Jak na úpal a úžeh?

24. ÄŤerven 2014     komentáře (0)  618 objevnĂ˝ch slov

B?hem letních veder je pot?eba si hlídat dobu pobytu na sluní?ku a dodržovat pitný režim. V opa?ném p?ípad? se m?že stát, že se u vás projeví p?íznaky úpalu nebo úžehu. Ob? tato onemocn?ní mají souvislost s p?eh?átím organismu.

Jak na úpal a úžeh?Jak na úpal a úžeh?

B?hem letních veder je pot?eba si hlídat dobu pobytu na sluní?ku a dodržovat pitný režim. V opa?ném p?ípad? se m?že stát, že se u vás projeví p?íznaky úpalu nebo úžehu. Ob? tato onemocn?ní mají souvislost s p?eh?átím organismu.

Rozdíl mezi úžehem a úpalem

Oboje reakce jsou si dosti podobné, p?esto lze mezi úžehem a úpalem spat?ovat n?kolik rozdíl?.

Úpal nastává p?i nadm?rném p?sobení tepla na lidský organismus. Nastává zejména v souvislosti s pobytem v místnostech, kde je vysoká teplota. Dalšími faktory, které je zp?sobí, jsou vysoká vlhkost a také vysoká fyzická námaha.

Úžeh lze vlastn? definovat jako úpal ze sluní?ka. Vzniká totiž v d?sledku p?ílišného p?sobení slune?ních paprsk?, které dopadají na vaše t?lo, zejména pak oblast hlavy.

P?íznaky úpalu a úžehu

Úpal a úžeh se projevují r?znými p?íznaky. ?asto se p?itom stává, že jsou ob? reakce navzájem propojeny, úžeh je doprovázen i p?íznaky úpalu.

P?íznaky úpalu

  • Zvýšená t?lesná teplota
  • Bolesti hlavy
  • Závrat?
  • Zrychlený tep

P?íznaky úžehu

V p?ípad? úžehu se p?íznaky nemusejí projevit ihned, ale až s n?kolikahodinovým zpožd?ním.

Jak si pomoci p?i úpalu a úžehu

P?i obou reakcích je d?ležitý zejména dostate?ný p?ísun tekutin. Rozhodn? se však vyhn?te jakémukoliv alkoholickému nápoji, nejlepší je oby?ejná voda.

Dále je d?ležité se vyvarovat p?ímému slune?nímu zá?ení. Vyhledejte chladn?jší místo, které je dob?e v?trané. P?íznaky odezní rychleji, pokud t?lu dodáte vitamíny. Na úžeh pak pomáhají i léky proti bolesti hlavy a hore?ce, nap?íklad ibalgin.

Pokud má úpal razantní nástup, je dobré dát kon?etiny nahoru, nad úrove? hlavy. P?i úpalu je naopak lepší zvednout hlavu.

Ochlazování by m?lo být postupné. Není dobré ze sluní?ka hned zalézt do místnosti, kde je velmi nízká teplota. To by mohlo mít za následek zhoršení p?íznak?, objevit se mohla dokonce i angína.

Jak dlouho to potrvá?

P?i postupném ochlazování by p?íznaky m?li odeznít b?hem jednoho dne. Pokud problémy p?etrvávají déle, je vhodné vyhledat léka?e. Dvojnásob to platí v p?ípad?, že se úpal ?i úžeh projeví u malých d?tí.

Autor Roman Beneš

Autor: Roman Beneš

Autor se v?nuje redaktorské ?innosti a psaní ?lánk?. Pravideln? p?ipívá na weby, které se v?nují tématice bydlení a financí. Profil zde: Google+HodnocenĂ­

3 hvÄ›zdiÄŤek / Hodnoceno: 4x


Přidat komentář (0)

Reklama

Čtěte také...


Přidat komentář

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!