Jak lé?it t?epení neht??

15. ÄŤerven 2015     komentáře (0)  678 objevnĂ˝ch slov

K viditelným vadám na kráse, které trápí zejména ženy, pat?í t?epení neht?. Dá se rozpoznat už letmým pohledem. Pokud vás t?epení neht? také trápí, ?t?te dále. Dozvíte se, jak se mu dá zabránit a jak vlastn? o nehty pe?ovat, abyste problému p?edešli.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

K viditelným vadám na kráse, které trápí zejména ženy, pat?í t?epení neht?. Dá se rozpoznat už letmým pohledem. Pokud vás t?epení neht? také trápí, ?t?te dále. Dozvíte se, jak se mu dá zabránit a jak vlastn? o nehty pe?ovat, abyste problému p?edešli.

Co je t?epení neht??

Že se nehty t?epí, poznáte jednoduše tak, že se tvo?í dvojitá vrstva neht?. Vrchní ?ást se následn? odlamuje. Nehty jsou pak slabší. T?epení se objevuje hlavn? podéln? po celé délce nehtu, n?kdy pak jen po stranách. ?asto problém doprovází i pr?vodní jev v podob? zád?rek na k?ži v okolí nehtu.

P?í?iny t?epení

Hlavní p?í?inou je nedostatek vitamín?, které podporují tvorbu a vitalitu neht?. Jde zejména o nedostatek vitamínu B, dále pak také zinku, vápníku, k?emíku a ho??íku.

Další p?í?iny

  • P?ílišná konzumace kávy, alkoholu
  • Vysoký p?íjem cukr?
  • Nedostatek vitamín? A a C
  • Špatná pé?e o nehty – používání nekvalitních lak? a odlakova??
  • Vysušené ruce – v d?sledku používání silných mýdel
  • Tvorba plísní
  • Používání nevhodného pilníku a n?žek na nehty
  • Chudokrevnost
  • Namá?ení rukou v horké vod? – ?asté namá?ení zp?sobuje narušení struktury neht?, což má za následek jejich oslabení.
  • Kontakt s agresivními mycími prost?edky – Kvalitu neht? ovlivní, pokud myjete nádobí bez rukavic. Pokožka se tak dostává do styku s mycími p?ípravky, které naruší jejich pevnost.

Postupy lé?by t?epivých neht?

Postup lé?by spo?ívá p?edevším ve zjišt?ní p?í?iny onemocn?ní a jejich odstran?ní.

P?ísun vitamín? z dopl?k? stravy

Pokud tedy za t?epením neht? stojí nedostate?ný p?ísun vitamín? a dalších látek, které organismus pro správný r?st neht? pot?ebuje, zajist?te jejich dodání, a to i pomocí dopl?k? stravy. Vhodné jsou t?eba dopl?ky, které obsahují kolagen. Pro zdravé nehty je dobré také vyzkoušet pivovarské kvasnice, které jsou bohatým zdrojem vitamínu B.

Parafínový zábal

Vy?ešit problém s t?epivými nehty vám pomohou také v kosmetických salonech. V nich se využívá hlavn? parafínový zábal, který tak?ka okamžit? pomáhá zlepšit celkový stav neht? a okolní pokožky. Provád?t se má n?kolikrát za sebou, vždy po zhruba 1 týdnu.

Parafín se nah?eje na teplotu kolem 50 °C. Poté se do n?j pono?í prsty, na které parafín p?ilne. Po vyjmutí se prsty obalí igelitem a parafín se nechá asi 15 minut p?sobit. Po uplynutí lh?ty se odstraní a pokožka se promasíruje.

Použití regenera?ních krém?

Nehty pot?ebují dodat pot?ebné vitamíny a minerály. Toho docílíte i aplikací speciálních regenera?ních krém? a olej?, jimiž nehty každý den promažete, ideáln? po umytí.

Mandlový olej

Na poškozené nehty a okolní pokožku vyzkoušejte také mandlový olej. Ve?er jím postižená místa pot?ete, pak si na ruce navlékn?te jemné bavln?né rukavice a nechte olej p?es noc p?sobit. Ráno budou nehty pevn?jší a dostate?n? vyživené.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.18 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 11x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...


Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!