Jak na vosí bodnutí?

30. ÄŤerven 2014     komentáře (0)  889 objevnĂ˝ch slov

Bodnutí vosou pat?í k ?astým letním p?íhodám. Snadno se stane, že vosu podráždíte a ona se vám odm?ní tím, že do vás bodne svoje žihadélko. V p?ípad?, že se tak stane, je dobré v?d?t, jaký postup zvolit, aby vás vosí bodnutí zbyte?n? nepotrápilo.

Jak na vosí bodnutí?Jak na vosí bodnutí?

Bodnutí vosou pat?í k ?astým letním p?íhodám. Snadno se stane, že vosu podráždíte a ona se vám odm?ní tím, že do vás bodne svoje žihadélko. V p?ípad?, že se tak stane, je dobré v?d?t, jaký postup zvolit, aby vás vosí bodnutí zbyte?n? nepotrápilo.

Prevence proti bodnutí vosím žihadlem

Vosímu bodnutí samoz?ejm? nelze nikdy stoprocentn? zabránit. Abyste však minimalizovali riziko, je vhodné u?init ur?itá preventivní opat?ení.

Základní preventivní kroky

  • Vhodné oble?ení – nenoste p?íliš k?iklavé od?vy, vosy jím totiž jedin? nalákáte.
  • Nošení obuvi – v p?írod? i doma na zahrad? nepobíhejte bosi.
  • Kontrola jídla a pití – vosy láká sladké. Pobýváte-li venku na zahrad? a na stole máte slazený nápoje, vždy se p?ed napitím ujist?te, že v n?m ?i na sklenici není vosa. Stejn? tak si hlídejte jejich p?ípadnou p?ítomnost na ovoci.
  • Sít? proti hmyzu – v lét? si do oken domácnosti nainstaluje sít? proti hmyzu. Ty zabrání proniknutí vos, ale t?eba také komár? a much.
  • Odpuzova?e hmyzu – proti v?elám i dalšímu hmyzu použijte v domácnosti elektrické odpuzova?e, jež zapojíte do zásuvky.

Postup odstran?ní vosího žihadla

To, že vás vosa bodne, zcela jist? ucítíte. V okamžiku, kdy žihadlo z?stane v k?ži, je pot?eba jej co nejd?íve vytáhnout. Do t?la se z n?j totiž dostává jed, který u citliv?jších jedinc? m?že vyvolat nep?íjemnou alergickou reakci.

Pokud žihadlo nejen odstranit prsty, respektive nehty, pomozte si n?jakým p?edm?tem, který máte po ruce. Použít lze t?eba kreditní kartu nebo tupou stranu kapesního nožíku ?i pinzetu. Žihadlo s jejich pomocí uvolníte a pak už pomocí neht? vytáhnete. Dejte si pozor na to, abyste žihadlo p?íliš nema?kali, došlo by k dalšímu uvoln?ní jedu do t?la.

Ošet?ení poran?ného místa

Po vytáhnutí žihadla je pot?eba ošet?it poran?nou pokožku. Omyjte ji pod studenou vodou a na postižené místo pak p?iložte ledový obklad. Krom? této základní rady m?žete využít i chladící gely a masti. Alternativou je také využití octu. Ten nakapejte na kousek had?íku a p?iložte na postižené místo.

Zklid?ující ú?inky má kup?íkladu p?ípravek Antisectin - gel po bodnutí hmyzem. Zmír?uje bolest a p?ípadné sv?d?ní, má p?íjemn? chladivý ú?inek. Gel sta?í jednoduše aplikovat po vytáhnutí žihadla na postižené místo.

V p?ípad?, že se u vás projeví alergická reakce, je nutné co nejrychleji navštívit léka?e. V nejhorších p?ípadech totiž m?že velmi rychle nastat anafylaktický šok, který kon?í až zástavou srdce. V p?ípad?, že se šok projeví u n?koho ve vašem okolí, ihned zavolejte léka?skou pomoc. Postiženému uvoln?te dýchací cesty a položte mu nohy do výšky tak, aby je m?l nad úrovní hlavy. Upadne-li do bezv?domí, za?n?te s um?lým dýcháním a masáží srdce.

Co je pot?eba

  • Pinzeta, n?ž
  • Studený obklad
  • Chladicí gely
  • Ocet

Jak dlouho to potrvá?

Vytažení vosího žihadla vám zabere pár sekund. Bolest pak obvykle ustupuje n?kolik desítek minut, v závislosti na zvoleném zp?sobu ošet?ení, na citlivost pokožky a na tom, zda na vosí žihadla nejste alergi?tí.

Jaké budou náklady?

Zklid?ující gel Antisectin, který je ur?en k aplikaci po bodnutí hmyzem, stojí v 35g balení 75 K?. Vysta?íte-li si s oby?ejným ledovým obkladem, jsou samoz?ejm? náklady nulové.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1.67 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 3x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak na první pomoc p?i uštknutí hadem?

Jak na první pomoc p?i uštknutí hadem?

P?i procházkách p?írodou m?žete i v našich kon?inách narazit na jedovaté hady. Nej?ast?ji se jedná o zmiji obecnou. Její uštknutí je sice spíše vzácností, p?esto m?že mít v nejhorších p?ípadech za následek i smrt.

Cibule a lé?ivé ú?inky: Lék na kašel i další nemoci

Cibule a lé?ivé ú?inky: Lék na kašel i další nemoci

Cibule je zeleninou, která se využívá nejen k p?íprav? jídel, dají se z ní vytvo?it i domácí recepty na nejr?zn?jší nemoci a obtíže. Jde o rostlinku, která je v domácím lé?itelství používána již odnepam?ti. Už naše babi?ky dob?e v?d?ly, jak pozitivní ú?inky na lidský organismus má.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!