Konopná mast na hemeroidy

22. srpen 2014     komentáře (0)  845 objevnĂ˝ch slov

Snad každého z vás již n?kdy trápily hemeroidy. Na toto onemocn?ní, které sice ze zdravotního hlediska obvykle není nijak závažné, ale dokáže být velice nep?íjemné, p?sobí až p?ekvapiv? dob?e konopná mast. Jaké je její složení a jak p?sobí? Odpov?di se dozvíte v dnešním ?lánku.

Zdroj: prozdravi.czZdroj: prozdravi.cz

Snad každého z vás již n?kdy trápily hemeroidy. Na toto onemocn?ní, které sice ze zdravotního hlediska obvykle není nijak závažné, ale dokáže být velice nep?íjemné, p?sobí až p?ekvapiv? dob?e konopná mast. Jaké je její složení a jak p?sobí? Odpov?di se dozvíte v dnešním ?lánku.

Co jsou hemeroidy?

V jednom z p?edchozích ?lánk? jsme si pov?d?li, jak lé?it hemeroidy. Jde o onemocn?ní, kdy v oblasti kone?níku dochází ke zdu?ení žil. M?že jej doprovázet silná bolest ?i dokonce krvácení. Nep?íjemné je to zejména ve chvílích, kdy sedíte, p?ípadn? se pohybujete.

Pokud se u vás toto onemocn?ní vyskytuje z?ídkakdy, pak není zapot?ebí jej p?íliš ?ešit. ?asto hemeroidy po n?kolika dnech sami zmizí. V p?ípad?, že vás však trápí ?ast?ji, je už na míst? využití lé?ebných procedur. Na hemeroidy existují léky. Klasická lé?ba obvykle spo?ívá v aplikaci ?ípk?, krém? a mastí. Jednou z možností je práv? využití konopné masti na hemeroidy.

Delibutus konopná mast na hemeroidy

Ú?inným pomocníkem v boji s hemeroidy je Delibutus konopná mast. Ta slouží nejen k rychlejšímu odezn?ní nemoci, tedy k tomu, že se žilní pletence v oblasti kone?níku uvolní, ale má také p?íjemn? chladivé ú?inky. Díky tomu vás prakticky okamžit? p?ejde jeden z hlavních znak? – bolest.

Možná se ptáte, zda je tato mast v?bec legální, kdy obsahuje výtažky z konopí. Pak v?zte, že jde o produkt, který je schválený a lze jej b?žn? po?ídit v tuzemských lékárnách a internetových obchodech.

Delibutus konopná mast na hemeroidy má hojivé ú?inky. Výrazným rysem je také to, že p?sobí jako antiseptikum. Mast je vyrobena na p?írodní bázi. Vzhledem k tomu, že neobsahuje žádné chemické látky, které by mohly u n?kterých jedinc? zp?sobovat podrážd?ní, je vhodná prakticky pro každého z vás.

Složení konopné masti

Konopná mast na hemeroidy se skládá z n?kolik látek a výtažk? z rostlin. Krom? konopí setého je v ní obsaženo také bambucké máslo, kaštan ko?ský (používá se i pro ko?skou mast), dub letí a v?elí vosk, který spolu s olejem dodává masti p?íslušnou strukturu.

Bambucké máslo, které je jednou ze složek masti, je významným zdrojem vitamín? A, E a F. P?sobí tak p?ízniv? na hojení ran, ale používá se také do p?ípravk?, s nimiž se ošet?ují spáleniny. Do masti na hemeroidy je bambucké máslo p?idáváno mimo jiné i z toho d?vodu, že zvyšuje odolnost k?že a p?sobí proti infekcím.

Postup použití konopné masti

Používání Delibutus konopné masti na hemeroidy je velmi jednoduché. Tubu, v níž se mast nachází, otev?ete a naneste na postižené místo v oblasti kone?níku. Jemn? ji vet?ete na hemeroidy a nechte p?sobit. Mast je vhodné používat po dobu n?kolika dní, aplikujte ji zhruba 2x – 3x denn?.

Jaké budou náklady?

Konopná mast vás nevyjde nijak zvláš? draze. Pokud ji zakoupíte online, bude vás stát 150 K?. Jde o 30 ml balení. To je zcela dosta?ující na n?kolik lé?ebných procedur.

Pokud se vám cena zdá p?íliš vysoká, pak v?zte, že jde o vysoce ú?inný preparát, s nímž je v?tšina zákazník? naprosto spokojena. Vyzkoušejte tuto mast a sami uvidíte, zda vám pom?že. Poté nám m?žete sd?lit svoje pocity, sta?í napsat pár v?t do komentá?e.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.18 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 11x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Ko?ská mast: K ?emu se dá použít a jaké má ú?inky

Ko?ská mast: K ?emu se dá použít a jaké má ú?inky

P?i mnoha zdravotních potížích se používají r?zné masti a krémy. Jedním z velmi oblíbených p?ípravk? je takzvaná ko?ská mast. Její pojmenování je zavád?jící, s ko?mi nemá v?bec nic spole?ného. Jde o mast, která seskládá z výtažk? lé?ivých bylinek.

Jak lé?it hemoroidy? 5 tip? na domácí lé?bu

Jak lé?it hemoroidy? 5 tip? na domácí lé?bu

Velké množství lidí ve v?ku nad 30 let trpí hemeroidy. Jedná se o zv?tšené k?e?ové žíly v oblasti kone?níku. Bu? se vyskytují u jeho vchodu nebo p?ímo v n?m. Pokud nejsou hemoroidy nijak velké, ?lov?ku život neznep?íjemní. Hodn? zv?tšené k?e?ové žíly v této oblasti však již mohou mít nep?íjemné d?s…


3 tipy, jak využít jitrocel v domácnosti jako lé?ivou bylinku

3 tipy, jak využít jitrocel v domácnosti jako lé?ivou bylinku

Jitrocel kopinatý pat?í v našich kon?inách mezi hojn? rozší?ené bylinky. Není proto v?bec složité si jej nasbírat a ud?lat z n?j lé?ivé nápoje a p?ípravky, které se obejdou bez zbyte?ných chemikálií. O tom už dob?e v?d?ly naše babi?ky a prababi?ky. V dnešním ?lánku se dozvíte n?kolik recept?, které …

Cibule a lé?ivé ú?inky: Lék na kašel i další nemoci

Cibule a lé?ivé ú?inky: Lék na kašel i další nemoci

Cibule je zeleninou, která se využívá nejen k p?íprav? jídel, dají se z ní vytvo?it i domácí recepty na nejr?zn?jší nemoci a obtíže. Jde o rostlinku, která je v domácím lé?itelství používána již odnepam?ti. Už naše babi?ky dob?e v?d?ly, jak pozitivní ú?inky na lidský organismus má.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!