Odpuzova?e proti komár?m a další postupy, jak se jim ú?inn? bránit

27. ÄŤerven 2014     komentáře (0)  437 objevnĂ˝ch slov

Komá?i pat?í k nejotravn?jšímu hmyzu. Zejména v letních m?sících vás dokáže v p?írod? i ve m?stech hodn? potrápit. Nej?ast?ji se s komáry setkáte v blízkosti vodních ploch. Jejich množství roste spolu s tím, jak se zvyšuje vlhkost. Ne náhodou vás proto obt?žuje nejvíce v dob? po deštích, povodních atp. Lze se jim v?bec n?jak bránit a existují n?jaké zaru?ené tipy, jak je ú?inn? odpudit? Odpov?? na tyto otázky se dozvíte na následujících ?ádkách.

Odpuzova?e proti komár?m a další postupy, jak se jim ú?inn? bránitOdpuzova?e proti komár?m a další postupy, jak se jim ú?inn? bránit

Komá?i pat?í k nejotravn?jšímu hmyzu. Zejména v letních m?sících vás dokáže v p?írod? i ve m?stech hodn? potrápit. Nej?ast?ji se s komáry setkáte v blízkosti vodních ploch. Jejich množství roste spolu s tím, jak se zvyšuje vlhkost. Ne náhodou vás proto obt?žuje nejvíce v dob? po deštích, povodních atp. Lze se jim v?bec n?jak bránit a existují n?jaké zaru?ené tipy, jak je ú?inn? odpudit? Odpov?? na tyto otázky se dozvíte na následujících ?ádkách.

Odpuzova? komár?

Podobn? jako se prodávají odpuzova?e na myši, lze v obchodech zakoupit také speciální ultrazvukové odpuzova?e na hmyz. Ty fungují na stejném principu. Vydávají zvuky v ur?itých frekvencích, které ?lov?k neslyší, ovšem hmyz je registruje a je pro n?j natolik nep?íjemný, že rad?ji prchá jinam.

P?íkladem ú?inného odpuzova?e je Ochrana p?ed hmyzem Chicco. Jde o p?ístroj na baterie, který je vhodný pro venkovní využití. Sta?í do n?j vložit jednu tužkovou baterii a ochrání vás n?kolik desítek hodin. Díky malému rozm?ru jej bez problém? skryjete do kapsy.

Další postupy

Chemické p?ípravky

Preparáty na bázi chemie jsou jednou z možných variant, jak se bránit proti komár?m. Je však pravdou, že nemají p?íliš vysokou ú?innost. Navíc se hodí spíše do interiér?, nebo? v?tšina z nich se zastrkává do elektrické zásuvky.

P?írodní repelenty

Na trhu dnes dostanete i p?ípravky, které jsou založeny na ?ist? p?írodní bázi. Využívají ú?inné látky z nejr?zn?jších bylin, jako jsou t?eba h?ebí?ek, levandule nebo máta. Pro venkovní využití jsou nejlepší olejí?ky. Na oble?ení sta?í nakapat pár kapek. Komá?i nemají rádi jejich v?ni, takže vás budou míjet obloukem. Krom? olejí?k? se dají po?ídit také speciální náramky proti hmyzu.

B- komplex

Jako ú?inné ?ešení v boji s komáry pomáhá p?ísun B-komplexu. Ten odrazuje dokonce i klíš?ata. Dá se zakoupit ve form? tabletek.

Repelent z francovky

Babská rada, která vám rovn?ž m?že pomoci: Do zhruba 1 dl francovky dejte kousek h?ebí?ku. Skleni?ku uzav?ete a nechte n?kolik dní vylouhovat. Pak už jen sta?í tento „repelent“ nanést po kapkách na oble?ení.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

1.33 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 3x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...

Jak na bolavá záda? Cviky a další možnosti lé?by

Jak na bolavá záda? Cviky a další možnosti lé?by

Bolest zad pat?í k problém?m, které se b?hem života d?íve ?i pozd?ji dotknou drtivé v?tšiny z nás. M?že se jednat jen o chvilkový problém, který nemá nijak závažnou p?í?inu, ovšem bolest zad m?že být zp?sobena také onemocn?ním t?lesných orgán? a dlouhodob?jšími potížemi s páte?í a svalstvem. Podle t…

Cibule a lé?ivé ú?inky: Lék na kašel i další nemoci

Cibule a lé?ivé ú?inky: Lék na kašel i další nemoci

Cibule je zeleninou, která se využívá nejen k p?íprav? jídel, dají se z ní vytvo?it i domácí recepty na nejr?zn?jší nemoci a obtíže. Jde o rostlinku, která je v domácím lé?itelství používána již odnepam?ti. Už naše babi?ky dob?e v?d?ly, jak pozitivní ú?inky na lidský organismus má.


Jak a kdy provád?t o?kování proti tetanu?

Jak a kdy provád?t o?kování proti tetanu?

V poslední dob? se vedou hojné diskuze na téma, zda má být o?kování povinné, nebo to nechat zcela na v?li rodi??. A? už pat?íte do skupiny p?íznivc? povinného o?kování, nebo jste spíše zastánci druhé varianty, m?li byste v?d?t, že jedním z d?ležitých o?kování, které je veskrze užite?né, je to proti …

Jak se vyvarovat klíš?ové encefalitid?? O?kování proti klíš?ovce

Jak se vyvarovat klíš?ové encefalitid?? O?kování proti klíš?ovce

Klíš?ová encefalitida je velmi závažným infek?ním onemocn?ní mozku a mozkových blan. Je zp?sobena kousnutím klíšt?te, respektive virem, který se tímto zp?sobem dostane do vašeho organismu. P?ed klíš?ovou encefalitidou je t?eba se mít na pozoru.Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!