Jak na první pomoc p?i uštknutí hadem?

15. srpen 2014     komentáře (0)  669 objevnĂ˝ch slov

P?i procházkách p?írodou m?žete i v našich kon?inách narazit na jedovaté hady. Nej?ast?ji se jedná o zmiji obecnou. Její uštknutí je sice spíše vzácností, p?esto m?že mít v nejhorších p?ípadech za následek i smrt.

Jak na první pomoc p?i uštknutí hadem?Jak na první pomoc p?i uštknutí hadem?

P?i procházkách p?írodou m?žete i v našich kon?inách narazit na jedovaté hady. Nej?ast?ji se jedná o zmiji obecnou. Její uštknutí je sice spíše vzácností, p?esto m?že mít v nejhorších p?ípadech za následek i smrt. Ro?n? u nás dojde k uštknutí n?kolika stovek lidí, smrtelné p?ípady jsou však spíše výjime?nou záležitostí. V následujícím ?lánku se dozvíte, jak provád?t první pomoc p?i uštknutí hadem, jak je vlastn? poznáte a jaká preventivní opat?ení je t?eba d?lat pro to, abyste tento problém v?bec nemuseli ?ešit.

Co je uštknutí hadem?

N?které druhy had? úto?í na nep?ítele takzvaným uštknutím. Jde o bodnutí zuby, kdy had do postiženého vpouští jedovaté látky. U nás je z tohoto pohledu nejnebezpe?n?jší zmije obecná. Zdravému jedinci však její kousnutí nezp?sobí smrt, ovšem i tak je pot?eba zajistit první pomoc.

Znaky uštknutí hadem

Pokud vás uštkne zmije, pak to poznáte nejen intenzivní bolestí v dané oblasti na pokožce, ale i dalšími pr?vodními znaky.

Hlavní znaky:

 • Bolest v míst? uštknutí
 • Krvácení z rány
 • Otok postiženého místa
 • Zdu?ení uzlin
 • Pocity nevolnosti, zvracení
 • Zvýšené pocení
 • Zrychlený srde?ní tep
 • Závrat?

První pomoc p?i uštknutí hadem

Když se n?komu z vašeho okolí „pošt?stí“, že jej uštkne had, m?li byste provést následující kroky, aby se jed dostal do t?la co nejmén?:

 • Postižený musí být v klidu
 • Svlékn?te mu všechny v?ci a od?vy, které by jej mohly tla?it
 • Ranku po uštknutí vydezinfikujte
 • Na postižené místo aplikujte bandáž v podob? elastického obinadla
 • Uštknuté místo musí být pod úrovní srdce
 • P?i uštknutí kon?etiny zajist?te její nehybnost
 • Zavolejte záchrannou službu, p?ípadn? postiženého p?epravte do nemocnice

Poslední bod je d?ležitý. A to ješt? více v moment?, kdy je uštknuto dít? nebo osoba s oslabenou imunitou. Tyto skupiny osob jsou totiž nejvíce rizikové.

V žádném p?ípad? ránu nezaškrcujte. Nezkoušejte ani vysávat jed z rány tak, jak to m?žete vid?t v ak?ních filmech. Postiženému dop?ejte klid, ur?it? jej ale po uštknutí neuklid?ujte alkoholem.

Prevence proti uštknutí hadem

K uštknutí hadem obvykle dochází ve volné p?írod?. Nej?ast?ji k n?mu dochází v oblasti chodidel a nohou. Proto se doporu?uje v lese ?i ve vysoké tráv? chodit v pevné a vysoké obuvi. Dále je vhodné nosit dlouhé kalhoty.

Pokud narazíte na zmiji ?i jiného hada, rad?ji se mu vyhn?te, rozhodn? není dobré jej n?jak dráždit.

Jak dlouho p?íznaky potrvají?

Mezi hlavní p?íznaky uštknutí hadem, konkrétn? zmijí obecnou, pat?í tvorba otoku. Ten m?že na postiženém míst? být až n?kolik dní. Obvykle odezní do 4 dn?.

Ostatní p?íznaky trvají zpravidla 1 – 2 dny. V každém p?ípad?, tedy i v moment?, kdy uštknutí nebylo nijak zásadní a do t?la nebylo vpraveno velké množství jedu, je dobré minimáln? 1 – 2 dny doty?nou osobu pozorovat.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.33 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 3x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak na první pomoc u zlomenin horních kon?etin?

Jak na první pomoc u zlomenin horních kon?etin?

V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jak se provádí první pomoc u zlomenin dolních kon?etin. Dnes se zam??ím na horní kon?etiny, jejichž zlomeniny pat?í k ješt? ?ast?jším nežli v p?ípad? nohou.

Jak na první pomoc p?i zasažení elektrickým proudem?

Jak na první pomoc p?i zasažení elektrickým proudem?

Zásahy elektrickým proudem bývají pom?rn? ?astou p?í?inou úmrtí osob. Pokud je však postiženému poskytnuta v?asná a odborná pomoc, má nad?ji na p?ežití.


Jak na první pomoc p?i záchvatu epilepsie?

Jak na první pomoc p?i záchvatu epilepsie?

V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jaké jsou p?íznaky epilepsie a jakým zp?sobem se dá v dnešní dob? lé?it. Dnes si nastíníme, jak postupovat v okamžiku, kdy ve vašem okolí n?koho postihne epileptický záchvat.

Jak na první pomoc u zlomenin dolních kon?etin?

Jak na první pomoc u zlomenin dolních kon?etin?

Jen málokdo se m?že pochlubit tím, že nikdy nem?l zlomenou kost. Všichni z nás, tedy i ti š?astlivci, by však m?li v?d?t, jak se zachovat v p?ípad?, že n?kdo v okolí k takovému úrazu p?ijde. V tomto ?lánku se zam??ím na zlomeniny dolních kon?etin a první pomoc, kterou je t?eba vykonat.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!