zalehnutého ucha v…

Babské rady na zalehlé uši

Babské rady na zalehlé uši

V jednom z minulých ?lánk? jste se mohli dozv?d?t, jaké jsou p?í?iny zalehlých uší a jak se dá tento pom?rn? ?astý jev lé?it, a to laicky i odborn?. Na zalehlé uši však znaly recepty už naše babi?ky. Jaké jsou ty nejvíce osv?d?ené?


Jak bezpe?n? vy?istit uši a ?emu se naopak p?i ?išt?ní vyhnout?

Jak bezpe?n? vy?istit uši a ?emu se naopak p?i ?išt?ní vyhnout?

Špinavé uši, které jsou plné ušního mazu, nevypadají z estetického hlediska zrovna p?kn?. Jenže mnozí z nás mají utkv?lou p?edstavu, že z nich musí za každou cenu dostat co nejvíce ušního mazu a mít je tak dokonale ?isté.

Jak a kdy nechat dít?ti propíchnout uši?

Jak a kdy nechat dít?ti propíchnout uši?

Pokud doma máte malou dceru, je ur?it? dobré uvažovat o tom, že byste jí nechali propíchnout uši. Dá se totiž p?edpokládat, že d?íve ?i pozd?ji bude nosit náušnice. ?ím d?íve k propíchnutí p?istoupíte, tím lépe. V dnešním ?lánku se dozvíte podrobné informace o tom, jak na to.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!