Jak se zbavit roup?? Prevence a lé?ba infekce roupy

11. srpen 2014     komentáře (0)  733 objevnĂ˝ch slov

Už vám n?kdo ?ekl, že máte roupy? Obvykle se tento pojem používá ve chvíli, kdy lenošíte a nevíte, co d?lat. Ze zdravotního hlediska jde však o infek?ní onemocn?ní. Roup d?tský je parazitem, který se vyskytuje ve st?evech, tenkém i tlustém. Jak už z názvu vyplývá, jde p?edevším o infekci, která se vyskytuje u d?tí, nez?ídka kdy se však m?že projevit také u dosp?lých osob.

Jak se zbavit roup?? Prevence a lé?ba infekce roupyJak se zbavit roup?? Prevence a lé?ba infekce roupy

Už vám n?kdo ?ekl, že máte roupy? Obvykle se tento pojem používá ve chvíli, kdy lenošíte a nevíte, co d?lat. Ze zdravotního hlediska jde však o infek?ní onemocn?ní. Roup d?tský je parazitem, který se vyskytuje ve st?evech, tenkém i tlustém. Jak už z názvu vyplývá, jde p?edevším o infekci, která se vyskytuje u d?tí, nez?ídka kdy se však m?že projevit také u dosp?lých osob.

Co je roup d?tský?

Roup d?tský je parazitem, který žije v tlustém a tenkém st?ev?. Jeho velikost obvykle dosahuje ai 5 milimetr?, v p?ípad? sami?ek až 13 milimetr?. Parazit s vají?ky sm??uje postupn? ven z t?la p?es kone?ník.

K infekci dochází v moment?, kdy dojde ke strávení vají?ek roup?, a to p?ímou i nep?ímou cestou. Z vají?ek se pak vylíhnou larvy, které op?t kladou další vají?ka v t?le.

Roupy vás tak budou trápit zejména v okamžiku, kdy nemáte dostate?né hygienické návyky.

Prevence, jak zamezit vzniku roup?

Abyste nemuseli ?ešit problémy s roupy, je d?ležité dodržovat pat?i?nou hygienu. Ta spo?ívá p?edevším v d?kladném mytí rukou poté, co použijete toaletu, dále pak p?ed každým jídlem. Rovn?ž je pot?eba se pravideln? a d?kladn? sprchovat, a to i v místech kone?níku.

Další preventivní opat?ení:

 • Používání ?istých ru?ník?
 • Používání ?istého spodního prádla
 • ?astá vým?na ložního prádla a povle?ení
 • Pravidelný úklid domácnosti
 • Snížení konzumace sladkých potravin

Krom? toho je dobré se zam??it na posílení imunity. Práv? snížená obranyschopnost totiž m?že být jedním z d?vod? výskytu roup?.

P?íznaky infekce roup?

Pokud se ve vašem t?le vyskytují roupy a jejich vají?ka a projeví se u vás infekce, poznáte to z n?kolika p?íznak?.

Mezi hlavní p?íznaky pat?í:

 • Sv?d?ní v oblasti kone?níku
 • Poruchy spánku
 • Nervozita
 • Zán?ty mo?ového m?chý?e
 • Ekzémy
 • Hnisání pokožky
 • Zvýšená teplota
 • Nevolnost
 • Nadýmání

Jak lé?it infekci roupy?

Na lé?bu infekce roupy je p?edevším pot?eba zajít k odbornému léka?i na vyšet?ení. Léka? vám p?edepíše vhodné léky, mezi n?ž pat?í nap?íklad Pyrvinium. Tento lék je voln? dostupný v lékárnách.

K postupnému hubení roup? a jejich vají?ek pomáhá zvýšená hygiena. Existují však také babské rady, jak na roupy. Jde nap?íklad o zvýšenou konzumaci kyselého zelí, podle n?kterých lidí roupy pomáhá hubit také konzumace ?esneku.

Abyste zmírnili projevy infekce roupy, tedy zejména ono nep?íjemné sv?d?ní v oblasti kone?níku, dop?ejte si teplou koupel. Do vody p?itom p?isypte trochu kuchy?ské soli.

Jak dlouho to potrvá?

P?i nasazení lék? se infekce roupy zbavíte pom?rn? rychle, klidn? už po první aplikaci. V?tšinou je však t?eba léky podávat opakovan?, aby došlo ke stoprocentnímu zahubení larev a vají?ek roup?.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.67 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 49x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak se zbavit kvasinkové infekce? P?íznaky a lé?ba

Jak se zbavit kvasinkové infekce? P?íznaky a lé?ba

Kvasinková infekce je onemocn?ním, které se vyskytuje výhradn? u žen. Jde o infekci, která se projevuje výtoky z pochvy. Doprovází je nep?íjemné sv?d?ní i další p?íznaky.

Jak se zbavit alergie na sluní?ko? + Prevence

Jak se zbavit alergie na sluní?ko? + Prevence

B?hem jarních m?síc? nabírá sluní?ko na intenzit?. To vás láká vyjít si na procházku a slunit se. Pobyt na slunci je však v tomto období pom?rn? nebezpe?ný, organismus není zvyklý na slune?ní zá?ení, pokožka je mnohem citliv?jší.


5 tip?, jak se zbavit trémy

5 tip?, jak se zbavit trémy

Snad každý z nás to zná. Ve chvíli, kdy jde na pracovní pohovor, má zkoušku ve škole, p?ípadn? n?jakou jiné d?ležité setkání, p?ichází na n?j tréma. N?kdo je vyloženým trémistou, což se pak ve výsledku hodn? projevuje, jiní z nás trému poci?ují jen výjime?n? a neovliv?uje je tolik. Dá se ale s trémo…

7 tip?, jak se zbavit vší?

7 tip?, jak se zbavit vší?

Veš d?tská je drobným hmyzem, který se živí krví. Usidluje se výhradn? ve vlasech na hlav?. A?koliv by se z názvu mohlo zdát, že jde pouze o záležitost, která se týká malých d?tí, opak je pravdou, m?že napadnout také dosp?lého ?lov?ka. Zbavit se vší není nic jednoduchého, avšak je to zcela nezbytné.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!