Jak lé?it štípance od komár??

22. kvÄ›ten 2015     komentáře (0)  670 objevnĂ˝ch slov

V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jak se ú?inn? bránit proti komár?m a dalšímu hmyzu. Ani p?i použití kvalitních repelent? ?i babských rad však nikdy nemáte jistotu, že vás komá?i nepoštípou. V okamžiku, kdy se na t?le objeví otok, existuje n?kolik možností, jak jej rychle zmírnit a zabránit i nep?íjemnému sv?d?ní.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

V jednom z minulých ?lánk? jste se dozv?d?li, jak se ú?inn? bránit proti komár?m a dalšímu hmyzu. Ani p?i použití kvalitních repelent? ?i babských rad však nikdy nemáte jistotu, že vás komá?i nepoštípou. V okamžiku, kdy se na t?le objeví otok, existuje n?kolik možností, jak jej rychle zmírnit a zabránit i nep?íjemnému sv?d?ní.

Projevy štípnutí od komár?

Štípnutí od komár? se projevuje p?edevším sv?d?ním postiženého místa, které ?asto p?echází až v bolest. Dalším typickým pr?vodním jevem je pak tvorba otoku.

Postupy lé?by

Klasické zp?soby

V p?ípad?, že vás poštípe komár a postižené místo vás za?ne sv?dit, pat?í k b?žným zp?sob?m lé?by a zmírn?ní projevu použití chladivých gel?, které zmírní alergickou reakci organismu. Krom? gel? dále m?žete využít i speciální tekuté pudry, které nanesete na místo vpichu.

Pokud štípnutí doprovází otok, je vhodné na postižené místo položit studený obklad, zkrátka ránu zchladit. Otok i bolest rychleji opadnou. U klasické lé?by, kterou p?edepisují léka?i, se pak používají léky s obsahem kortikosteroid?.

Domácí lé?ba

Banánová slupka

Štípnul-li vás komár, vysta?íte si i s tím, co máte doma. Nemusíte tak nutn? chodit k léka?i, pokud zrovna nemáte alergickou reakci. První radou je použití slupky od banánu. Její vnit?ní stranou pot?ete postižené místo. Dojde ke zmírn?ní bolesti i zmírn?ní otoku. Banánová slupka však musí být z ?erstv? oloupaného ovoce.

Ocet

Zaru?enou metodou je použití oby?ejného kuchy?ského, p?ípadn? jable?ného octa. Na místo vpichu aplikujte pár kapek. Jako alternativu k octu m?žete použít také kyselinu citronovou ?i citronovou š?ávu. Ob? varianty pomáhají nejen ke zmírn?ní bolesti, ale zárove? slouží i jako dezinfekce rány.

S?l s vodou

Pokud nemáte po ruce ocet, vysta?íte si i s trochou soli, kterou rozpustíte ve vod?. Roztok pak aplikujte na ranku.

Jedlá soda

Na sv?d?ní pomáhá i jedlá soda, již op?t rozpustíte v trošce vody, aby vznikla kaši?ka. Ú?inek se dostaví prakticky okamžit?. Stejný postup je možné zvolit v p?ípad? použití prášku na pe?ení.

Cibule

N?kdy je štípnutí od komára vyložen? bolestivé. Zmírn?ní bolesti docílíte tím, že na postižené místo vložíte kole?ko cibule.

Zubní pasta

V n?kterých p?ípadech pomáhá dokonce i zubní pasta, ideáln? pokud je mentolová. Bolest dokáže utišit a zchladit.

Jak dlouho to potrvá?

B?žný štípanec od komára vás potrápí maximáln? pár desítek minut. P?i použití výše uvedených postup? se úleva od sv?d?ní a bolesti dostaví prakticky okamžit?. Nap?íklad p?i použití jedlé sody vás bolest p?estane trápit do 10 – 15 minut.

Jaké budou náklady?

Výhodou domácí lé?by po štípnutí od komár? je to, že vás nestojí prakticky ani korunu. Dá se totiž p?edpokládat, že vždy n?kterou z pot?eb máte doma po ruce.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 15x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...


Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!