Jak lé?it mraven?ení a brn?ní rukou? P?í?iny necitlivosti rukou

8. ÄŤerven 2015     komentáře (0)  449 objevnĂ˝ch slov

Trápí vás ?asté brn?ní a mraven?ení rukou? V ur?itých p?ípadech to nemusí znamenat náznak n?jak závažného onemocn?ní. Vždy je ale dobré se dopátrat p?í?iny a následn? provést preventivní opat?ení, p?ípadn? nastolit lé?bu, a? už odbornou ?i „domácí“.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

Trápí vás ?asté brn?ní a mraven?ení rukou? V ur?itých p?ípadech to nemusí znamenat náznak n?jak závažného onemocn?ní. Vždy je ale dobré se dopátrat p?í?iny a následn? provést preventivní opat?ení, p?ípadn? nastolit lé?bu, a? už odbornou ?i „domácí“.

Co je mraven?ení rukou?

Zná to asi každý z vás. P?i tomto stavu máte pocit, jako by vám pod k?ží lezly tisíce mravenc?. Ruka je ?asto také mén? pohyblivá, znecitliv?lá. Zpravidla jde o d?sledek toho, že dochází k dlouhodob?jšímu stla?ení nerv?.

P?í?iny mraven?ení

Hlavní a nej?ast?jší p?í?inou je zvýšení tlaku na nervy. Typicky se mraven?ení projeví v okamžiku, kdy si v noci b?hem spánku p?eležíte ruku.

Další p?í?iny

  • Delší pobyt v chladném prost?edí
  • Problémy s kr?ní páte?í
  • Cukrovka
  • Alkoholismus
  • Nedostatek vitamínu B
  • Syndrom karpálního tunelu
  • Mozková mrtvice

Postup lé?by

Odborná lé?ba

Pokud jsou problémy s mraven?ením p?etrvávající, je vždy vhodné zajít k léka?i, který zjistí p?esnou p?í?inu nemoci a zajistí pot?ebnou lé?bu. Na brn?ní a mraven?ení rukou se používají zejména analgetika, která p?ispívají k tlumení doprovodných p?íznak?.

Domácí lé?ba

Domácí lé?ba mraven?ení rukou spo?ívá zejména v odstran?ní p?í?in. Pokud konzumujete ve zvýšené mí?e alkohol, zkuste jej vynechat. Totiž platí o kou?ení.

Jak jsem již uvedl, mraven?ení a brn?ní rukou m?že být vyvoláno rovn?ž i nedostatkem vitamínu B, konkrétn? B12. Proto do svého jídelní?ku zkuste za?adit více potravin, které tuto látku obsahují. Významným zdrojem vitamínu B 12 je kup?íkladu rybí maso. Krom? vitamínu zajist?te i dostate?ný p?ísun vápníku.

P?í?inou ?astého mraven?ení je n?kdy ztuhlost kr?ní páte?e, zejména v oblasti krku. K odstran?ní potíží a zárove? i jako preventivní opat?ení vyzkoušejte pohybová cvi?ení, která ztuhlé svalstvo v oblasti kr?ní páte?e uvolní.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

2.83 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 12x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

7 tip?, jak na mozoly na rukou a nohou

7 tip?, jak na mozoly na rukou a nohou

Znají to zejména ?emeslníci a další manuáln? pracující, ovšem s problémem se potýkají také vášniví zahrádká?i. Ten problém se jmenuje mozoly. Nej?ast?ji se vytvá?ejí na rukou, respektive v horní ?ásti dlaní, u prst?.

Jak lé?it zarostlé nehty? Prevence proti zar?stání neht? na nohou a rukou

Jak lé?it zarostlé nehty? Prevence proti zar?stání neht? na nohou a rukou

Zarostlé nehty jsou problémem, který trápí hlavn? lidi v mladším v?ku. Objevuje se zejména u prst? na nohou, mén? ?asto se pak zarostlé nehty objevují také na rukou. Jak vy?ešit potíže se zarostlým nehtem a jaká jsou možná preventivní opat?ení?


Pro? se d?lají jaterní skvrny na rukou a obli?eji? Babské rady na lé?bu sta?eckých skvrn

Pro? se d?lají jaterní skvrny na rukou a obli?eji? Babské rady na lé?bu sta?eckých skvrn

Jaterní skvrny, n?kdy také nazývané jako sta?ecké skvrny, se projevují na lidské k?ži, a to zejména v oblasti obli?eje. Vyskytují se ale také na rukou, p?ípadn? i v okolí krku. Pojem sta?ecké skvrny není p?esný, nebo? se skvrny nez?ídka kdy objevují už i u lidí v produktivním v?ku mezi 30 a 40 roky.…

Jak poznat p?íznaky žloutenky? + Prevence

Jak poznat p?íznaky žloutenky? + Prevence

Žloutenka pat?í k málo ?astým, o to však mnohdy závažn?jším onemocn?ním. Její p?íznaky na sob? m?žete spat?it sami. V p?ípad?, že máte podez?ení na nemoc, okamžit? kontaktujte léka?e, domácí lé?ba rozhodn? neposta?í.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!