Jak lé?it zápach nohou?

19. ÄŤerven 2015     komentáře (0)  649 objevnĂ˝ch slov

Zapáchající nohy trápí zejména v letním období spoustu z vás. Pokud se potýkáte s tímto problémem, je vhodné se zápachem nohou n?co d?lat. V opa?ném p?ípad? se budete v p?ítomnosti dalších lidí cítit zna?n? nep?íjemn?. V dnešním ?lánku se dozvíte, jak se zapáchajícími chodidly bojovat.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

Zapáchající nohy trápí zejména v letním období spoustu z vás. Pokud se potýkáte s tímto problémem, je vhodné se zápachem nohou n?co d?lat. V opa?ném p?ípad? se budete v p?ítomnosti dalších lidí cítit zna?n? nep?íjemn?. V dnešním ?lánku se dozvíte, jak se zapáchajícími chodidly bojovat.

Pro? nohy zapáchají?

K?že obsahuje krom jiného potní žlázy, které nechybí ani na nohách a chodidlech. Pocení je zcela p?irozeným jevem. T?lo se díky tomu zbavuje škodlivin a zárove? jím reguluje t?lesnou teplotu. Je však hlavní p?í?inou toho, že vám nohy mohou nep?íjemn? zapáchat.

Krom? pocení p?ispívá k zápachu nedostate?ná hygiena. Je logické, že ?lov?k, který se pravideln? denn? nev?nuje mytí t?la, m?že být více „cítit“ nežli ostatní lidé.

Další p?í?inou je nošení nevhodné obuvi. Zejména v letních m?sících, kdy venku panují vyšší teploty, není vhodné nosit neprodyšnou obuv, skrz niž se neodvádí vlhkost.

V neposlední ?ad? stojí za zápachem nohou také špatný jídelní?ek a nevyvážená strava. Pokud do t?la dostáváte velké množství škodlivých látek, t?lo s jejich odstra?ováním bojuje práv? i zvýšeným pocením. Pot je navíc „aromati?t?jší“.

Postupy lé?by

Lé?ba zápachu nohou nemusí být vedena na odborné bázi. V podstat? s tímto problémem m?žete bojovat tím, že zm?níte své návyky.

Noste prodyšnou obuv

V období, kdy venku panují vysoké teploty, používejte lehkou prodyšnou obuv, která je schopna odvád?t vlhkost a pot. Nebojte se nosit sandále a pantofle.

?ast?ji st?ídejte obuv

Problém se zápachem nohou m?že vy?ešit ?ast?jší st?ídání obuvi. Musíte si uv?domit, že se pot v bot? udržuje, obuv pak sama o sob? nelib? zapáchá. Po celodenním nošení je dobré boty nechat ?ádn? vyv?trat a rad?ji si p?íští den vzít jiné boty, sandále ?i pantofle.

M??te si ponožky

Pot z chodidel se vsakuje do ponožek. Pokud vás tedy trápí p?ílišný zápach nohou, zkuste si i n?kolikrát za den vzít nové, ?isté ponožky. Roli hraje i jejich kvalita. Vždy je lepší používat ponožky z p?írodních materiál? (bavlny) nežli z um?lých tkanin. Bavln?né ponožky dokážou pot lépe absorbovat, navíc p?ispívají k lepšímu v?trání chodidel.

Pravidelné koupele chodidel

Nejú?inn?jším zp?sobem, jak se zbavit zápachu nohou, je jejich ?asté a d?kladné mytí. Krom? b?žné hygieny je vhodné vyzkoušet r?zné druhy speciálních koupelí. Zápach odstraní kup?íkladu koupel, kdy do horké vody p?idáte trochu práškového kamence. Chodidla pak ve vod? necháte namo?ené zhruba po dobu 30 minut, následn? je ješt? opláchnete. Postup opakujte asi 3 – 4 dny za sebou.

Používejte hydrata?ní krém

Po omytí nohy ošet?ete kvalitním hydrata?ním krémem, který citliv? promastí pokožku a zárove? zmírní intenzitu pocení chodidel.

Vyzkoušejte zásyp

V lékárnách jsou k dostání speciální zásypy na chodidla, které zmír?ují zápach. Používají se na sucho, a to jednou až dvakrát denn?.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 2x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak odstranit zápach z podpaží?

Jak odstranit zápach z podpaží?

Snad každému z nás vadí, když se ocitne v blízkosti osoby, která zapáchá. Zápach p?itom nej?ast?ji p?ichází z podpaží, kde se tvo?í nejvíce potu. Co ale d?lat, pokud problém se zapáchajícím podpažím trápí práv? vás a nechcete už nadále obt?žovat své okolí a cítit se trapn? pokaždé, když se k n?komu …

15 tip?, jak odstranit zápach z úst a co zaru?en? pom?že?

15 tip?, jak odstranit zápach z úst a co zaru?en? pom?že?

Zápach z úst je nep?íjemný zejména pro lidi z vašeho okolí. M?že být p?itom zp?soben mnoha faktory. Každý z nás by m?l dbát na hygienu tak, aby tomuto problému p?edešel. I ve chvíli, kdy si však poctiv? a pravideln? ?istíte zuby, zápach z úst p?esto m?že být cítit.


4 zp?soby, jak se provádí depilace nohou

4 zp?soby, jak se provádí depilace nohou

Chcete mít dokonale hladké nohy. Pak byste dámy m?ly v?d?t, jak na to. Depilace nohou se dá provád?t n?kolika zp?soby. Pominu-li oby?ejné vytrhávání chloupk? pinzetou, jsou v zásad? 4 možnosti, jak provést depilaci nohou.

7 tip?, jak na mozoly na rukou a nohou

7 tip?, jak na mozoly na rukou a nohou

Znají to zejména ?emeslníci a další manuáln? pracující, ovšem s problémem se potýkají také vášniví zahrádká?i. Ten problém se jmenuje mozoly. Nej?ast?ji se vytvá?ejí na rukou, respektive v horní ?ásti dlaní, u prst?.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!