Jak p?edejít malárii? Základní prevence a p?íznaky malárie

29. ÄŤerven 2015     komentáře (0)  555 objevnĂ˝ch slov

Malárie je onemocn?ním, které vás m?že postihnout v okamžiku, kdy cestujete do exotických zemí. Jde o vážnou tropickou nemoc, která není zcela lé?itelná. Práv? z toho d?vodu je nutné, abyste v?d?li, jaká preventivní opat?ení jsou na míst? a jak se nemoc projeví. V p?ípad?, že máte n?který z p?íznak?, je pot?eba urychlen? vyhledat odbornou léka?skou pomoc.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

Malárie je onemocn?ním, které vás m?že postihnout v okamžiku, kdy cestujete do exotických zemí. Jde o vážnou tropickou nemoc, která není zcela lé?itelná. Práv? z toho d?vodu je nutné, abyste v?d?li, jaká preventivní opat?ení jsou na míst? a jak se nemoc projeví. V p?ípad?, že máte n?který z p?íznak?, je pot?eba urychlen? vyhledat odbornou léka?skou pomoc.

Co je malárie?

Malárie je infek?ní nemocí, kterou zp?sobují paraziti?tí prvoci – zimni?ky. ?lov?k se onemocn?ním nakazí v d?sledku kousnutí komárem z rodu Anopheles. Parazit se postupn? dostává do jaterních bun?k a ?ervených krvinek, což se následn? projevuje charakteristickými p?íznaky v podob? záchvat?.

Nemocí se obecn? nakazíte v tropických oblastech. K nejrizikov?jším z nich pat?í tyto zem?: Ghana, Kamerun, Ke?a, Nigérie, Pob?eží Slonoviny, Uganda. Krom? oblasti Afriky je pom?rn? vysoké riziko i v zemích na jihovýchod? Asie.

P?íznaky malárie

Onemocn?ní malárií má n?kolik fází. V prvním stádiu se vás postupn? st?ídá zimnice s vysokou hore?kou, která následn? p?echází do nadm?rného pocení. Siln?jší p?íznaky se za?ínají projevovat po zhruba 10 dnech, kdy se neustále vrací hore?naté stavy se zimnicí. Vše je doprovázeno navíc i silnými bolestmi hlavy, únavou, pocením a t?esem kon?etin.

V n?kterých p?ípadech se m?že malárie na první pohled podobat oby?ejné ch?ipce. Záke?n?jší p?íznaky se pak projevují klidn? až po n?kolika m?sících.

Prevence

Hned v úvodu je t?eba ?íci, že doposud neexistuje 100% ú?inné preventivní opat?ení v podob? o?kovacích vakcín. P?ed tím, než vyrazíte do exotických krajin, v nichž m?žete touto nemocí onemocn?t, je p?esto vhodné u?init preventivní opat?ení. Odborníci doporu?uji zejména preventivní opat?ení v podob? aplikace antimalarických lék?, takzvané chemoprofylaxe. Stejn? tak je d?ležité chránit t?lo p?ed p?enaše?em, tedy p?ed kousnutím od komár?.

Základními preventivními opat?eními jsou:

  • Užívání repelent? proti komár?m – ú?inné jsou zejména repelenty s obsahem látky DET.
  • Použití moskytiéry
  • Použití odpuzova?? komár?
  • Nošení sv?tlého oble?ení
  • Zakrytí celého t?la (dlouhé rukávy, dlouhé kalhoty)
  • Nepoužívání aromatických parfémy

Je obzvlášt? d?ležité zd?raznit, že pokud se u vás projeví p?íznaky malárie, je nutné okamžit? vyhledat odbornou pomoc. M?jte rovn?ž na pam?ti, že se mohou projevit až po pom?rn? dlouhé dob?. Vždy tak rad?ji informujte léka?e o tom, že jste p?ed n?kolika týdny ?i m?síci byli v zemi, kde se malárie vyskytuje.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1.5 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 2x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak na popálenou k?ži? Základní ošet?ení a babské rady p?i vzniku popálenin

Jak na popálenou k?ži? Základní ošet?ení a babské rady p?i vzniku popálenin

Popálení k?že se vyskytuje v d?sledku kontaktu s ohn?m, p?ípadn? je zp?sobeno také dotykem s horkými p?edm?ty, nebo vzniká také jako následek opa?ení vodou ?i jinou tekutinou. Tém?? vždy se jedná o velmi nep?íjemné poran?ní, které doprovází intenzivní bolest.

Jak se zbavit alergie na sluní?ko? + Prevence

Jak se zbavit alergie na sluní?ko? + Prevence

B?hem jarních m?síc? nabírá sluní?ko na intenzit?. To vás láká vyjít si na procházku a slunit se. Pobyt na slunci je však v tomto období pom?rn? nebezpe?ný, organismus není zvyklý na slune?ní zá?ení, pokožka je mnohem citliv?jší.


Jak lé?it závislost na internetu? P?íznaky a prevence

Jak lé?it závislost na internetu? P?íznaky a prevence

Surfování na internetu dnes už nedíln? pat?í k našemu životu, n?kte?í z nás jej dokonce používají nejen ve volných chvílích, ale také v zam?stnání. Pokud na n?m ale trávíte p?íliš mnoho ?asu, m?žete se stát závislými. Jaké jsou p?íznaky závislosti na internetu a jak se dá tato závislost lé?it?

Jak poznat p?íznaky žloutenky? + Prevence

Jak poznat p?íznaky žloutenky? + Prevence

Žloutenka pat?í k málo ?astým, o to však mnohdy závažn?jším onemocn?ním. Její p?íznaky na sob? m?žete spat?it sami. V p?ípad?, že máte podez?ení na nemoc, okamžit? kontaktujte léka?e, domácí lé?ba rozhodn? neposta?í.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!