Praktické informace, jak lé?it nemoci všeho druhu. Poradíme, jak se zbavit lehkých bolestí i t?žkých onemocn?ní, jaká je prevence i následná lé?ba. Na kolik vás lé?ení vyjde a co k n?mu bude zapot?ebí.

Jak na citlivé zuby: domácí lé?ba

4. ÄŤerven 2014 - Rubrika: Nemoci

Jak na citlivé zuby: domácí lé?baZvýšená citlivost je jedním z ?astých problém?, které se týkají zub?. Zatímco zubní kazy jsou už pom?rn? závažnou záležitostí, kterou sami bez pomoci léka?e nevy?ešíte, problém s citlivými zuby se dá do jisté míry ?ešit i svépomocí. ÄŚĂ­st dále...


Cibule a lé?ivé ú?inky: Lék na kašel i další nemoci

2. ÄŤerven 2014 - Rubrika: Domácí lékárna

Cibule a lé?ivé ú?inky: Lék na kašel i další nemociCibule je zeleninou, která se využívá nejen k p?íprav? jídel, dají se z ní vytvo?it i domácí recepty na nejr?zn?jší nemoci a obtíže. Jde o rostlinku, která je v domácím lé?itelství používána již odnepam?ti. Už naše babi?ky dob?e v?d?ly, jak pozitivní ú?inky na lidský organismus má. ÄŚĂ­st dále...


?eb?í?ek obecný: Lé?ivé ú?inky + recepty

29. kvÄ›ten 2014 - Rubrika: Domácí lékárna

?eb?í?ek obecný: Lé?ivé ú?inky + recepty?eb?í?ek obecný je bylinkou, s níž se v našich kon?inách m?žete setkat zcela b?žn?. Jde o rostlinu, která je pro své pozitivní ú?inky pro lidský organismus využívána v p?írodním léka?ství již odnepam?ti. Na co konkrétn? ale ?eb?í?ek pomáhá, jak se dá využít a co si z n?j m?žete doma p?ipravit? Na to vám odpoví tento ?lánek. ÄŚĂ­st dále...


Effective Star Basic: Ú?inný p?ípravek proti zápachu z úst

23. kvÄ›ten 2014 - Rubrika: Domácí lékárna

Effective Star Basic: Ú?inný p?ípravek proti zápachu z ústZápach z úst jist? ob?as trápí každého z vás. M?že být zp?soben mnoha faktory, od požití n?kterých druh? jídel až po zdravotní problémy. Obt?žuje nejen vás samotné, ale zejména lidi ve vašem okolí. V p?ípad?, že se chcete tomuto problému vyhnout, doporu?uji vyzkoušet ú?inný preparát, který pach z úst dokáže efektivn? odstranit. Jedná se o produkt Effective Star Basic. ÄŚĂ­st dále...


Jak p?estat kou?it? Metody odvykání

22. květen 2014 - Rubrika: Poradna

Jak p?estat kou?it? Metody odvykáníKou?ení je zlozvykem, který si i v dnešní dob?, kdy už zdaleka není moderní, neodpustí velká ?ást populace. Kou?í ženy i muži, mladí sta?í, zdraví i nemocní. P?itom si je tém?? každý z nás v?dom toho, že mu cigarety zp?sobí d?íve ?i pozd?ji zdravotní problémy. ÄŚĂ­st dále...


Jaké použít bylinky na hore?ku?

21. kvÄ›ten 2014 - Rubrika: Domácí lékárna

Jaké použít bylinky na hore?ku?Hore?ka neboli zvýšená teplota je jevem, který doprovází spoustu onemocn?ní. Jde p?itom o obrannou reakci organismu, který se tak brání proti infekci. Na snížení vysoké hore?ky se dají použít krom? lék? také bylinky, z nichž lze p?ipravit ?aje. ÄŚĂ­st dále...


Strana 14 z 33
«« « 10 11 12 13 14 15 16 17 18 » »»

Reklama